Ikete rya CNDD http://cndd-burundi.com Tue, 21 Sep 2021 17:46:25 +0000 fr-fr IJAMBO LEONARUDO NYANGOMA, UMUKURU W'UMUGAMBWE CNDD, ASHIKIRIJE IKORANIRO KAMINUZA RIDASANZWE RYA CNDD http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/365-ikete-cndd http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/365-ikete-cndd IJAMBO LEONARUDO  NYANGOMA, UMUKURU W'UMUGAMBWE CNDD, ASHIKIRIJE IKORANIRO KAMINUZA RIDASANZWE RYA CNDD

 Bujumbura, ku wa 28 Kigarama 2014

Kw'igenekerezo rya 28 Kigarama 2014, Umugambwe CNDD waratunganije Ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu ntumbero y'ukwisunga Ibwirizwa rigenga imigambwe muri iki gihe. Nkako, n'aho mwese muzi ko « Urunani rw'abaharanira demokarasi n'ihinduka ADC-Ikibiri » rwari rwashinzwe hisunzwe Ibwirizwa Shingiro kuva habaye ubusuma bw'ikomvyo mu matora yo mu 2010, iryo bwirizwa rigenga imigambwe ryaje mu nyuma ritegeka ko kugira Urunani rwemererwe gukora ku mugaragaro, imigambwe irugize ibanza kuvyemeza biciye mw'ikoraniro Kaminuza.
Kubera rero ko iryo Koraniro ritumirwamwo abaserukira abandi gusa bava mu ntara no mu makomine yose y'igihugu, hatibagiwe imihari ikomoka ku mugambwe, muri iri Kete, twashimye gushikiriza Abagumyabanga n'Abarundi bose Ijambo ry'inkoramutima, Umukuru w'Umugambwe yashikirije kuri uwo munsi avuga ati :

Ba Nyakubahwa Bashitsi bahire,
Bagumyabanga ba CNDD,
Bagumyabuntu ba CNDD,
Ntebutsi za CNDD,
Barundi, Barundikazi

1. Nk'uko mubizi, iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu CNDD ribaye mu bihe turi mu minsi mikuru yo gusozera uyu mwaka wa 2014. Imbere rero yo kubashikiriza ijambo ry'uyu munsi, nagomba mbanze mwese ndabipfurize Inweri nziza, ndabipfurize na canecane umwaka mushasha mwiza wa 2015, uze ubabere umwaka muhire, muwugiremwo amagara meza, mwongereze ishaka muri vyose, maze mutere imbere mu vyanyu no mu banyu, n'igihugu cacu kibonereho kuva mu magume kirimwo gisubire kuramutswa amahoro na demokarasi mu makungu. Nagomba kandi mwese mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu, abashitsi nabagumyabanga, ndabahe ikaze.

2. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Iri koraniro ridasanzwe ry'umugambwe twaritumyeko ubwa mbere na mbere kugira twubahirize amabwirizwa y'igihugu agenga imigambwe, n'amategeko ngenderwako y'umugambwe wacu. Murazi yuko mu mwaka wa 2010 twisunze Ibwirizwa Shingiro n'amategeko yagenga imigambwe ico gihe, twashinze urunani rugizwe n'imigambwe 12; twise « Urunani ADC-IKIBIRI rw'imigambwe iharanira guhabuza demokarasi ». Mu ntumbero yo kuburagiza urwo Runani, ubutegetsi nta co butakoze kugira rusambuke, ariko vyarabutaye ku w'amazi. Reta rero yaciye ifata ingingo yo guhindura ibwirizwa rigenga imigambwe rikomoka ku masezerano y'i Arusha. Ingingo ya 8 y'ibwirizwa rishasha rigenga imigambwe, ivuga yuko imigambwe ibiri canke irenga ishobora gushinga urunani mu kiringo c'amatora gusa. Ariko, twobabaza ikibazo gikurikira : Mbega urunani rwoba rwarashinzwe muri ayo matora nk'uko babivuga, hanyuma rukayatsinda nk'uko buca bigenda, turavye ukuntu abarundi barikanuye, ayo matora arangiye, rwoca rusambuka ? Ruciye rusambuka ngo ni ko amategeko abivuga, igihugu coca gitwarwa gute ?
Ibisabwa rero n'iryo bwirizwa kugira urunani rw'imigambwe rukore ni ibi bikurikira:

  • Icegeranyo c'inama imigambwe igize urwo runani yakoresheje igihe yarushinga.
  • Amategeko ngenderwako n'amategeko ntunganyabikorwa y'urwo runani;
  • Icegeranyo kivuye mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wose uri mu migambwe yashinze urunani, cemeza ko uyo mugambwe uri mu runani.

Ico rero akaba ari co gikorwa nyamukuru catumye dutumako iri koraniro ridasanzwe, ejo aho bukera Reta ntize ibandanye ivyitwaza mu kuburagiza ADC-IKIBIRI nk'uko vyahitiye.

3. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ngo Urubanza rumwe rumara zibiri, iri koraniro rije mu mpera z'umwaka wa 2014, uwa 2015 buca utangura. Ni igihe rero co kwisuzuma kugira turabire hamwe isemo umugambwe wacu uteyeko, turabire hamwe n'ingene ubuzima bw'igihugu cacu bwifashe, twongere dusezerane ingene tugiye gutegura kazoza k'umugambwe wacu CNDD na kazoza k'igihugu cacu, na canecane ko buca twinjira mu matora nyezina.

4. Muti none Umugambwe wacu wifashe gute muri ibi bihe?
Aho twahimbaza isabukuru igira mirongo ibiri dushinze umugambwe wacu CNDD, ejo bundi ku wa 24 Nyakanga 2014, twarabashikirije ijambo ribidonda ido n'ido.

Nk'uko twari twabibashikirije muri iryo jambo, twagire dusubire tubashimire twivuye inyuma, ukuntu muri iyi myaka iheze abatari bake mwagumije ibanga, ntimwata umurongo kubera iterabwoba canke utuyoga n'amahera babahendahendesha.
Umugambwe wacu urafise inzego mu makomine yose y'igihugu. Nkaba nongeye kubakeza ko mwarigumije!
Imihari yegamiye umugambwe na canecane uwo urwaruka JPD-Intebutsi warabandanije ibikorwa mu kuremesha amanama menshi y'abanywanyi no mu gutunganya inkino z'umupira ahatari hake mu gihugu.
Igisata co kumenyesha amakuru caruguruye ikinyamakuru gikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bita site web: www.cndd-burundi.com, mukaba musanzwe muzi ko umuntu ashobora no kugisomera kuri terefone ngendanwa. Ico kinyamakuru kikaba gitanga amakuru n' inyigisho nyinshi za poritike mu masanamu, mwese mukaba mwogerageza kuja muragisoma, mugikundisha n'abandi bose kuko si ic'abagumyabanga gusa.
Igisata kijejwe kwigisha no kumenyekanisha umugambwe carabandanije ibikorwa vyo kunagura no kuremesha inzego z'umugambwe; igisata kijejwe ivyo iterambere carashoboye guhimiriza no guhagarikira ishingwa ry'amashirahamwe y'iterambere na canecane mu guhagarikira ishingwa ry'amakoperative arenga icumi mu makomine amwamwe y'igihugu n'ubu bikibandanya; aho mbere tukaba twosubira kumenyesha ko n'uwutari mu mugambwe wacu atimirirwa kuko duharanira iterambere ry'abanyagihugu bose.
Mu gisata kijejwe imigenderanire, umugambwe warashoboye kurondera incuti nyinshi mu migambwe dusangiye ivyiyumviro n'akarangamutima canecane muri Afrika, i Burayi na Amerika. Umugambwe ukaba warashoboye kurungika abagumyabanga mu manama menshi mpuzamigambwe yo muri Afrika n'i Burayi.

5. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ubu naho nagire ndabasabe mumpe akanya gatoyi dukubitize amaso ku vyaranze intwaro muri iyo myaka icenda imaze iri ku butegetsi.
Mu nca make kandi ni ivyo mwibonera, haba mu vya poritike y'igihugu, mu bijanye n'umutekano, agateka ka muntu, ubutunzi n'imibano, Igihugu cacu carasubiye inyuma nk'ibirenge.

Ehe rabe namwe:

Mu bijanye na poritike n'agateka ka zina muntu
Kuva inyuma y'amatora yo mu 2005, ubutegetsi nta co butagize kugira ngo igihugu gisubire mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende kugeza aho atawugitandukanya Reta n'umugambwe CNDD-FDD.
Abarundi badoma urutoke ku mabi akorerwa abanyagihugu baca bahirwa buhongo, abandi bakangazwa, ari na ho mbere dutunganije iri koraniro umukuru w'umugambwe atariho ari. Abandi barapfungwa, canke bakicwa gushika n'aho n'amakungu avyiyamiriza. Ikibabaje gusumvya ubu, umuntu aricwa ukamengo ni ibisanzwe, kandi ataho vyakabonetse ng'umuntu yicwe nk'akanyegeri.

Imigambwe na yo yaracagaguwemwo ibice, ubutegetsi na canecane bubicishije ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bukaba busigaye bwigenera abarongora imigambwe buba buhejeje gucagaguramwo ibice. Ivyo na vyo akaba ata kindi bivyara atari ugucanishamwo abanyagihugu n'ugusubiza inyuma intambwe ya demokarasi twari tumaze gushikako.

Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarataye nk'akanuka Amasezerano y'amahoro y'i Arusha, ayo na yo akaba ashira imbere ibiganiro ari na vyo bituma haba umwumvikano n'umubano mwiza mu gihugu. Ariko mwama mwiyumvira ko ubu butegetsi buterekwa ibiganiro n'ukuja inama n'ingingo kugeza n'aho bwivugira ngo ubu ntituri muri Reta z'imfatakibanza nk'uko womengo ibiganiro ni ivyo muri Reta mfatakibanza gusa.

Ntitwiriwe turarandira kuri ibi bibi ubutegetsi bukorera iguhugu, kuko murabizi, ingaruka mbi zose ni mwebwe muziremetse. Ariko igihambaye kandi kiduteye iteka, ni uko Abarundi bamaze kumenya ingene basubiriza mu nkoko ubutegetsi nk'ubwo. Na kare ba sokuru barayamaze bati "Burira ntibutera ku mpeshi, ahandi naho bati "Nta mvura idahita".

Muri uyu mwaka tugiye gutangura wa 2015 rero, tugiye gukomeza ibikorwa vyose vyotuma ibintu bihinduka, kugira Uburundi bugaruke mu nzira ya demokarasi, yo shingiro ry'iterambere n'ukwubahiriza agateka ka zina muntu. Kandi birashoboka. Bisaba kwitanga gusa, kuko ata cizana.

Duhiriwe duhishije, urwo rugamba ntiturwisangije, abarundi n'imigambwe itari mike baramaze gutegera ko imiti ikora ikoranye. Ari na co gituma twaramutse dukorana kugira dusubire kwemeza icese ko tugomba gukorera mu runani rumwe, ku ntambwe zose z'amatora ategekanijwe mu 2015.

Mu bijanye n'ubutungane,
Inzego nshingwantwaro zirisuka bimwe bikabije mu bikorwa vy'urwego rw'ubutungane. Uburorero twotanga ni nk'ibi vy'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yubahuka guca kubiri n'ingingo ya Sentare ntahinyuzwa canke kwiyadukiza kubwira uwitwa ko yatumweko n'ubutungane ko uwujejwe idosiye yiwe yatumwe ibindi bikorwa, urubanza rutakibaye. Ivyo ntaho vyakabaye.
Imanza zitari nke zisigaye zikurikiranwa harabwe igihagararo c'umuntu, canke aho umuntu yegamiye mu vyiyumviro no mu vya poritike. Ikibabaje gusumvya ugasanga hariho ba "ntakomwakomwa" kandi bakekwako ivyaha bikabije nk'ukunyonyeza itunga ry'igihugu, kurya ibiturire, gusesagura itunga ry'igihugu, tutibagiye abakekwako ubwicanyi.

Mu vyerekeye Umutekano
Ntibikiri agaseseshwarumuri, mu mpande zose z'igihugu, harangwa iterabwoba. Tubaye turareka irikorwa n'abategetsi, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari zo mbonerakure, rwarasubiriye igiporisi, rwirirwa kandi rukarara rurayogoza igihugu, abategetsi bakabirenzako uruho rw'amazi canke bakabatera inkigi aho kubatesha ngo bate.
Iyo Reta imaze imyaka icenda ku butegetsi rero, nta vyinshi twokwitega ko ishobora guhindura, ari na co gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kugira tuyihindure, maze abarundi basubire kugira iteka n'ijambo.

Ivyerekeye Ubutunzi
Wawundi ati karabaye, ubutunzi bw'igihugu cacu bugeze ahanyerera. Abarundi bagera ku bice 60 kw'ijana bari mu bukene butagira izina kuko badashobora gufungura kabiri ku munsi. Abo batware barariye baribagira no gusigaza imbuto. Bibandanije gutya, mwoja mwumva ko ata mishahara y'abakozi ba Reta iriho kandi n'iyari iriho isigaye ari intica ntikize.
Ubusuma bwabaye ndanse, umunyamahanga agendeye Uburundi, muhuye arakubaza ati Mbe arya mazu yakaka, yagutse, y'amagorofa yubakwa na ba nde ko tubona abanyagihugu bakenye?
Usanga ingoro z'umugambwe uri ku butegetsi zisayangana; iza Reta zarasivye, iyo zihari.
Turavye imishahara y'abakozi ba Reta mu Burundi, nta n'umwe yoshobora kwubaka inzu irenza imiriyoni ijana. Ayo mafaranga bubakisha rero, nta handi ava atari mu bunyonyezi.
Mu vy'ubutunzi kandi, ntawuzokwibagira iturirwa ry'isoko rya Bujumbura, n'ayandi masoko hirya no hino mu gihugu, ntihamenyekane icabiteye n'abayaturiye, abahora bahadandariza bakaba batagira ayo bacira n'ayo bamira. Akamaramaza ni abakenyezi birirwa barasanzarizwa utwabo aho ni aho badakubiswe ngo n'agashambara kabatabukireko. Ikibabaza kigasonga, aho kwubaka nk'irya soko yaturiwe ya Bujumbura ngo abo bakenyezi baronke aho bakorera, ubona iminsi mikuru y'urutavanako itunganywa n'ubutegetsi hamwe n'umugambwe bukomokako, bakirirwa bararirimba ngo ejo ni heza, abanyagihugu batubitse uwa vubi.
Umwaka wa 2015 ugiye gutangura abarundi isinzi baganya bibaza ico bazotungisha imiryango. Rindira gato, buca muraba ingene bihereza intara n'amakomine baja guhenda abanyagihugu ngo basangire umwaka mushasha na ho ari ukubasokwesha ivyo babasahuye.
Amasoko ntanganguvu nta muyagankuba atanga ukwiye, ni co gituma ata mahinguriro ashingwa mu gihugu, n'ayariho yarugaye, ayandi abategetsi bariko barayagurisha amafaranga y'intica ntikize, amenshi bakishirira mu mipfuko. Aha duca twibaza duti mbe ko na bwa butare bwa Nickel babugurishirije mu kinywabi, bazobwimbisha inzara canke amasuka, ko ata muyagankuba uriho?
Ibiciro biguma biduga uko bukeye uko bwije. Nk'akarorero, murazi ko ibiciro vy'amazi n'umuyagankuba vyaduze ku bice birenga 200%. Ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa vya minsi yose nk'imfungurwa vyarabaye umurengera, gomba mufatire ku biharage aho igiciro cavyo kigeze, co kimwe n'ibindi bikoresho. Fatira nko nko ku giciro c'umupfuko w'isima mu 1993 cari ku gihumbi n'atanu (FBU 1500), ubu kigeze ku bihumbi mirongo itatu (FBU30 000), kikaba caduze hafi ku bice 2000%!

Ni co gituma dutegerezwa guhaguruka kugira ngo buce twitorera indongozi zizokora zitiziganya kugira ngo umwimbu urwire mu gihugu, abarundi bigwirize umwimbu, babeho neza bareke kuguma bateze amashi, ubona yuko ingendo y'ubu butegetsi ari ukuzanira bamwebamwe utu na turiya aho kubafasha kwiteza imbere, kumwe kwa wa mugani w'abashinwa uvuga uti "Ha kuguha ifi bokwisha kuyirobera".

Ivyerekeye Imibano
Muri rusangi, intwaro yaranzwe no kutitaho ibibazo vy'abanyagihugu, ari na co gituma hama amayegereyegere y'urutavanako mu mashure, mu buvuzi n'ahandi. Imigambi yerekeye indero canke amagara y'abantu, ishingwa kandi igashirwa mu ngiro gihutihuti ku buryo ivyo abanyagihugu n'igihugu boyitezeko usanga ari igihushane. Nk'Umugambi wo kwiga ku buntu canke ivyerekeye Ishure Shingiro, babizanye giturumbuka, ata bigisha babiteguriwe, ata n'ibikoresho bijanye n'iyo migambi vyateguwe, none ubu abana basigaye biga bagerekeranyeko, akanovera k'inyigisho kagatituka ku buryo kazoza k'Uburundi bw'ejo kageramiwe cane. Igitangaje kandi kibabaje gusumvya ni uko kugira Umwigisha aronke akazi canke arungikwe aho yipfuza gukora abanza kubaga inka igihe ayifise, uwutayifise akagurana canke agaheba, kuko uwudatanze mu bihumbi amajana atatu n'ayarenga ataco abaza, ivyo kuba mu mugambwe uri ku butegetsi bitaraza. Ikibabaje gusumvya ni uko abigiye ivyo kwigisha benshi bicaye imuhira kandi ahandi usanga ata bigisha bakwiye bahari. Ni akamaramaza kubona igihugu cicamwo ibice gutyo! Abashoboye gutoza amashure barabura akazi. Akamuna ukabona nk'umuntu yize ishure kaminuza ry'ubuganga, abura akazi, muzi ingene dukeneye abaganga benshi, n'ingene kwigira ubuganga bitwara amahera menshi. Ubu mu gihugu hari umuganga umwe ku banyagihugu 30.000. Murabona ko tukiri kure nk'ukwezi kuri ya mahangiro 8 Ibihugu bihurikiye mw'Ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyari vyiyemeje kuzoba vyaranguye mu mwaka wa 2015.

Ntitwobirandirako cane muri iri jambo, ko twinjiye mu bihe vy'amatora, tugiye kubashikiriza imigambi irashe yo gutorera inyishu ivyo bibazo vyugarije igihugu, maze abarundi biruhutse.

6. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Muti none hokorwa iki kugira igihugu kive mu kaga kirimwo.
Ica mbere dusavye kandi twibukije abategetsi, canecane Umukuru w'igihugu ni kwumviriza iminsi yose iryo umunyagihugu agona, na canecane kwumviriza abo bose badoma urutoke ku bitagenda neza aho kubafata nk'abansi b'igihugu.
Ica kabiri, Umukuru w'igihugu ni afate ingingo arekure abo bose bapfungiwe ivyiyumviro vyabo na canecane ivya poritike, yongere ahagarike ubwicanyi kandi asubize ku murongo Imbonerakure aho kubatera impigi.
Ica gatatu cerekeye ikibazo nkoramutima c'amatora. Intambwe ya mbere y'ukwandika abazotora yaranzwe n'amahinyu umurengera, agaragaza ubusuma bwateguwe biciye canecane kw'itangwa rya karangamuntu ku buryo, yaba amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, yaba amashengero, yaba ndetse n'igiporisi, aho ntituvuze imigambwe n'abanyagihugu, bose baguma berekana ayo mahinyu, ariko wa mugwi CENI na Reta uhereye ku Mukuru w'igihugu bakaguma bica amatwi. None tubireke uko? Oya namba. Ibitosi nk'ivyo ntitwobigenderako, kuko na ba sokuru barayamaze bati "ntawisigira ku buhoma canke ngo arimire ku rwiri". N'amatora ari amatora arasubirwamwo mbanze ndeke iyandikwa kandi ari ryo fatiro ry'ayo matora nyene.
Reta isabwe kwemera mu maguru masha ibiganiro n'imigambwe itavuga rumwe na yo, na canecane iyihurikiye mu runani ADC-IKIBIRI n'iyindi, amashirahamwe adaserukira inyungu za poritike ku bibazo vyose vyerekeye ingene umugambi w'amatora wobandanya, kurabira hamwe ishirwa mu ngiro rya rwa rupapuro rw'inzira na canecane kugarukana icuka ciza mu gihugu. Nta kubideha, uwo mugwi CENI ntucizewe, uretse akagagazo werekana, akamaramaza ukaba wiha n'ububasha bwo gukorera ku biharuro wikuriye mu mutwe, nk'ugukorera ku miriyoni zine n'ibihumbi amajana abiri vy'abageze gutora kandi Ikigo c'Igihugu ISTEBU kibishinzwe cashikirije imiriyoni zine n'ibihumbi amajana umunani.

7. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ibiriko biraba mu gihugu cacu birateye agahinda, nta wobivuga ngo abihereze mw'ijambo rimwe, ariko ntimwihebure, nk'uko twabivuze tugitangura, ngo "Nta mvura idahita, kandi ngo Burira ntibutera ku mpeshi". Kugira rero Igihugu gishobore gusubira mu nzira ya demokarasi; aho intwaro irangwa n'inama n'ingingo, ni umurimo mwitumo, kandi ntimwibaze ngo ni abanyamahanga bazoza kubikora. Birashoboka, nta butegetsi bwananiye abanyagihugu igihe bahagurutse, nk'uku twabonye mwaje kwitaba iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wanyu.

8. Muti Bizogenda gute?
Bizoshoboka igihe umugambwe wacu CNDD ukomeye, imigambwe yose igize urunani ADC-IKIBIRI ihagurukiye rimwe, n'iyindi ikazirako, Urunani rukaguka rukaba intamenwa. Muri iri koraniro kaminuza ridasanzwe, turaja kubihanahanako ivyiyumviro, dupfundikire hamwe n'ivyihutirwa tugiye gushimikirako mu mwaka wa 2015 buca utangura.

Tuzoshimikira twivuye inyuma ku rwaruka, rwo Burundi bw'ubu n'ubw'ejo, na kare ngo izija guhona zihera mu ruhongore. Tukaba mbere dusubiye gushimira cane umuhari w'urwaruka rwacu JPD utigeze udebukirwa mu kubandanya guhanahana ivyiyumviro n'ukwigishanya n'aho hari igitsure c'ubutegetsi. Mu vyahindutse kw'isi yose haba muri Tunizia, Misiri, Burukina Faso n'ahandi vyose vyakozwe n'urwaruka.

Ikindi gihambaye, twokwibukanya, ni ugushira inguvu zacu dufise hamwe n'abandi, tukagira urunani rw'intamenwa mu guharanira kugarukana ingendo ya demokarasi n'iterambere ry'abanyagihugu bose ata mwana n'ikinono. Ivyo tukaba twabigaragaje dufadikanije n'iyindi migambwe mu gushinga IKIBIRI, ari co « Urunani rw'abaharanira demokarasi n'ihinduka mu Burundi, ADC-IKIBIRI ». Amategeko ngenderwako n'imigabo n'imigambi y'urwo runani bikaba vyaramaze gutomorwa. Kandi muri ino minsi murabona ko urunani ruriko rurahaguruka, rwaratanguye umugambi utazosubira inyuma wo kugendera abanyagihugu kugeza dutahukanye intsinzi mu matora yimirije.
Nsavye ko abagumyabanga ba CNDD batotangwa, kandi uno munsi mwokwemeza ingingo yuko umugambwe wacu winjiye icese mu runani ADC-IKIBIRI. Twisunze icivugo c'iri koraniro kaminuza ridasanzwe tuti:"Twunge urunani, dushayure kandi dutsimbataze demokarasi». Ni ngombwa IKIBIRI gitsimbataze inzego zaco kuva hasi gushika hejuru, gishinge n'inzego zijejwe ivyo amatora. Ni ngombwa IKIBIRI kinonosore imigambi tugiye gushikiririza hamwe abanyagihugu, ciyungunganye kirondere uburyo bukenewe bwo kuremesha uru rugamba.

Tukaba tutorangiza rero iri jambo tudasubiye kubacira ku mayange imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu tuzororanisha n'iyo iyindi migambwe twunze urunani :

Iyo migambi murayizi, mu nca make ishimikiye kuri ibi bikurikira: Kurwanya no gutsinda inzara mu kwongereza incuro zibiri amafaranga Reta ikoresha ku mwaka mu gisata c'uburimyi n'ubworozi; gutsinda ubushomeri mu gutunganya poritike y'ibikorwa bininibinini vyo gusanura igihugu tutibagiye ishingwa ry'amahinguriro n'inganda vyinshi bizotuma abanyagihu bose baronka ico bakora duhereye ku rwaruka; kugira poritike y'amasoko ntanganguvu izotuma ibice 50% vy'abanyagihugu baronka amazi meza n'umuyagankuba mu maguru masha; gutsinda ubujuju mu kwigisha bose gusoma n'ukwandika hanyuma tugarukire amashure kugira ngo ahinduke koko igikoresho kijana kw'iterambere ; kugira poritike yerekeye amagara y'abantu ituma abanyagihugu bose bashobora kwivuza neza tutibagiye gusubiza umutamana ubuvuzi n'imiti vy'ikirundi; kugarukira abakenyezi mu buryo bwose ; kugira poritike y'uburaro ku buryo umurundi wese aronka uburaro bwiza ku giciro kibayabaye; gusezerera ibiturire, ukudahana, ugusubiza umutamana ubutungane no gusubiramwo Ibwirizwa Shingiro kugira inzego zikore neza ; kurangiza ubutakigaruka ibibazo vy'amatongo; kugarukana ubutagisubira inyuma amahoro n'umutekano mu mihingo yose y'igihugu; gutorera inyishu ibereye kandi irama ingorane z'impunzi, abahunguka, abateshejwe izabo n'abasinzikajwe n'ivyago; gutorera inyishu ibibazo vyumvikana vy'abakozi ba Reta bisa n'uko bitumvirizwa, nk'ivy'abigisha, abakozi bo mu gisata c'amagara y 'abantu n'abandi, mu gutunganya neza ikigega ca Reta, mu kuringaniza neza poritike y'akazi n'uguteganiriza kazoza abakozi. Maze imishahara ikazosubira kuroranywa mu bice vyose vy'akazi ka Reta, kandi hagakurwaho ubusumbasumbane, biciye mu mwumvikano hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyugu z'abakozi; kugarukira no kunagura imigenderanire n'amakungu yatosekajwe n'ubutegetsi tutibagiye guharanira ishingwa rya Reta zunze Ubumwe bw'ibihugu vy'Afrika; gusubiza umutamana ururimi rw'Ikirundi, akaranga n'imico kama vy'Uburundi.
Uyu mwaka mushasha wa 2015 tugiye gutangura rero, twovuga ko n'aho tuwutanguye mu magume, tuwugire umwaka wo guhabuza demokarasi, umwaka wo guhaguruka, gushikana abarundi ku ntsinzi ya demokarasi burundu, Uburundi bukabera akarorero ibindi bihugu vyo muri aka karere k'ibiyaga binini na Afrika yo mu Buseruko, mu gushayura demokarasi yazingamitswe n'ubu butegetsi bwishushanya n'intwaro za gisirikare, demokarasi ishingiye kw'isabikanywa ata wandya wangura ry'itunga ry'igihugu, demokarasi yubakiye ku gateka ka muntu.

Turasubiye rero gutera akamo no kurarika abarundi bose bo mu moko yose, mu ntara zose no mu mirimo yose y'igihugu, na canecane urwaruka ko batosinzira umukondorazosi, na kare ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe; bagarukire demokarasi n'agateka kabo, kuko iyi ntwaro iriho ubu kuva mu 2005 ifise umugambi uhambaye w'ukugota abanyagihugu kugeza aho n'uwahora ariryogora ahinduka "ntirumveko", kubera iterabwoba n'ubukene butagira urugero bumwugarije.

Nkaba nongeye kubipfuriza umwaka mushasha wa 2015 muhire, amagara meza n'ishaka ritigera ritezura, kuko na kare ngo "Akagumye bagumako", ndabipfurije kandi ibikorwa vyiza muri iri koraniro ridasanzwe ry'umugambwe."Twunge urunani dushayure kandi dutsimbataze demokarasi».
Ni tugire amahoro, Iteka n'Iterambere !

Ni hahangame CNDD, ni hahangame Urunani ADC-IKIBIRI
Bigiriwe i Bujumbura, ku wa 28 Kigarama 2014
Ku bw'Umugambwe CNDD,
Leonarudo Nyangoma,
Umukuru w'Umugambwe

]]>
Ikete rya CNDD Sun, 28 Dec 2014 15:02:53 +0000
Ijambo umukuru w’umugambwe cndd, leonarudo nyangoma, ashikirije abagumyabanga n’abarundi bose kw’isabukuru y’imyaka 20 cndd ushinzwe http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/331-ikete-cndd http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/331-ikete-cndd Ijambo umukuru w’umugambwe cndd, leonarudo nyangoma, ashikirije abagumyabanga n’abarundi bose kw’isabukuru y’imyaka 20 cndd ushinzwe

                                                                                                                   Bujumbura, ku wa 24 Nyakanga 2014

Abagumyabanga ni benshi baguma babaza ko ata rindi Kete rya CNDD rirashohoka kuva iriheruka ryo muri Mukakaro, aho abagumyabanga batumwa gukebura benewabo bari mu mugambwe uri ku butegetsi, na wo ukaba wiyonkoye kuri CNDD nk'uko bose babizi. Ba sokuru ni bo bayamaze bati « Ukwiba ingoma ntibigoye nk'ukuronka aho uyivugiriza n'ukumenya kuyitamba » !

Kubera rero ko ibi bihe bitwibutsa itanguzwa ry'urugamba rwo guhabuza Demokarasi, iri kete rya CNDD rigira umunani ribashikiriza Ijambo Umukuru w'umugambwe yashikirije abarundi n'abagumyabanga bose, maze mukaboneraho n'ukwisomera incamake ya porogarame ya CNDD yobogora Uburundi niyo abarundi benshi bayitora nk'uko vyama bigenda muri demokarasi.

Ni muryakirane urweze rero, murisome murisomeshe n'abandi.

IJAMBO UMUKURU W'UMUGAMBWE CNDD, LEONARUDO NYANGOMA, ASHIKIRIJE ABAGUMYABANGA N'ABARUNDI BOSE KW'ISABUKURU Y'IMYAKA 20 CNDD USHINZWE

Bagumyabanga,

Barundi, Barundikazi mwese,
Ndabaramukije amahoro, iteka n'iterambere.

1. Kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 24 Nyakanga 2014, turamutse duhimbaza isabukuru igira 20 Umuhari CNDD ushinzwe, nagomba mbanze mwese kubatura indamutso yuzuye urukundo rwinshi nongere ndabamenyeshe ko nkomeye, umutima n'urukundo ndabafitiye bitahindutse.

2. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi dusangiye ugupfa no gukira, uyu musi, imyaka 20 irarangiye CNDD ivutse, ni ukuvuga umwana yavutse ico gihe atahuye n'ingorane arinjiye mw'ishure kaminuza, ntihabuze n'abavutse ico gihe bamaze kubaka izabo. Iyi sabukuru rero ije mu bihe bigoye, igihugu kiri mu magume atagira uko avugwa: ubukene, ubwicanyi, ubusuma bwabaye ubunyonyezi, ubuhumbu , ububegito n'ibindi bibi vyose na canecane uguhonyanga agateka ka zina muntu vyasasiwe indava n'ubutegetsi.

Uyu munsi rero si umunsi usanzwe, kuko imyaka 20 si mike, ni ikiringo umuntu canke igihugu gishobora kuba caranguye ibikorwa bitari bike. Ni co gituma mwompa akanya tugasubira tukibukanya ihangiro nyamukuru ryatumye dushinga CNDD, kuko benshi, na canecane mu rwaruka, ivyo babizi nk'umugani, kahise. Barakunda kubaza bakuru babo ico twagwanira. umwansi wacu yari nde? Twashitse kuki? Haracariho inzitizi z'ico twaharanira? Hokorwa iki kugira ziranduranwe n'imizi burundu imbere y'amatora yimirije mu 2015? Imigambi dufitiye abarundi ni iyihe kugira igihugu gisubire ku ngendo ya Demokarasi?

3. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. Nk'uko benshi muri mwebwe babizi, hari nk'aya mango kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 1994, igihe Abarundi bahurikiye mu migambwe myishi, abandi ku giti cabo, bakorana, bakiyungunganya bagashinga umuhari CNDD ari wo: Inama y'Igihugu Igwanira Demokarasi, hamwe n'ishami ryawo rya gisirikare FDD-Intagoheka. Abo bose bari bashegeshwe n'intwaro z'igikenye n'agahotoro zari zihejeje kunigira mu menshi demokarasi mu kugandagura Umukuru w'Igihugu Melikiyoro Ndadaye, umurundi wa mbere kuva Uburundi bubayeho yitorewe n'abanyagihugu benshi kugira arongore igihugu.

Umuhari CNDD n'ishami ryawo rya gisirikare FDD, kuva bikivuka rero, waciye wiyemeza kuremesha urugamba rwo guhabuza demokarasi, abawugize baritanga batiziganya, n'Abarundi isinzi barawuhurumbira, mbere imikangara y'imisore n'inkumi bemera n'ukwitanga kugeza no ku buzima bwabo. Ico gihe Nta kindi cari gisigaye, atari ugushira mu migere, kubera yuko abo twahangana aho kwisunga amategeko bakoresha inguvu n'inkoho; nk'uko bitomowe no mu ntangamarara y'Itangazo mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu, aho bavuga bati : "Kubera ko ari ngombwa ko agateka ka muntu gakingirwa n'intwaro igendera intahe n'ingingo kugira ngo abanyagihugu ntibarinde gushika aho bagumuka kugira bikureko intwaro y'umukazo n'agacinyizo" . Vyinshi mu minsi iri imbere muzobisanga mu bitabu n'inzandiko abahinga bari mu bashinze umuhari CNDD bagiye gusohora, kugira ukuri kumenyekane, murabisanga kandi mu masanamu yatangajwe mu kinyamakuru c'umugambwe CNDD gicishwa mu buhinga ngurukanabumenyi: "www.cndd-burundi.com".

4. Ivyo vyose babigira kugira Abarundi basubizwe intahe n'ijambo, Uburundi buvavanure n'intwaro z'ivyaduka n'agahotoro, ata kindi kiziraza ishinga atari kunyonora no gukandamiza abanyagihugu. Murazi ko twahavuye tubangondoza gushika aho abahora barwana bemera bakicarana, bakaja mu biganiro gushika aho batera ibikumu ku masezerano y'amahoro hariya i Arusha muri Tanzaniya.

Naho hakiri ingorane muri ibi bihe ziterwa n'ubutegetsi bw'iki gihe butitwararitse ineza y'abanyagihugu, twokwemeza ata guhigimanga ko CNDD yagwanye kandi igatahukana intsinzi itari nto kuko: Abarundi baragize intambwe nini mu nzira ya demokarasi no gusubira kubana neza, badakebana bapfa ubwoko canke intara bavukamwo be n'ibindi bitaja ntibize bidusubiza inyuma nk'ibirenge.

Si agaseseshwa rumuri, uku guserura ivyiyumviro ata kurya umunwa, ata bwoba, ukwo kudakingira ikibaba abasahura itunga ry'igihugu canke kutemera gutwarwa bunyamaswa ntimwibaze ngo vyarizanye. Haba namba. Ivyo, Abarundi benshi barabihabiye batako baravyigura. Ivyo ni vyo twaharaniye kuva dutangura urugamba rwa demokarasi turongowe na Nyakwigendera Perezida Melikiyoro NDADAYE mu myaka ya 1986, no kuva bamugandaguye, ari na ho twibuka imyaka 20 umuhari CNND ushinzwe. Kandi ba sesankuyoze baragerageje kudutesha urwo rugamba bibata ku w'amazi. Mbere bamwe muri bo ni bo bari ku butegetsi none vyagaragaye ko ico baharanira yari amaronko n'ivyubahiro gusa.

N'ubu rero ijambo n'umugambi vya CNDD ni vya bindi: mwame maso, murabona ko hari abo bitanejereje kubona amaradiyo n'ibinyamakuru bitakivuga amarongerano ya Reta gusa, kuko ivyo vyarasizwe, uwihenda ni uwibaza ngo bizosubira inyuma. Ni bateshwe bate kuko "Ivyari imagera vyarageruye".

5. Bagumyabanga ba CNDD, Banyagihugu mwese, Abarundi barakunda kuvuga bati "Iminsi irasa ntingana". Turamutse duhimbaza iyi Sabukuru mu bihe bigoye vy'igihugu, bisa n'uko Reta yishize ku butegetsi biciye mu kwiba amatora, ishaka kudusubiza mu bihe bisa n'ivyo mu 1994, ibanje kutunyaga demokarasi mwaharaniye, benshi bakanayigura. Reta ya CNDD-FDD n'abo bacuditse ishaka kutugarukana mu ntwaro z'umukazo zishimikije umugambwe umwe, zimwe twasezerera kuva mu 1993. Ivyo rero ntibikiri agaseseshwarumuri, vyarigaragaje kuva uyo mugambwe ugiye ku butegetsi muri 2005 canecane kuva itariki 24 z'ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2010, umusi w'amatora y'abajenama ba komine.Murazi ko umugambwe uri ku butegetsi wivye amajwi urukombamazi, imigambwe yanyazwe amajwi igize ngo irasemerera, baca batangura kuduhiga buhongo gushika n'ubu.

Murazi ko ata munsi wijana inkumbi itaguye. Abantu benshi baricwa bagahera mazimayongo, abaharurwa mu majana atanu baranyagwa ubuzima bwabo uko umwaka utashe, bakicwa bunyamaswa bamwe bagatabwa mu nzuzi canke mu biyaga, abandi na bo bagatabwa mu mvuto. Bararenze n'ihaniro, barubahuka bata mu mvuto umutama Mbonimpa Claver, umushingantahe asigaye ari rurangiranwa mu bantu baharanira agateka ka muntu kuri iyi si.

Noneho Vyabaye itukisha mu makungu kwumva ababikira b'Abataliyano batatu, bangana na ba nyokuru, bagandagurwa nk'ibikoko ataco bazira, abantu bariko barafasha abakene mu Burundi mu kubavura ku buntu, ikica gitera amakenga, abociye bagira itohoza bakerekana umusazi bose bazi, maze bakemeza ata nkeka ko batoye uwabagandaguye. Abakora ubwo bubisha n'abafatanywe itonga baridegemvya, hakaba abari mu nzego z'igihugu, canecane mu rwego rw'iperereza, abandi ni imisoresore bahenze bakayishira mu migwi bita Imbonerakure zisigaye mbere zitagera umutwe abaporisi n'abasoda. Abo rero bakwiragiye mu gihugu cose. Nimba atari bo, ni batwereke abakora ayo mashano maze bahanwe ivy'akarorero.

Tuboneyeho akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo muri iyo myaka cenda irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Turahojeje kandi abo bose bamaze iminsi babura ababo, na bo ni benshi cane, mu kwezi usanga barenga 50. Tugatera ivyatsi twivuye inyuma ubwo bwicanyi butagira izina. Ngira mwese murabona ko vyayangaye, gushika aho Inama Nshingamateka y'ibihugu vyunze ubumwe vy'i Burayi ishira ku rutonde rw'ibibazo bibangamiye amakungu ikibazo c'Uburundi, Uburundi ubu bukaba busigaye ari ikibazo giteye umutima uhagaze amakungu. Bikaba bibabaje cane kubona Igihugu cacu cabaye itukisha mu makungu.

6. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi, turazi ko mukurikiranira hafi ibiriko biraba mu gihugu cacu. Murazi ko kuva inyuma y'ayo matora yapfuvye kubera ubusuma bwateguwe bugakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi ubifashijwemwo na wa murwi wari ujejewe gutunganya ibikorwa vyerekeye amatora CENI, twaciye dushinga Urunani rw'imigambwe twise ADC-IKIBIRI. Urwo runani na rwo nta kindi ruharanira atari uguhabuza Demokarasi. Kubera tuzi iyo tuvuye n'iyo hatugejeje, twama dusemerera dusaba ko ubwo butegetsi bwoza tukicarira ibibazo vyose bihanze igihugu, tukagorora ibigishoboka hakiri kare ntiturinde gushika aho abanyagihugu babura ayo bacira n'ayo bamira ngo bihereze amabarabara nk'uko muhora muvyumva mu bindi bihugu abategetsi bishize hejuru y'amategeko. Urunani ADC-IKIBIRI rero, kuva rushingwa, rukora ijoro n'umutaga kugira rugarukire demokarasi iriko iranigirwa mu menshi n'iyo ntwaro ihari. Burya rero naho amatora aba yagenze neza, ntibisigura ko ubutegetsi buyavuyemwo buca bwigira sura ivu, ata camira. Oya namba. Kuko birashobora gushika aho abanyagihugu bahagurukira rimwe bakabwiyamiriza indangu umurango. uturorero ni twinshi, ariko ntitwari dukwiye kurinda gushika hiyo, ariko ngo "agasozi kari amarere kahiye abagabo babona", murabona ko n'amakungu yatevye agasemerera!

7. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. Twama twabivuze twabisubiyemwo kenshi, intwaro ya CNDD-FDD kuva igiye ku butegetsi ni intwaro yaranzwe n'ububisha bwinshi butagira uko buvugwa, eka ni intwaro y'amahano. Iyo ntwaro irangwa n'igikenye, ubusuma busigaye ari ubunyonyezi, abantu bakaba basigaye bavuga bati "Amasiha yaratwinjiranye mu kigega ca Reta"! Ni intwaro yaranzwe no guhonyanga agateka ka muntu hamwe no kwishira hejuru y'amategeko. Biragaragara,  uwo mugambwe waje ku butegetsi ata na programe ugira. Ikindi gihambaye co kumenya ni uko porogarame atari ijambo ryadukira ku minsi mikuru, oya namba, bija kuvugwa vyateguwe neza n'abahinga, bizwi n'ingene bizoshirwa mu ngiro atari uguta ibintu mu rudubi nk'uko twama tubibona. Ingaruka mbi z'iyo migambi yari myiza ariko igafatwa giturumbuka, ni nk'izo ngorane mubona muri ya mashure bise fondamantare.

Twobibutsa yuko imbere y'amatora yo muri 2010, amatohoza yakorwa n'abahinga yarerekana ko umugambwe uri ku butegetsi utazorenza amajwi 25%. Ubu hoho barazi ko amatora ateguwe neza muri 2015 batoronka na 10%. Ni co gituma, Abategetsi basya batazambaye kugira bagume ku butegetsi vyanka vyakunda; ubwoba bwabatekeye, bibaza iyo bazoja badatsinze amatora, eka igihugu kirabagira. Ni na co gituma muri ibi bihe ata kindi bategura atari gusahura amatora yimirije muri 2015 , bariko baregeranya amahera menshi cane y'amamiliyaridi basahuye mu kigega ca Reta, amahera yokoreshejwe mu migambi y'iterambere bigashobora kumara ubukene abarundi barimwo, abakozi ba Reta, abarimu, abaganga bakaronka agahembo gakwiye, umuyagankuba n'amazi bikaboneka ku mahera makeya, abarimyi n'aborozi bibagiwe bagasubira kwimbura, urwaruka rukava mu bushomeri butagira izina. Itunga rero ry'igihugu barikoresheje mu kwubaka amazu n'amagorofa yabo, ayandi mahera bivye bayakoresha mu kugura imitima y'abanyagihugu kugira baze babatore, barubaka ingoro z'umugambwe na Reta ata biro ifise ikoreramwo, imaze imyaka n'imyaka ikota, ayandi bayanyegeza mu mabanki y'ibihugu vyo hanze.

Ntihagire abihenda ngo amatora bayiba ku munsi aberako gusa, haba namba. Baratanguye kuyiba kuva bagishika ku butegetsi, mu gushiraho amategeko atuma abanyagihugu na canecane badashobora guserura iryo bagona, mu kugumizaho wa murwi CENI urongowe na Petero Claver Ndayicariye ari wo wahagarikiye ubusuma bwabaye mu matora yo muri 2010, ivyo bigahera nko mu kwima ikarata karangamuntu abo bikeka ko batazobatora. Ikindi gihambaye cane ni iterabwoba, ubu bariko baraha imyimenyerezo ya gisirikare imisoresore myishi , imyimenyerezo nk'iyo, imwe ikabera aho hakurya i Kongo, naho bagomba kubipfukapfuka, nta wuhisha umwotsi inzu yahiye. Iyo misore baca bayiha inkoho hanyuma bakayikwiragiza mu gihugu cose, ku mitumba ya rusansuma kugira baze batere ubwoba abanyagihugu batakibemera imbere y'amatora no ku munsi wayo, bazogura ya makarata abaha uburenganzira bwo gutora n'ibindi, ubu mu gihugu cose ibigwanisho bicira imiriro biranyagara, haragera n'igihe twibaza yuko Nkurunziza yoba ashaka gufuta inzego z'umutekano n'igisoda biriho ubu ngo abisubirize n'izo nsoresore.

8. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. ntawovuga amahano n'amabi Reta ya CNDD-FDD n'imigambwe bacuditse iriko irakorera abanyagihugu ngo ayamare. Ico mwomenya ni uko iyo migambwe yagize ubusuma ubuhizi, ingeso yo gutwaza umukazo bakoresheje inzego z'umutekano n'imirwi bahaye inkoho itahindutse. Iyo ntwaro irazirana n'uwo wese yubahutse kudoma urutoke ku bitagenda neza, uwo wese ayihinyuje canke ayikebuye aca acika umwansi wo gucisha ku buhombo. Iyo ntwaro yarishize hejuru y'amategeko, nta tegeko na rimwe yibanga, ikitavuzwe co ni ugusiribanga riva Ibwirizwa Shingiro n'Amasezerano y'amahoro ya Arusha yavuye kure cane.

9. Abo bategetsi bazi ko uwatowe arekuriwe gukora ivyo ashaka, akiba, akica, hagize uwuryogora, bagaca bamutera ubwoba bakamubwira ngo "mbe wewe wibagiye ko twatowe n'abanyagihugu?" Tuvyihweje neza, igihugu gifatiwe amaboko imugongo n'akarwi k'abicanyi, akarwi k'abasuma b'ikomvyo ba karuhariwe. Inzego zose z'inyomekerano yaba Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka canke Urwego rw'ubucamanza atawukimenya ico rujejwe , izo nzego nta kindi zikora atari ugukingira ikibaba ububisha bwose buriko burakorerwa abanyagihugu.

10. Muvyo ukuri rero , nk'uko Umuganwa atari umugani, incungu y'Uburundi Rwagasore yabivuze, "Ahatari ubutegetsi nyabwo, nta mahoro, nta terambere rishoboka..." Bisa rero n'uko ata nzego ziriho, kira noneho nta n'uwazitoye. Ni na co gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kwose mu KIBIRI , kugira duhabuze demokarasi twahabiye kuva kera kugira igihugu cacu kive mu kaga kirimwo, kandi birashoboka.

11. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; twebwe turemera amahoro, turemera demokarasi, ari na co gituma twebwe tubona ko igihugu gishobora kugaruka mu nzira y'amahoro n'umutekano biciye mu biganiro hagati ya Reta n'Urunani rw'imigambwe ihurikiye muri ADC-IKIBIRI. Birakenewe kandi birihuta ko Reta n'imigambwe yo mu KIBIRI vyokwicarana maze bagatorera umuti ibibazo nkoramutima biraje ishinga abarundi n'Uburundi muri ibi bihe vy'imbere y'amatora yo muri 2015, nta matora ashoboka induru ziriko ziravuga, nta matora ashoboka igihe umunyagihugu adashobora guserura iryo agona, canke ngo yidegemvye mu gihugu ciwe, nta matora ashoboka igihe abanyagihugu benshi bagipfungiwe ivyiyumviro vyabo abandi bataye bakomoka bagahunga, nta matora ashoboka igihe mu gihugu cose hanyagara inkoho zatanzwe na Reta.

12. Kugira ivyo biganiro n'amatora bize bigende neza, ni uko bitangura imitima y'abanyagihugu iri hamwe, hakagaruka icuka ciza mu gihugu. Umudugararo ugahera mu gihugu. Ivyo rero tuzobibona mu gihe: Umukuru w'igihugu asohotse mu gacerere arimwo agatangaza icese ko ubwicanyi buhagarikwa mu gihugu, maze akiyemeza kugarukana icuka ciza mu gihugu. Bitegerezwa kugaragazwa n'uko abapfungiwe ivyiyumviro vyabo barekuwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gukora ku mugaragaro, ubutegesti buhagaritse itotezwa ry'abatavuga rumwe na bwo, ubutegetsi bwafuse imanza za ngondagonde zikurikirana abarongoye imigambwe yo muri ADC-IKIBIRI, hafuswe imirwi yose y'abagwanyi yashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi duhereye ku Mbonerakure, Reta ivavanuye na poritike yo guca ivyibare mu migambwe ifatiye mw'ishingwa ry'amashami mu migambwe ivyo bise "Nyakuri" yegamiye umugambwe uri ku butegetsi.

13. Ivyo biganiro na vyo bizoshimikira ku bibazo nkoramutima nko gusubiramwo amategeko amwamwe mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi, ibibazo vy'ubutungane, ubutunzi, umutekano n'intwaro, gushiraho inzego zitegura zigatunganya amatora zizigiwe n'abarundi bose kubera bazibonamwo. Ivyo bikozwe, nta nkeka ko amatora azotegurwa hari ituze mu gihugu, kandi ata wandya wangura. Bitagenze uko amatora azovyara umudugararo ndetse gusumvya uko vagenze muri 2010.

14. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; Birababaje kubona twibuka iyi sabukuru y'imyaka 20 umuhari CNDD ushingwa, turi mu bihe umunyagihugu akirara rubunda, umunyagihugu atinya mugenzi we ko amugandagura, umwizero mu bajejwe umutekano no mu bucamanza ukagabanuka ku munsi ku munsi, aha ntituvuze ubwicanyi bw'agabomerabunwa butari bwigere bunavugwa, kugeza n'aho usanga ikiziga kiboheweko ibuye kigatabwa ibwina mu biyaga! Ntawari akeneye gusubira mu bihe nk'ivyo twarimwo igihe twatanguza urugamba rwo guhabuza demokarasi.

Ubuho rero, uwo muhari watevye uba umugambwe wemewe n'amategeko. Ni co gituma tubateye akamo mwese aho muri kugira mugume kw'ibanga, mumere magabo mukomeze mugambwe CNDD n' IKIBIRI. Ni ho kizokomera igihe imigambwe ikigize izoba ikomeye.

Turasubiriye kubararika noneho ni umurimo mwitumo, mwanke mwankirize intwaro yubakiye ku busuma n'igikenye utavuze ukutibanga agateka ka zina muntu kugeza aho ukwica umuntu bisigaye umengo ni ukwica akanyegeri. Iyo ntwaro ntaho itaniye n'izahahora, ntibaze babahume amaso bababwira ivyiyumviro vyataye igihe vy'amacakubiri ayo ari yo yose yaba ayo agatumba basigaye bitwaza cane ubu kandi twari twarabisezereye, ay'ubwoko n'imigambwe. Ayo mamiliyardi basahuye ntibayasahuriye ubwoko kanaka canke intara kanaka, abarundi bose bo mu ntara zose baguye ruswi, bugarijwe n'ubukene n'umutekano muke.
Mwamize ku mutima ko igihugu ari icanyu, Uburundi si ibiti, inzuzi canke amabuye ni wewe wa munyeshure, ni wewe wa murimyi, wewe mworozi canke munyakazi. Mumenye ko ata munyamahanga azoza kubigura. Uruhara rwo guharanira igihugu cacu ni twebwe vyega, kandi ngo "Uwubandwa ni we abanda urugi".

Umugambwe CNDD urasubiye kwemanga indangu umurango ko utazotezura ku rugamba rwo guharanira demokarasi. Ni ngombwa dutuze amasiha asohoke mu kigega ca Reta, ni ngombwa ubutegetsi bw'igikenye cishimikije umugambwe umwe ntibusubire kwiganza mu Burundi.

Turasavye rero mwese abagumyabanga mube imboneza muri urwo rugamba. Turasavye Abarundi bose, abanyamahanga bakunda Uburundi bahagurukire rimwe twanke ko Uburundi buguma butemba buja mu manga tubona. Vyongeye tugume twitegurira ayo matora, ni yaba, umugambwe wacu n'IKIBIRI bize bitahukane intsinzi. Tugiye kubashikiriza imigambi nyamukuru twasezeranye n'abanyagihugu kuva muri 2010, yotuma igihugu kiva mu buja n'ubukene bw'agakengereza, akaba ari ho twovuga ko Uburundi n'abarundi bikukiye koko.

15. Incamake y'Imigabo n'imigambi ya CNDD
Iyo migambi murayizi, mu nca make ishimikiye kuri ibi bikurikira: Kurwanya no gutsinda inzara mu kwongereza incuro zibiri amafaranga Reta ikoresha ku mwaka mu gisata c'uburimyi n'ubworozi; gutsinda ubushomeri mu gutunganya poritike y'ibikorwa bininibinini vyo gusanura igihugu tutibagiye ishingwa ry'amahinguriro n'inganda vyinshi bizotuma abanyagihu bose baronka ico bakora duhereye ku rwaruka; kugira poritike y'amasoko ntanganguvu izotuma ibice 50% vy'abanyagihugu baronka amazi meza n'umuyagankuba; gutsinda ubujuju mu kwigisha bose gusoma n'ukwandika hanyuma tugarukire amashure kugira ngo ahinduke koko igikoresho kijana kw'iterambere ; kugira poritike yerekeye amagara y'abantu ituma abanyagihugu bose bashobora kwivuza neza tutibagiye gusubiza umutamana ubuvuzi n'imiti vy'ikirundi; kugarukira abakenyezi mu buryo bwose ; kugira poritike y'uburaro ku buryo umurundi wese aronka uburaro bwiza ku giciro kibayabaye; gusezerera ibiturire, ukudahana n'ugusubiza umutamana ubutungane no gusubiramwo Ibwirizwa Shingiro kugira inzego zikore neza ; kurangiza ubutakigaruka ibibazo vy'amatongo ; kugarukana ubutagisubira inyuma amahoro n'umutekano mu mihingo yose y'igihugu; gutorera inyishu ibereye kandi irama ingorane z'impunzi, abahunguka, abateshejwe izabo n'abasinzikajwe n'ivyago ; gutorera inyishu ibibazo vyumvikana vy'abakozi ba Reta bisa n'uko bitumvirizwa, nk'ivy'abigisha, abakozi bo mu gisata c'amagara y 'abantu n'abandi, mu gutunganya neza ikigega ca Reta, mu kuringaniza neza poritike y'akazi n'uguteganiriza kazoza abakozi. Maze imishahara ikazosubira kuroranywa mu bice vyose vy'akazi ka Reta, kandi hagakurwaho ubusumbasumbane, biciye mu mwumvikano hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyugu z'abakozi; kugarukira no kunagura imigenderanire n'amakungu yatosekajwe n'ubutegetsi tutibagiye guharanira ishingwa rya Reta zunze Ubumwe bw'ibihugu vy'Afrika; gusubiza umutamana ururimi rw'ikirundi, akaranga n'imico kama vy'Uburundi.

16. Bagumyabanga namwe Barundi mwese mukunda ivyumviro dukunda gushikiriza, mu kurangiza nagomba nshimire abagumyabanga bose kuko muri ibi bihe mwagumije ibanga, mwaririnze icoza kibavangura, turazi ko babagerageje kugira mute umurongo ariko mukabankira, murariryamako na kare, ngo "Uheza kugoka ibigori bikera". Bitebe bitebuke, ngo "Nta mvura idahita".

Mboneyeho ndetse n'akaryo ko kubasaba ngo mukomeze ubumwe hagati yanyu, mushwabura n'abandi enshi bicuza kubona barakurikiye uwo mugambwe uri ku butegetsi bakaba bamaze kwicuza babonye iyo uriko urajana igihugu. Abo na bo ni benshi, bashaka kugaruka, tutavuze abandi bo hirya no hino bagomba kudufasha gukomeza CNDD kugira tuwubake nk'uko twabigize kuva ku wa 24 Nyakanga 1994. Maze nk'uko twamaze kubivuga, n'IKIBIRI kibone kuguma gitsimbatara.
Tubasavye rero ko mwokwama mushira imbere imigambi y'iterambere muri demokarasi, abarundi basubire kwiruhutsa, intsinzi ya demokarasi twari tumaze gushikako ntisubire inyuma nk'ibirenge turorera.

Ni harambe umugambwe CNDD, abagumyabanga, Abarundi n'Abarundikazi bakunda demokarasi n'Uburundi.
Ni harambe Uburundi buharanira agateka n'izina mu makungu, bwinganzure abagomba kubuhagarara ku gakanu iyo boturuka hose!

Nti Ni mugire Amahoro, Iteka n'Iterambere, n'ukwibuka iyo sabukuru mushira imbere gutera imbere nk'umuzinga mu nzira ya Demokarasi twaharaniye kuva kera!

Kubwo Umugambwe CNDD,

Leonarudo NYANGOMA,

Umukuru w'Umugambwe

]]>
Ikete rya CNDD Fri, 31 Oct 2014 08:10:10 +0000
IKETE N° 07/14: Ubutumwa Leonarudo Nyangoma, Umukuru w’umugambwe CNDD, ashikirije imboneza z’abagumyabanga b’umugambwe CNDD-FDD http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/214-ubutumwa-abagumyabanga-cndd-fdd http://cndd-burundi.com/presse/ikete-rya-cndd/214-ubutumwa-abagumyabanga-cndd-fdd IKETE N° 07/14: Ubutumwa Leonarudo Nyangoma, Umukuru w’umugambwe CNDD, ashikirije imboneza z’abagumyabanga b’umugambwe CNDD-FDD

Kubera ko muzi neza ko agakete ukandikirwa n'umukunzi kandi kenshi akakarungikana uwugukunda, tukarungikanye abo tuzi batugamburukira ningoga, na bo akaba ari abagumyabanga ba CNDD ; harimwo intebutsi za JPD, tutibagiye abagumyabuntu ba FFD. Ni na bo mbere ntanguye kuramutsa n'igishika cinshi nti ni Tugire amahoro n'agateka kuri bose !
Munkundire rero nk'uko mwamye mugamburuka, munshikanire ubu butumwa kuri bene wacu bo muri CNDD-FDD.

 Mboneza z'abagumyabanga ba CNDD-FDD

Ntanguye kubaramutsa. Si kenshi nahora ndabigira kuko ndubaha kandi nkubahiriza imigambwe yose n'abari muri yo. Ariko kandi, iyo mbonye igihugu kiriko kiragwa mw'isanganya, kenshi bitumwe n'abari kw'isonga ry'ubutegetsi bw'igihugu, sinshobora kwihangana. Ni ngombwa ndabakebure, naho boba ari abakeba mu vya poritike. Twarabigize tugwanya umugambwe Uprona, twarabigize turiko turahasha abari bahejeje kwiha inkumbi bagashaka kuvuguruza abarundi, bari bahejeje kwitorera Umukuru w'igihugu cabo mu mwaka wa1993. Twarabigize kandi turabishitsa naho havuye haduka izindi ngorane, ari na zo ziriko zirazana aya mabi n'amagume mwese mubona. Ayo na yo ni aya y'ubukene, n'inzara vyasinzikaje abanyagihugu, aha rero ntituvuze ubusuma n'ubwicanyi vyigize ndanse mu gihugu, ayo mahano yose akaba atumwa canecane n'uko intwaro ya Nkurunziza ititaho ineza n'iterambere vy'igihugu n'abanyagihugu bose.

Muti none ko muzi turi mu mugambwe uri kubutegetsi, mutwandikiye mushaka iki ? Mudushakako iki ? Benshi muri mwebwe twari kumwe muri izo ngamba. Ico twaharanira mwese murakizi : kwari ukugarukana demokarasi mu gihugu. Twashaka ko hoba intwaro ikura abanyagihugu mu buja, mu migozi, mu gacinyizo, mu bukene. Twashaka intwaro itegura kazoza k'Uburundi n'abarundi. Twashaka intwaro igendera ikongera ikisunga ivyiyumviro birashe, abarundi bakabaho babona iyo bariko baraja, bagashobora no kugaragaza akababaro canke akanyamuneza biciye mu myiyerekano canke mu zindi nzira zemewe n'amategeko adahotora agateka ka muntu. Ihangiro rero nyamukuru n'uko Abarundi mu gihugu cabo bumva ko bikukiye, bishira bakizana, bakagira ijambo, nta kintu kibi nko kuniganwa ijambo. Ntibasubire gutotezwa no guhigwa buhongo n'intwaro yategerezwa kubakingira no kububahiriza. Igihugu kizotera imbere ari uko abarundi bose bugurutse mu mitwe no mu mitima yabo, ni naho bazogira ishaka n'inguvu vyo guhangana n'ibibazo biri ngaha mu gihugu cacu, ibibazo kenshi biva ngaha nyene, ibindi bigaturuka mu mahanga.

Bagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD,

Igituma rero tubandikira, ni ukubereka ubwa mbere ko naho tutari kumwe mu mugambwe, ata ngorane n'imwe dufitaniye n'abagumyabanga benshi b'umugambwe CNDD-FDD bacibuka kandi bazi neza ico twaharanira. Birya vy'uko uwo mudasangiye umugambwe acika umwansi, ni ukubirengera no kubigwanya twivuye inyuma. Ni uwo mutima wo kunywanisha abantu utumye ndabandikira. Ibi ndabiganira si ivyo ku munwa gusa, bivuye ku mutima. N'ejo, n'ejo bundi, uzomenya ko naka ari umugenzi, umukunzi, igihe yubahuka kugukebura akama yakubwiye ukuri, adasigiririza. Kandi burya abarundi barayamaze bati, « Nyakubura ikimuhanura, ni we nyakubura ikimuhamba ».

Ikindi kandi: Mwese murabona aho igihugu kigeze. Murabona ko igihugu kiri mu mayira abiri. Abarundi benshi baratekewe n'ubwoba, ntibabona kazoza kabo. Henshi abarundi birigwa baricana, bapfa ubusa, bateranijwe n'abantu botegerejwe kubuzuriza, bakabumvikanisha. Abo bantu ba gateranya bameze nk'amabingira. Kandi bama bari mu ntwaro zose. Bari no mu bwoko bwose. Bari mu ntara zose. Bari ngaha mu Burundi, kandi no mu bindi bihugu vyo mu mahanga barimwo. Musanga mbere mwene abo bantu ari akagwi gatoya cane, kakihereza ubutegetsi, kakabutwara bwose, kakabwaka abanyagihugu. Iyo rero ibintu bimeze gutyo, kandi koko mu gihugu cacu ubu ni ko bimeze, igihugu nta gisivya kiragwa mw'isanganya. None, murashobora kwemera ko ibintu bibandanya gutyo? Turazi neza ko benshi mutavyemera namba. Kuko na mwebwe benshi ubu muri mu bwoba. Muri ntibuca, ntibuca. Mwaratuntuye ku mutima. Amakosa akorwa murayabona, arababaza, arabatera agahinda, bamwe mugashima kuba ba sindabibazwa, mukagira nk'abatabibona, abandi bakabishigikira, abandi bakabigaya, ariko ntibaronke inguvu n'ishaka ry'ukuvyiyamiriza kuko mutinya ko bashora n'uguca babica, mugatinya kandi ko babakura mu vyicaro babahaye, kandi ata handi mwokura ivyo mufungura, mwebwe n'abana banyu, ata handi mwokura uburaro n'uburamuko. Kandi rimwe na rimwe, mu gihugu gikenye nk'iki cacu birashobora kwumvikana, ariko kubitiza agatima impembero!

Bagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD,

Ibigora bigora abagabo. Ariko kandi nta kamaro k'ukuba umugabo ni iryo. Ntibihesha icubahiro, ntibihesha iteka. Ntivyubaka igihugu. Biragisambura kuko ni mwebwe mwategerezwa kubera umuco abandi. Iyo rero umuco ugiye, haca haba umwiza. Mutegerezwa rero kubandanya kubera urumuri abandi. Ni na co gituma rero tubandikiye, tubasaba ko mwoba umuco koko, kugira tugwanye ubwa kabiri twivuye inyuma akagwi k'abategetsi bitwa ngo muri kumwe, kariko karashungururira igihugu cacu mu manga, nimba kitaja carayikorokeyemwo. Nta kintu na kimwe gituma abantu birigwa baricwa bahorwa imigambwe barimwo. Nta kintu na kimwe gituma abantu bapfungwa agashinyaguro. Ngira namwe aho mugeza amaso, murabona yuko iyi ntwaro ya Nkurunziza isigaye isumvya ububisha intwaro z'igikenye twari twaragwanije zitwaza intara, ubwoko n'ubundi bukunzi bw'inda. Nk'akarorero ka vuba, Ni nde yosigura igituma umutama Petero Karavera Mbonimpa ashirwa mu buroko? Aho gutabwa mu Mpimba n'intwaro yitwa ko iharanira demokarasi, urya Mutama ni we yohamagawe mu ba mbere gutora ibidari n'ubushimwe Umukuru w'igihugu yirirwa aratanga!

Twashaka rero kubasaba ko mwokora uko mushoboye kugira ivyo bikorwa bigayitse vya bamwe mu bo mwita ngo murasangiye umugambwe mufashe bije ahabona. Twashaka kubasaba ko mwovyiyamiriza ata gushidikanya no guhigimanga, kuko bitebe bitebuka bizota igihugu mu kaga. Ni mureke kwemera ko igihugu kigwa mw'isanganya mubibona. Ni mube abagabo koko, igihugu camye gitabagwa n'abagabo, ntimwemere kuba utugabo ni iryo. Bavuga bati "Agasozi k'amarere kahiye abagabo babona"

Muti none twobigenza gute?

Ubwa mbere murazi ko abari kw'isonga ry'ubutegetsi bamwebamwe bameze nk'amabingira. Naho boba babanotorerako, amatungo yose aherera mu mipfuko yabo. Kwubaka igihugu si ukwubaka amazu, si uguhiganwa mu kuduza amagorofa y'akataraboneka. Kwubaka igihugu ni kugitunganiriza umugambi urashe, ukawumvisha abanyagihugu, bakawukurikira bakawuhurumbira. Nta mugambi wo kwica, gukumira canke gutoteza abandi wubaka. Ubutegetsi bushimikiye ku mugambwe umwe mu gihugu ntaho bugishikana. Uburorero bwinshi murabuzi, kandi mwarabubonye. Ni na co gituma ibikorwa vy'ugutoteza iyindi migambwe, canke ukuyicamwo ubunywenywe ari bibi cane, bikagira ingaruka mbi mu gihugu cose. Ubutegetsi bugendera kuri demokarasi bwama na ntaryo bukora uko bushoboye kwose kugira ngo imigambwe ifise ivyiyumviro bitandukanye ikore ku mugaragaro, mu mwidegemvyo, kuko mu vy'ukuri iyo migambwe iratuma ubutegetsi butijajara , bukagira ico butinya, maze bukaguma ku murongo. Aha mu gihugu cacu uko bimeze muri ibi bihe, uwo mudasangiye umugambwe asigaye yitwa umwansi w'ukwica. Ivyo rero ni muhaguruke mubigwanye, ata gukebaguzwa. Kubigwanya na kwo ni ubwa mbere kuvyiyamiriza. Hanyuma ni Uguhaguruka mukigisha demokarasi ishimikiye ku migambwe myinshi kandi mukabigendera. Mubigendere ku buryo barya bashaka kutugarukana mu ntwaro zataye igihe basigara bamaramara, na bo babone ko batera ibipfunsi bidashika. Urwo rugamba, ni mwemere murugwane. Kuko ni urugamba rw'iteka.

Mwigishe kandi amatora, atari ay'ugusubira kwimika umugambwe usanzwe utwara, kuko amatora ari ikiringo nta ngere c'uguha amanota abatware, canke imigambwe barimwo. Ni ikiringo co kubashimira canke c'ukubagayira. Turabasavye ico kiringo ntikibajane canke ngo mugipfishe ubusa. Ibi bintu vy'ugutoteza umurundi mwene wanyu mwonse rimwe, vy'ugutoteza iyindi migambwe, vyo gusahura ata kinya ubutunzi bw'igihugu, abarundi bagasigara bifumbereje, ibi bintu vy'ugushaka kuguma ku butegetsi imyaka na mirere, Ibwirizwa Shingiro n'Amasezerano y'i Arusha bihonyanzwe, ibi bintu vya ka mwana wa mama na mpinga yanje , usanga hari intara zigezweho izindi zikibagirwa nkuko umengo ayandi ma provensi ari mu kindi gihugu atari Uburundi, ibi bintu vyo kuvyura amacakubiri y'amoko yariko ararangira, ibi bintu, bagabo ba mama, harageze ko mutabandanya kubisabirako, kuko n'abigeze kubikorerako ntivyabereye. Haguruke rero muvyiyamirize mutarya umunwa, mushengeze ako kagwi gashaka gufatira amaboko imugongo abarundi.

Kandi, nta nkeka mubikoze uko, abarundi benshi bazobashimira, bongere na bo bagire uruhara rwotuma ibintu bihinduka ku neza ya bose. Murafise uruhara runini muri kazoza k'igihugu, kaba kabi canke keza. Koresha inguvu mufise, mugondoze intwaro ya Nkurunziza yumvirize akamo k'abarundi n'amakungu, yemere kwicarana n'abo bitavuga rumwe, bicare baganire ibibazo biraje ishinga igihugu cacu, maze twitegurire amatora twese dutekanye, umutima uri mu nda! Twabidondaguye, reka tubisubire, ni ibi vyo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubafata no kubapfungira ubusa, gusambura iyindi migambwe. Umvisha Nkurunziza ahagarike ubwicanyi, areke kunyanyagiza inkoho mu gihugu, areke kwuhurira urwaruka ngo ni "imbonerakure" gutoteza abandi n'ukwisuka mu vy'abajejwe umutekano. Kuko, bitebe bitebuke, bizomuhumira. Mwumvishe arekure abo bose yapfungiye ubusa, abaziza ivyiyumviro vyabo, ahagarike imanza zo gukurikirana abanyeporitike. Yemere kuganira n'iyo migambwe batavuga rumwe, kugira bategure amatora, imitima iri hamwe, izo nkoho zinyagara mu gihugu zandurwe, yemere ko n'amabwirizwa yose ashobora kubera intambamyi ya demokarasi asubirwamwo. Atemeye impanuro muzomuha, twibaza ko mwoca mumusezerera, na kare igihe kirageze. Nta na kimwe azoba acishoboza be n'akarwi kiwe; na kare abakurambere barayamaze bati " Kananira abagabo ntiyimye". Nimugarukire igihugu mutuze amasiha mu kigega ca Reta. Vyongeye, ntimuze mwibagire kwibutsa Nkurunziza yuko ikiringo ciwe kigira kabiri kizorangira umwaka uza, iginekerezo rya 26 Myandagaro 2015, ko ico gihe kigeze yokinjura akagenda akiri mwiza, kandi abimenyeshe abarundi uyu mwaka nyene. Ni arekere abandi, muri demokarasi ni ko bigenda, kuko si umwami, abitoza mu mugambwe wiwe ntibabuze, maze bahiganwe n'abo mu yindi migambwe.

Aka kamo ntitukabateye tuvuga ngo injira mu mugambwe CNDD turongoye naho ari nawo wabonkeje. Ntituvuze kandi ngo ntimuwinjiremwo. Ahubwo Karibu. Muri abasangwa kandi muzoba mwisanze. Aka kamo tukabateye tubasaba ko aho mwoba muri hose, mwoguma mugendera ingendo y'urupfasoni, ingendo runtu, ntimwemere kuba imashini zo kwica abantu mwaremwe kumwe mw'ishusho ry'Imana. Gwanire demokarasi, igishe abanyagihugu gukundana n'uguharanira na ntaryo ineza y'igihugu. Aka kamo ntitugateye imboneza gusa z'umugambwe CNDD-FDD, tugateye n'abandi bagumyabanga bose b'umugambwe wanyu n'uwacu, eka mbere n'abandi bahurikiye mu runani ADC-IKIBIRI canke mu yindi migambwe itari muri urwo runani. Aka kamo tugateye abarundi bose bemera demokarasi bo mu bwoko bwose: abahutu, abatutsi n' abatwa, bemera ko abarundi bangana, bazi ko ubwoko ataribwo bubi, ahubwo ko ububi ari ubutegetsi bw'abo ba "mpemayuzuye", bigaruriye ubutunzi bwose bw'igihugu. Tugateye abantu bose bazi ko ata ntara mbi ibaho, nta n'umwe muri twese yasavye kuvukira mu ntara kanaka, intara zose zirafise abantu benshi bemera bakagendera demokarasi n'abandi bari ku rushi ba "sesankuyoze". Mu myaka iheze twagwanije umugambwe UPRONA warimwo akagwi k'abantu bahenda abandi ngo batwarira ubwoko bwabo. N'ubu tuzobandanya tugwanya ivyiyumviro vy'amacakubiri ayo ari yo yose mu mugambwe wose uzoba ushize ku butegetsi imburakimazi n'aho uzoba umugambwe wacu. Tukabateye twipfuza ko amatora twimirije yoba mu mutekano, ariko canecane agategurwa mu mutekano, mu mwidegemvyo . Ivyo na vyo si barya banyonyezi bazobigira canke ngo babidufashemwo. Ni twebwe twese dutegerezwa guhaguruka, duhereye kuri mwebwe muri mu mugambwe uri ku butegetsi, abandi bo, na canecane abari mu migambwe ihurikiye mu runani ADC-Ikibiri, bavyiteguriye kuva kera, hasigaye gusa ko ifirimbi y'amatora ivuga.

Ni Tugire amahoro, n'agateka kuri bose!

Leonarudo NYANGOMA

Umukuru w'umugambwe CNDD

Mukakaro 2014

]]>
Ikete rya CNDD Sun, 06 Jul 2014 14:01:51 +0000