Actualitéshttp://cndd-burundi.com Thu, 25 Apr 2019 21:55:33 +0000fr-frITANGAZO RIJANYE N’INAMA YO KWIPFURIZANYA UMWAKA MUSHASHA WA 2019 YABEREYE KU NGORO NKURU Y’UMUGAMBWE I BUJUMBURA KU WA 16/03/2019http://cndd-burundi.com/show/902-itangazo-kwipfurizanya-umwaka-2019 http://cndd-burundi.com/show/902-itangazo-kwipfurizanya-umwaka-2019ITANGAZO RIJANYE N’INAMA YO KWIPFURIZANYA UMWAKA MUSHASHA WA 2019 YABEREYE KU NGORO NKURU Y’UMUGAMBWE I BUJUMBURA KU WA 16/03/2019

1. Kuri uwu wa 16 Ntwarante 2019, ku Ngoro nkuru y’Umugambwe CNDD i Bujumbura habereye inama ihuza abeserukira umugambwe mu ntara zose hamwe n’abaserukira imihari FFD-Abagumyabuntu na JPD-Intebutsi.

2. Intara zose kiretse Mwaro zari zaserukiwe, abavuye mu ntara hagati bakaba bangana na 38, abo mu gisagara ca Bujumbura 31. Abitavye inama bose bakaba bangana na 69 ; batatu b’i Mwaro batumenyesheje yuko basibiye mu nzira kubera abaporisi bababankiye kubandanya urugendo ngo kuko ata rupapuro rw’intererano y’amatora bari bafise.

3. Iyo nama yatangujwe n’indirimbo yo guhayagiza umugambwe isaha zine z’igitondo.

4. Umunyamabanga Nshingwabikorwa yaciye ashikiiza urutonde rw’ivyihwezwa n’ibikorwa bitegekanijwe uwo musi. Na vyo bikaba ari ibi bikurikira :

 Gushikiriza raporo y’ingene umugambwe n’ibikorwa vyifashe
 Guhanahana ivyiyumviro
 Gushikirizwa Ijambo ry’Umukuru w’Umugambwe rijanye n’uwo musi
 Gushikiriza mu ncamake icegeranyo c‘ivyashitsweko
 Gusangira agatutu k’uwo musi.

5. Imbere y’ugutangura ibikorwa nyezina, abitavye inama babanje kwidondorana.

6. Uwari arongoye inama, Nyakwubahwa Icegera c’Umunyamabanga mukuru w’Umugambwe, Camarade Gratien NIZIGAMA yaciye asaba ko abaserukiye intara bashikiriza Raporo zabo muri make, mu gushikiriza uko umugambwe wifashe muri rusangi, uko inzego zifashe ku ntara no ku rwego rw’ikomine, ku mazone canke ku mitumba, harimwo n’iza JPD na FFD ; Imigenderanire n’inzego z’ubutegetsi hamwe n’ibijanye n’umutekano. Ido n’ido ry’izo raporo bigaca bishikirizwa Umunyamabanga nshingwabikorwa kugira bigiriwe icegeranyo rusangi.

7. Baciye rero umwumwe wese ashikiriza uko umugambwe wifashe. Intara zose zikaba zagize ico zishikiriza kiretse Mwaro nk’uko twamaze kubishikiriza.

8. Muri rusangi nka hose inzego zirahari ku rwego rw’intara. Ku rwego rw’ikomine si amakomine yose aserukiwe ku buryo usanga hari ikomine imwe, zibiri canke zitatu, zitagira abaziserukira, bivuye canecane kw’iterabwoba ryinshi aho usanga abahora baduserukira bamwebamwe, atari benshi ariko binjijwe ku nguvu mu mugambwe uri ku butegetsi canke na ho bagateshaguza bagahunga. Ido n’ido ry’uko intara imwimwe yose yifashe tubisanga mu cegeranyo kiramvuye c’iyi nama.

9. Mu nyuma, harabaye ukwakira abagumyabanga bashasha bashika kw’icumi basanzwe mbere bafise ayandi mashirahamwe y’ukwiteza imbere bakoreramwo. Uwari abarongoye na we nyene yarahawe akaryo ko gushikiriza akajambo. Yashimikiye canecane ku gushimira indongozi z’Umugambwe uhereye ku mukuru wawo kubera ubutwari asanzwe amuziko. Yiyemeza kuzofasha mu vyo ashoboye anatumirira abandi gushira mu ngiro ivyiyumviro aho kugwiza amajambo, bakagwiza ibikorwa kugira umwe wese ave mu bukene, turabe ko twokwubaka igihugu ciza kuruta uko cifashe muri iki gihe.

10. Ivyashitsweko n’ivyapfunditswe

Haciye hakurikira Uguhanahana ivyiyumviro, mbere abitavye inama baragira ivyo basaba n’ivyo biyemeje.

10.1. Muri rusangi abitavye inama basavye ko hogwizwa ibimenyetso vy’umugambwe, amadarapo, ama « dépliants » n’ibindi bifasha kumenyekanisha umugambwe. Ko Umugambwe wacu woja uragira ico ushikirije ku maradiyo kugira bitere intege Abanywanyi.
 Haciye hamenyeshwa ko amaradiyo yo mu gihugu yigenga vy’ukuri hasigaye nk’Isanganiro gusa, ayo hanze nka BBC n’Ijwi rya Amerika na yo nyene akaba yarahagitswe kuvugira mu Burundi. Haca hashigikirwa iciyumviro c’uguhanahana amakuru mu Kinyamakuruc’umugambwe « Ikete rya CNDD », hamwe n’ugukoresha uko bishoboka kwose ubuhinga bwa none.

10.2. Abitavye inama barateranye intege, bati uwuserukira abandi agerageze yubahuke yimenyekanishe ku bategetsi kuko ivyo bimukingira kuruta kuguma mu rufuri.

10.3. N’ubwo hari intara zibiri zashikirije amakenga menshi y’ugushinga Permanence kubera iterabwoba rikabije, bose barashaka Permanence n’imiburiburi ku ntara, ariko bagasaba ko Umugambwe woterera kuko abanyamugambwe bari mu bukene bwinshi ata buryo bafise bwo gushobora kuyirihira bonyene.

 Kuri ico kibazo, haciye hashikirizwa ko inyishu nyayo tuyisanga mw’ijambo Umukuru w’Umugambwe yashikirije kuri uwo musi, aho avuga ati « Uwudatanga intererano y’Umugambwe ntaba ari umunywanyi yuzuye namba. Kandi ntibivuna na gato, bisaba ishaka gusa ». Abandanya avuga ati « N’aho hari ubukene n’inzara izura inzara, guhebera icupa rimwe n’imiburiburi ry’urwarwa, iry’ifanta canke irya Primus canke irya Amstel wofashe ku kwezi, nka bose bobishobora, hamwe bafise ishaka ry’ugukunda Umugambwe wabo. Ati kuko nta kindi kibeshaho Umugambwe atari abanywanyi bawo.

10.4. Hibukijwe ko kugira twitegurire neza amatora, hategerezwa kuba hari inzego zikwiye, ku nzego zose gushika no ku mitumba, atari aho nta kuntu twoshikira abanywanyi n’abanyagihugu bose.

Imbere y’ugusozera ibikorwa vyo ku Ngoro y’Umugambwe, hakurikiye Ijambo ry’Umukuru w’umugambwe, mbere abaje bava mu ntara bose bakaba bagiye baronse iryo Jambo ashizwe mu Kinyamakuru « Ikete Rya CNDD inomero 3/93» hamwe n’Urupapuro rw’inzira kugira bisomere ibirimwo bitonze, babikorereko kandi babishire mu ngiro.

Ivyo bikorwa rero vyabereye ku Ngoro nkuru y’Umugambwe vyasozerewe nk’uko vyari vyatanguye n’ururirimbo ruhayagiza umugambwe irangira isaha indwi na 50.

Baciye bagenda gusangira agatutu mu kibanza cari cabitegekanirijwe, bariginana, batahana akamwemwe kenshi n’inguvu nshasha z’ugukora.

Bigiriwe i Bujumbura, ku wa 16/03/2019

Ku bw’Umugambwe CNDD,

KOBAKO Gaspard,

Umuvugizi w’Umugambwe

]]>
CommuniquésFri, 22 Mar 2019 10:44:44 +0000
IJAMBO LEONARDO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MUGAMBWE, KU WA 16 NTWARANTE 2019.http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/901-ijambo-nyangoma-ashikirije-abarongoye-cndd http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/901-ijambo-nyangoma-ashikirije-abarongoye-cnddIJAMBO LEONARDO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MUGAMBWE, KU WA 16 NTWARANTE 2019.

Bagumyabanga mugize Komite nkuru y’umugambwe,
Bagumyabanga murongoye intara
Bagumyabanga murongoye Umuhari w’abagumyabuntu FFD
Bagumyabanga murongoye Umuhari w’urwaruka JPD-INTEBUTSI
Bagumyabanga mwaserukiye abandi mu buryo butandukanye
Bagumyabanga muserukira CNDD mu bindi bihugu

Ndabaramukije Amahoro Iteka n’Iterambere n’umutima wuzuye urukundo n’inkumbu nyinshi cane !

Imbere y’ukugira ikindi ndabashikiriza, nagira, kw’izina rya Komite Nkuru y’umugambwe wacu CNDD, no kw’izina ryanje nyene, nsubire kubipfuriza mwese, umwaka mwiza muhire mushasha wa 2019. Muze muwugiremwo amagara meza, amahoro n’iterambere mu ngo zanyu, eka n’igihugu cacu kibonereho kuva mu magume, amaganya n’ubukene ntangere kirimwo, gisubire kuramutswa amahoro na Demokarasi, yo soko y’iterambere kuri bose.

Inyuma y’ako kajambo ko kubipfuriza umwaka muhire mushasha, reka duce ku mayange amakuru y’irya n’ino na canecane ayajanye n’ubuzima bw’igihugu cacu n’ingene twonagura tugatsimbataza umugambwe wacu CNDD.

1. Nk’uko mubizi mukama munavyumva ku maradiyo, igihugu cacu kiri mu magume n’ingorane vy’umurengera. Sinokwirirwa ndabigarukako, kuko mubibamwo. Ubukene bwarazingamitse igihugu, agatotezo ko mu buryo bwose aho kugabanuka, vyose biguma vyiyongera. Abategetsi barishize hejuru y’amategeko, ariko rero gahebuza mu Burundi, ivy’ihonyangwa ry'agateka ka muntu bikorwa n’abutegetsi, bufadikanije n'umugwi w'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi, ntibikigira urugero n'urupimo. Nta musi wijana batihaye ibara, kugeza n’aho abanyagihugu bivugira ngo “erega badukubise kandi Atari imbonerakure”! Nk’uko umengo gukubagurwa n’imbonerakure biremewe n’amategeko! Iryo ni ibara. Ivyo bikaba vyarunyutse kuva mu 2015, igihe Nkurunziza yiyongera ku nguvu manda ya gatatu, ahonyanze Amasezerano y’i Arusha n’Ibwirizwa Shingiro riyakomokako. Abatishwe baranyuruzwa, ntumenye irengero ryabo, abandi bagafatwa bagapfungwa, abandi barataye izabo bahungira mu bindi bihugu, ubu bakaba bararenga 500.000. Ngira mwarumvise ivyashikirijwe muri raporo y’umugwi wigenga wa ONU ujejwe itohoza ku vyerekeye agateka ka muntu mu Burundi. Iyo raporo ikaba ivuga yuko ihonyangangwa ry’agateka ka muntu ritera ryiyongera.

2. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, n’aho ibintu bimeze uko, turabona, turumviriza abarundi, ntibarashika ku rugero rwo kwihebura. Murumva ko hirya no hino bacinanata, bakadoma urutoke ku bitagenda neza mu kwiyamiriza intwaro y’umukazo. Umugambwe wacu na wo nyene urafise ingorane zifatiye ku bukene, ku mwuka uri mu gihugu urangwa n’umutekano muke n’iterabwoba. Hirya no hino usanga ahatari hake, imigambwe itavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi idashobora gukora uko vyategerezwa, kubera abategetsi bayiburagiza. Ariko n’aho ibintu vyifashe uko, ndashimiye cane abagumyabanga ba CNDD na canecane ababarongoye kuko ni bake cane muri bo bataye umurongo, bagumye mu muco aho kwiroha mu mwijima kubera amaronko canke ubwoba.
Turazi neza yuko benshi muri mwebwe murongoye umugambwe mu ntara, mwipfuza kandi musaba ko indongozi za CNDD zohaguruka maze zigatunganya ibikorwa vy’umugambwe; inzego kuva hasi gushika hejuru zikanagurwa zigasubira gukora, amanama agatunganywa. Nkako, burya inzego ni zo mutima n’imoteri vy’umugambwe. Ico gikorwa kiraturaba twese kuko ni umurimo mwitumo.

3. Bagumyabanga, Bagumyabuntu namwe Ntebutsi, murazi yuko kuva mu 2017 dufise imigambi 69 twakonganirije mu co twise « Urupapuro rw’inzira ». Tuzoshimikira canecane ku bikorwa bijanye n’ibi bikurikira:

Uguhimiriza abanyagihugu, ukwitunganya n’ugutanga inyigisho.
Umugambwe ufise ihangiro ry’ugukwira no kumenyekana mu gihugu cose mbere no mu makungu. Kugira uruhara ruhambaye mu nani z’imigambwe zishobora gushingwa, kugira twitegurire ivyoshika vyose mu bijanye na poritike, na canecane mu biganiro no mu matora ategerezwa gutunganywa mu mwidegemvyo.
Ukunangura inyigisho z’ugukwabura abanyagihugu n’izijanye n’akarangamutima. Indinganizo z’inyigisho zerekeye poritike ku banywanyi no ku mboneza za CNDD ifise ihangiro y’ugutuma bagira ubumenyi, ubuhinga, agatima n’akarangamutima bituma bagira agatima ko gukunda igihugu, bakagira ingendo ya demokarasi kandi bagafatana mu nda, bakongera bakagira ububasha bw’ukugira umwihwezo n’ugutandukanya ibintu n’ibindi, gutandukanya icatsi n’ururo. Umunyaporitike adafise inyigisho zikwiye za poritike na canecane abarongoye abandi, ntabona iy’aja, aba ari mu mwijima kandi ntashobora kuronka n’ico abwira abanywanyi basanzwe. Ni ngombwa rero abagumyabanga na canecane mwebwe murongoye abandi mumenye ivy’igihugu, mumenye ibiba mu makungu kuko kenshi na kenshi birafise ingaruka mbi canke nziza ku gihugu cacu. Umunywanyi w’Umugambwe CNDD ategerezwa: Kwiyigisha ivya poritike no kurondera amakuru yerekeye poritike, ubutunzi n’imibano vy’igihugu n’ivy’isi yose ». Ingingo ya 78 y’Amategeko ngenderwako na yo, irategekanya igisata kijejwe inyigisho. Muri izo nyigisho Tuzohera ku nyishu z’ibibazo vyerekeye ubuzima bw’igihugu. Demokarasi ni iki ? Amategeko agenga CNDD? Umugambwe ni iki ? CNDD ni iki ? Ni igiki kidutandukanya n’iyindi migambwe ? Intwaro tuzi zirangwa na demokarasi ni izihe ? Twokora iki kugira ivyiyumviro vy’umugambwe wacu bishikire abanyagihugu bongere babihurumbire ? Inyigisho zijanye no gutunganya no kuringaniza ibikorwa vy’umugambwe. Koperative ni iki ? Bashinga gute ishirahamwe rya koperative ? Kumenya amategeko agenga igihugu nk’Ibwirizwa Shingiro, irigenga amatora, irigenga amakomine, irigenga amatongo…. Ivyohinduka canke ivyokwongerwako muri ayo mategeko ni ibihe kugira demokarasi ishinge imizi mu gihugu ?

Ibikorwa bijanye n’ikigega, ibikoresho n’ukurondera uburyo bw’amafaranga n’ibikoresho.
Ihangiro rya mbere : Kwumvisha abanywanyi n’abakunzi kugira biteho cane umugambwe wabo bongere batange uburyo bw’amafaranga yo gushigikira ibikorwa bitandukanye vyawo. Uwudatanga intererano y’umugambwe ntaba ari umunywanyi yuzuye namba. Kandi ntibivuna na gato, bisaba ishaka gusa.
Ibikorwa bijanye n’uguhimiriza ukuja mu mashirahamwe, ukwiteza imbere n’ukwitaho ibidukikije.
Ihangiro : Gutunganya amahwaniro y’uguhanahaniramwo ivyiyumviro, kwigishanya no gushira mu ngiro uburyo bushasha bujanye n’ugutunganya imigambi hamwe n’ukwiteza imbere kw’abanyagihugu. Gutsimbataza ingendo y’ugutuma bose bagira uruhara mu bikorwa vya misi yose vy’ukwiteza imbere. Ikoperative ni urwego rutuma abantu baronka akaryo ko guhura, gusangira ivyiyumviro n’ibikorwa mu ngendo ya demokarasi, guhanahana amakuru n’inkuru, urwego rwo kugira urugamba. Kugira isekeza mu mugambwe no mu mashirahamwe ku bijanye n’ibidukikije.

Ibikorwa bijanye n’uguhanahana amakuru :
Ihangiro rya mbere ni uko twotuma umugambwe ugira ishusho ryiza co kimwe n’indongozi zawo mu gihugu no mu makungu biciye mu gukoresha uburyo n’ibikoresho vy’uguhanahana amakuru bidasaba uburyo bwinshi kandi biroranye n’ibikenewe. Vyongeye, bituma hashikirizwa ivyiyumviro bitandukanye, mbere abanywanyi bacu bagaca urwevu mu gushikiriza amakuru y’aho baherereye, ivyo na vyo akaba ari inkingi ikomeye yo gutsimbataza ingendo ya demokarasi . Ihangiro rya kabiri ni ugutsinda urugamba rw’ukwigarurira abantu benshi biciye mu kumenya gukoresha neza uburyo bwa none bw’uguihanahana amakuru.

Ibikorwa vyerekeye ugutuma imigenderanire n’amakungu igenda neza kuruta kandi ikaba ngirakamaro
Ihangiro ni ugutuma umugambwe CNDD ugira ishusho ryiza na canecane tukunguka abagenzi kw’isi dusangiye ivyiyumviro bashobora gushigikira imigabo n’imigambi yacu kugira dushike ku ntsinzi. Nukugira kandi isekeza rikomeye mu ntumbero y’ukuronka abadushigikira mu vy’imigenderanire no mu vy’uburyo bw’amafaranga akenewe mu rugamba rwacu biciye ku migambi no ku mashirahamwe bishingwa n’abanywanyi bacu ; kurangura ibikorwa bihambaye bijanye n’imigenderanire n’ibindi bihugu mu gusigura uko intwari imeze no gushigikira ihindurwa ryayo biciye mu ngendo ya demokarasi n’ishaka ry’abanyagihugu. Kugira dushike kuri iryo hangiro, dusavye abaduserukira mu makungu, ko bokwitanga kurusha uko biri ubu, bakanagura segisiyo zabo, bakarondera abagenzi benshi dusangiye akarangamutima.

Tugiye kandi gusubira gukomeza urunani rwo guhanahana amakuru biciye muri bwa buhinga bwa none, n’aho tuzi ko hari benshi badashobora gukoresha ubwo buhinga, ariko bizofasha cane ku bagumyabanga bari mu mahanga, eka n’abatari bake bari mu gihugu.
Bagumyabanga, mwabonye ko twashimikiye ku migambi itandatu nkoramutima, ariko n’ibindi bisata ntivyicare ngo nta bikorwa bifise. Novuga nk’igisata kijejwe kumenyekanisha umugambwe. Kirafise akazi kenshi muri ibi bihe kuko ni co gitegerezwa kuvyura umugambwe no gushwabura abanywanyi. Hariho abantu benshi bashaka kwinjira mu mugambwe wacu, kuringaniza amanama y’inzego n’ibindi.

Igisata kijejwe amakuru ni ryo jwi ry’umugambwe. Umugambwe utavugwa mu binyamakuru no ku maradiyo uba ugira uzimangane. Ibisata vyose birafise imirimo myishi bishobora kurangura muri ibi bihe. Bimwebimwe mubisanga mu rwandiko ruherekeza iri jambo twise “Urupapuro rw’inzira”.

4. Bagumyabanga, munkundire ngaruke ku kibazo cerekeye uburyo. Iyi migambi yose twadondaguye, ntishobora kuja mu ngiro ata buryo bubonetse, uburyo na bwo ntahandi buzova atari muri twebwe nyene. Ng’Umwenge w’inzu umenywa na nyeneyo, kandi ngo Uwubandwa ni we abanda urugi. Mboneyeho akaryo ko gushimira nivuye inyuma abakunzi n’abagumyabanga bigoye bagaterera kugira turinganize iyi nama. Ingoro y’umugambwe rero yok u rwego rw’igihugu dutegerezwa kuyiriha uko ukwezi gutashe amafaranga 200.000, mbere bagashobora n’ukutudugirizako. Uwuyikoreramwo arakeneye agashirukabute, kugira ashobore kuronka n’itike canke afate agafanta. Ni ngombwa igice ca mbere c’uyu mwaka umugambwe ube ufise ingoro mu ntara zose z’igihugu. Ni na co gituma mwebwe murongoye abandi mwobabera akarorero mukama mwatanze intererano mwemeye ku gihe. Uko mungana kwose, ayo mafaranga akenewe muri iyi minsi angana hafi 2000.000 ku kwezi kugira ibikorwa bitangure neza. Naho hari ubukene, ntayo twobura mu gihe hari ishaka, nk’uko twamaze kubishikiriza aho hejuru. Amahera nk’ayo abuze bizoba bigaragaye ko mu vy’ ukuri hari abitwa ngo barongoye abandi kandi bataranyurwa n’ivyiyumviro vy’umugambwe. Abo mu vy’ukuri ntibaba ari abagumyabanga, bashobora kuba ari abakunzi b’umugambwe gusa.
 Uretse abo barongoye abandi rero, umugumyabanga wese nyawe, aterereye ico ashoboye kuronka, tugombe dufatire nko kw’icupa rimwe ku kwezi, irya Amstel ku bihereza ico kinyobwa, ryaba iry’urwarwa canke ifanta bivanye n’uko umugumyabanga asanzwe angana, umugambwe urahagarara neza, ugashika ku ntumbero wiyemeje. Ba sokuru ni bo bayamaze bati “Isoro rigwirira iyo rija”, umugambwe ufise abanywanyi benshi uba ufise ubutunzi ntangere. Ivyiyumviro n’imigambi myiza irabura ingene yotera imbere igihe uburyo butabonetse. Twese tuvyumvise gutyo, abanyarunani bose gutyo, intsinzi yacu ica iba kashi!
 Munyemererere rero muri iyi nama ihambaye y’ukwipfurizanya umwaka mwiza w’amahoro, ibikorwa n’iterambere muri vyose, tugende twese twiyemeje gushira mu ngiro iyo ngingo yo guterera umugambwe, kandi tubishikirize abo twaserukiye, ku buryo tuzoharura abanywanyi b’ukuri dufise dufatiye ku rutonde rw’abatanga intererano yo gutuma umugambwe wacu ushobora kubaho no gukora.

5. Bagumyabanga, muri iki gihe Umukuru w’umugambwe, Icegera ciwe, Umunyamabanga mukuru w’umugambwe batari hafi, ibikorwa vy’umugambwe ntivyodindira ngo mwabuze ababagirisha inama. Intebutsi za JPD, Abagumyabuntu ba FFD murafise indongozi, ni mukoreshe amanama abanywanyi banyu, abo musangiye kurongora iyo mihari, kuko iyo mihari ni inkingi z’umugambwe, urwaruka rwinshi rurashaka kwinjira muri CNDD, rukeneye abarwakira. Kubera ubuhinga bwateye imbere, murazi yuko n’aho turi kure na kure, dushobora guhanahana amakuru, uko bikenewe kandi uko bishoboka kwose, kiretse kubonana amaso mu yandi. Ivyo na vyo, ni rwo rugamba turiko rw’uko bene Burundi bose bokwisanzura mu gihugu cabo, ntihagire uwusubira kwitwa inyankaburundi ngo ni uko atari mu mugambwe uri ku butegetsi, ubona ko na bo nyene, uwuriye umutima amenyo agashikiriza ibitanezera abategetsi, aca yangazwa nk’abandi abo, nyamba atari “ukumukorerako” nk’uko ubu bisigaye ari ingendo y’ubwo butegetsi.

6. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, ng’Ukuvuga menshi si ko kuyamara, mbaye ndagejeje ngaha. Mu kurangiza, nobibutsa ka gani ngo “Ubuntu burihabwa”. N’aho igihugu kiri mu magume nk’uko twama tubivuga, eka n’amaradiyo akama abishikiriza, abantu barakibamwo, barafungura, rimwe na rimwe barinezereza, ari na co gituma nsaba nshimitse ko mwebwe muri imboneza, mutorambirwa, n’aho urugamba rwabaye rurerure. Murazi kahise k’ibihugu vyinshi, kugira vyogorore vyaciye kure cane. Na ANC iri ku butegetsi muri Afrika y’epfo yashinzwe mu1911, itsinda mu 1994 haheze imyaka irenga 80. Iwacu sinibaza ko ari umushike ugumye cane, kandi ngo Akagumye bagumako. Noneho, uko bimeze iwacu, akica urugo karuva imbere. Nta nkeka ubutegetsi bw’igikenye buzosendwa, mu Burundi ntawasumvya inguvu wa mugambwe Uprona, ariko, turongowe na NDADAYE twarawutsinze impaga mu 1993 tuwita “mporona”! Abatanyuzwe baciye bikika ku gisoda bagomba kunigira mu menshi iyo Demokarasi. Ariko murazi ko twaciye duhaguruka, dushinga CNDD n’ingabo zawo FDD-Intagoheka. Intambwe tumaze gushikako rero ntizizanye, zararwaniwe kandi zirashimishishije uko bimeze kwose. Si abo bita aba “dd” rero bazoba “akananirabahizi nka twebwe n’abandi benshi bumva urugamba nka twe!

7. Bagumyabanga,Bagumyabuntu namwe Ntebutsi,
Ushaka umubira abira akuya. Ni ngombwa, mukore ijoro n’umutaga, kugira ivyo vyose bishoboke. Birakenewe rero ko Umugambwe ukomeza inzego zawo mu gihugu cose. Abagize inzego z’umugambwe bose eka n’abanywanyi, ni ngombwa bashinge bongere bijukire amashirahamwe y’iterambere, na canecane amakoperative kugira bivane mu bukene, basangire amakuru biciye mu kinyamakuru cabo IKETE RYA CNDD no mu bundi buhinga bwa none, bijukire inyigisho za poritike, kugira bashobore gutegura imitego yose yotuma demokarasi izingama, bamenye gutandukanya icatsi n’ururo. Abagumyabanga ba CNDD biyungunganye begeranye intererano y’umugambwe kandi ku rwego rwose hagire uwujejwe ico gikorwa, kugira dushobore gushira mu ngiro iyo migambi yose, tugire twese ico duterereye kigaragara. Dusavye kandi ko urwaruka, nk’uko bimeze mu makungu, rwoba imboneza muri urwo rugamba rwo kugarukira demokarasi igeramiwe. Uyu mwaka mushasha, ni ngombwa urangire urwaruka rubona neza kazoza keza karwo. Twiyemeje kurufata mu mugongo kugira ruhagurukire rimwe maze Abarundi bahabuze intwaro ya demokarasi. Ikigwanisho ca mbere gihambaye gusumvya ibindi vyose, ni inyigisho. Ni ngombwa ko mu vyo dukora vyose, duha umuco urwaruka kugira rubone neza iyo dushaka kuja. N’aho si ahandi, ni ukwubaka Uburundi buzira akarenganyo, buzira ibiturire, buzirana n’ubushomeri, buzirana n’ubukene, burangwa n’Agateka n’Ubuntu. Uburundi abana biga neza bakamenya, bagafungura neza bagahaga, Uburundi butotahaye, Uburundi buzirana n’intwaro z’igikeneye. Ni ugusubiza Uburundi intahe yo kwikukira koko. Nta kirwanisho na kimwe gishobora gutsinda ivyiyumviro bishigikiwe n’abanyagihugu.

Ndangije nsubira kubipfuriza umwaka muhire wa 2019. Uze urangire Uburundi bwagarutse mu nzira y’amahoro na demokarasi.
Nihahangame Uburundi, Nihahangame umugambwe CNDD !

Bigiriwe i Bujumbura, kw’igenekerezo rya 16 Ntwarante 2019

Umukuru w’Umugambwe CNDD

Leonarudo Nyangoma

]]>
DéclarationsMon, 18 Mar 2019 14:32:42 +0000
Déclaration de retrait du Parti CNDD de la plate-forme politique CNARED-Giritekahttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/900-retrait-cndd-du-cnared http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/900-retrait-cndd-du-cnaredDéclaration de retrait du Parti CNDD de la plate-forme politique  CNARED-Giriteka

Bujumbura, le 16/03/2019
Le parti Conseil National pour la Défense de la Démocratie,CNDD en sigle,conscient de l’importance des enjeux du moment,porte à la connaissance de l’opinion la déclaration suivante:

1.Des faits.

-Ayant observé les amalgames,l’anarchie et les manipulations au sein de la coalition CNARED-Giriteka;
-Constatant avec regret,mais sans étonnement,que le leadership du Dr Jean Minani est incapable de construire et de conduire cette coalition vers une structure de combat pour la restauration de la démocratie au Burundi;
-Ayant quitté le CNARED-Giriteka de fait depuis une période de plus d’une année par la non participation en quoi que ce soit qui concerne les activités de cette organisation;

2.Du retrait.

Le CNDD rend officiel son retrait du CNARED-Giriteka à partir de la date de la signature de la présente déclaration.

Pour le parti CNDD

William MUNYEMBABAZI
Secrétaire Général

]]>
DéclarationsSun, 17 Mar 2019 11:22:17 +0000
IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUKURU WA CNDD, NYANGOMA RYO KWIPFURIZA ABARUNDI UMWAKA MWIZA MUSHASHA WA 2019http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/898-ijambo-rishikirijwe-nyangoma-kwipfuriza-umwaka-mushasha-2019 http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/898-ijambo-rishikirijwe-nyangoma-kwipfuriza-umwaka-mushasha-2019IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUKURU WA CNDD, NYANGOMA RYO KWIPFURIZA ABARUNDI UMWAKA MWIZA MUSHASHA WA 2019

Bagumyabanga ba CNDD
Bagumyabuntu ba FFD
Namwe Ntebutsi za JPD
Barundi,
Barundikazi,
Bagenzi mwese, ncuti za CNDD,

Ubwa mbere na mbere, nagomba kubatura indamutso, y’urukundo ivuye ku mutima: Nti nimusangwe amahoro, iteka, itekane n’iterambere kuri bose!

Muri ibi bihe vyo gusozera umwaka, n’ugutangura umushasha, nagira rero, kw’izina ry’umugambwe wacu CNDD, ku ry’umuryango wanje, no kw’izina ryanje nyene, ndabipfurize mwese, Inweri nziza cane, n’umwaka mwiza muhire mushasha wa 2019. Muze muwugiremwo amagara meza, amahoro n’iterambere, mu ngo zanyu, eka no mu gihugu cacu, muri Afrika no kw’isi yose !
Bagumyabanga mwese, Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Umugambwe wacu CNDD,
Muri ibi bihe nyene, vy’ukwipfurizanya umwaka mushasha mwiza, ntawosiga inyuma kwirimbura, no gukubitiza akajisho aho umuntu ageze, haba mu buryo abayeho, ku giti ciwe, canke mu rugo, tutibagiye ivy’ igihugu cacu. Maze tukaboneraho, gutereza amaso imbere, kuri kazoza kacu, ka hafi mbere n’aka kure.

Munkundire rero, tubice ku mayange.
1. Ba sokuru ni bo bayamaze bati, “Inda woyibaza uwayirayeko, vyongeye bati “Amagara aca mu kanwa”. Twese twipfuza kubaho tugononokewe, turi mu gihugu umuntu yishira akizana, aserura ivyiyumviro vyiwe adakebaguzwa, mu kubanza kuraba abo bari kumwe, akaja mw’idini yitoreye, mw’ishirahamwe canke mu mugambwe yipfuza, ata gahato. Mu ncamake, mu gihugu agateka ka muntu kubahirizwa n’intwaro iba ihari, maze n’abanyagihugu bose bakavyigishwa, bakabigendera. Mu ntwaro zimaze kuboneka kuri iyi si, intwaro ya Demokarasi, ni yo ishira imbere iyo ngendo. Ni na yo Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro yazize, akatubera incungu ya Demokarasi. Amaze kugandagurwa n’abaterekwa iyo ntwaro, ni co cadutumye tuvira hasi rimwe, mbere tugatanguza urugamba ruhambaye, rw’iteka ntangere ku gihugu cacu no mu makungu, ata yindi ntumbero twari dufise, atari uguhabuza iyo ntwaro, ya Demokarasi yari igomba kunigirwa mu menshi.

2. Ba sokuru barongeye bati “Uwukize isemu yibagira icamwirukana”! Twatanguye iri jambo rihambaye tuvuga tuti, ni igihe ciza c’ukwirimbura, ego cane, utwo twibutsa turahuye cane, n’ivy’iki gihe turimwo.

3. Bagumyabanga mwese, Barundi Barundikazi, nimukubitize agatima impembero, murabe ingene intwaro ya Demokarasi twaharaniye igeze ahatemba. Abantu isinzi barahasize ubuzima, bagira bati abazosigara n’abazokwaruka mu nyuma, bazogire bati, harabaye intwari ku rugamba! Ngo “Icerekwa ni ikibona, na yo ikibwirwa ni icumva”. Ubwo ya ntwaro ya demokarasi irangwa n’imigambwe myinshi, irangwa no gusabikanya itunga ry’igihugu ata wandya wo ngura, hari uwutabona ko nyabuna , twasubiye mu ntwaro ya gahotoro irangwa n’umugambwe umwe rudende, mbere uwo mugambwe nyene ukigira akagaramarugamba, kugeza aho uwutavuze ko ari muri wo, aca afatwa nk’umwansi w’igihugu. Wagira ngo urashikirije, ijambo ryo gukebura, canke rinyuranye n’iry’umutegetsi, bagaca “bagukorerako”, nk’uko iryo jambo risigaye, rifatwa nk’irisanzwe mu gihugu cacu! Mbega “abo bagukorerako” ni ba nde? Mbe hari uwusumvya ubwenegihugu abandi? Murahagabira, kandi ugukebura Reta, ugucisha urwevu abanyagihugu, n’ukwama twahagarariye Demokarasi, ni co twiyemeje kuva kera.

4. Muti ivyo gusabikanya ivy’igihugu vyo bite? Igiturire n’ugusesagura ubutunzi bw’igihugu bigeze he? Mu ncamake, amazi yaramaze kurenga inkombe, ivyo ntibikitri agaseseshwarumuri, habe na gato!

5. Reka dutange uturorero dukeyi gusa. Mwitegereze inyifato y’abatware uhereye hejuru nyene. Na kare ngo “Umwera co kimwe n’umwijima, uva ibukuru ugakwira hose”. Harura izo modokari, zama inyuma y’umutegetsi kanaka, eka n’aho yoba umuntu asanzwe, afise amabanga kanaka, muri wa mugambwe twavuga. Ugerageze ugereranye ibitoro biturirwa, ku rugendo rumwe gusa, n’aho twovuga mu gisagara gusa, tutaravuga ingendo zo mu gihugu hagati, aho haca hasohoka, uburyo budaharuritse bwa ya mafranga y’urugendo, n’ibindi… Harura imisi mikuru y’urutavanako, aho ntituravuga ko, yose ari ukwiyamamaza kw’imisi yose, kwa wa mugambwe nyene, hakoreshejwe uburyo n’amafaranga y’igihugu, bakubise ijisho abanywanyi nka batatu gusa b’iyindi migambwe bicaye hamwe, baca babirukako ngo bakoze inama ata ruhusha… Ni ibara ku mutemere; mu gihugu bavuga ko Ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi. “Kari akarimi”. Rero mama impararo ni kwinjira ingoro z’uwo mugambwe, zubakwa n’amafaranga y’umurengera, mu matongo y’abanyagihugu canke y’igihugu, ata muzibukiro utanzwe; kubaka ivyibutso vy’uwo mugambwe nyene aho uciye hose, haba ku masoko, ku masanganzira, imbere y’aho umuntu yokwishiriye akabutike, canke akahanda utuntu, ngo arabe ko yohakura icororirenza, eka ku bibanza vyose, n’imbere y’ibitaro, tutaravuga imbere y’inyubakwa rusangi, zaba iz’ubutegetsi canke izindi, hadasizwe inyuma, n’imbere y’amashure... No ku ntwaro y’umugambwe Uprona, urwo rugero ntibari bwarushikeko! Aha ntitwavuze ubusuma bwabaye ubunyonyezi, nko kugurisha amasosiyete ya Reta, kunyuruza itunga ry’igihugu, bakaritahiriza mu ma banki yo hanze, mwarumvise yuko na SOSUMO bagira bayicishe ku munwa, umunyagihugu mutomuto azoba asezeranye n’agasukari, baragurishije ikivuko, baragurishije COTEBU n’ayandi mahinguriro menshi, Isoko nkuru ya Bujumbura baraturiye. ubu mutaravye neza n’impwemu muhema bazozigurisha….Ntitwiriwe turavuga amakori n’amatagisi vy’umurengera canke amahera batoza ku nguvu abanyagihugu ngo y’amatora yabo, gushika naho bayatoza n’abanyeshure. Amatungo yandi y’igihugu birirwa barayasesagura, mu minsi mikuru yo kwinjira inyubakwa umurengera, ata n’uwuzi iyo amafaranga yo kuzubaka ava.

6. Ariko naho Abarundi bari mu makuba, nagomba nshimire nivuye inyuma bimwe bivuye ku mutima, Abarundi benshi babandanya begendera ubumwe, baragerageje kubateranya bafatiye kuvyo amoko canecane, murabankira, bafatiye kuvyo intara muti cira birarura. Ndabasavye nshimitse muryumeko, mugume mufatanye munda, kuko ahari ubumwe hamota ubuntu n’urukundo, ahari amacakubiri hanuka agasu, insaku n’urwanko.

7. Hinge mbere duce twibuka ,Umuganwa atari umugani, Rwagasore Rudoviko, yaharaniye intahe y’ukwikukira n’Ubumwe bw’Abarundi akayigura, yadukuyeko abakoloni bita “ba zana amagi zana amasoro”… Aho bigeze ubu, ni “zana inka za kijambere, zana intama, zana impene, zana n’inkoko”, na yo abavuga “amagi n’amasoro” womengo ntibari bazi iyo ava!

8. Bagumyabanga mwese, Barundi barundikazi, Twese bitugeze ahantu! Mbere n’abitwa ngo bari muri uwo mugambwe nyene, wababereye umuzigo w’amabuye, canke inkono ishushe ku mutwe, ni ivy’ukuri bararushe. Bararushe, ng’iki gihe ciza co gukubitiza amaso i Bweru tugarure akenge. Kandi Abarundi, jewe,ndabizigiye, ndabemera cane. Baramaze kuvyerekana kenshi, barazi ingene biyugumura intwaro z’agacinyizo. Abarundi barerekanye ubutwari bwabo, kuva kera ku mwami, baragwanije umwarabu Rumariza n’ingabo ziwe baramutsinda kuri Mwezi Gisabo, nta murundi n’umwe ingabo za Rumariza zashoboye kunyuruza ngo, aje kubabera umuja nk’uko vyagenze mu yindi mihingo y’Afrika, mu matora yo mu 1961 Abarundi bariganzuye intwaro Mbirigi za gikoloni, mu matora yo muri 1993,abarundi barikuyeko intwaro z’igikenye, batora demokarasi. Mwame maso, bamaze imisi bamenyereza abarundi bamwebamwe, babasinziriza ngo bararonse “indongozi yamaho”, murahamerera magabo! Ngo haguhura n’uwumaze, kuborerwa n’ubutegetsi, wohura n’uwaborerwe kanyanga, we zirateba zikamuvako, akenge kagaruka, agasubira kuba umuntu asanzwe.

9. Hari uwitwa Bokasa, mu gihugu ca Centre Afrique, canke Idi Amini mu Buganda bari bigize “Umwami w’abami” mu duhugu tutari na tunini cane, abo hambere murazi ingene, babogojwe ku butegetsi. Mbe mwoba muzi ko, n’ibihugu rutura kandi bifise uburinganire, butuma ukoresha indege mu ngendo, zo mu gihugu hagati, ko bifise Umugwa mukuru umwe, igihugu citirirwa, aho gusesagura, uburyo bw’igihugu ngo, Uburundi ni bugire imigwa mikuru ibiri; n’uwugira gatatu mbere barawunuganugwa mu ntamatama!...Ivyo bizotuma imiryango y’abakozi bababayabaye itatana nka bimwe vyo gushwiragiza urudavagi abigisha,

10. Kare bavuga ngo “Amaso ya benshi yiza kwambara”. None n’aho abarundi benshi badasiba gusemerera, bica mu gutwi kumwe, bigaserukira mu kundi. Ngo ni bwo bugabo, ngo nibwo buhizi, kandi ari ubutindi, ngo ni ko kwikukira, kandi ba Sokuru barayamaze, bati “agasozi kari amarere kahiye basemererera, barorera”!

11. Muti none, tugeze he, tuzobivamwo gute, tuzokwogorora gute?
Inzira si nyinshi namba, kandi ntimurondere umuhoro uri mu kwaha. Dukovye ariho, ntidusubire muri ivyo bihe vyaduhekuye, bikadusigamwo imvune nini, tutari bwakire neza. Ariko kandi twibutse, abo baborewe n’ubutegetsi, ko n’aho “Uwukize isemu yibagira icamwirukana”, nibageze aho, bareke gukwegera abarundi muri ako kaga, n’aho bita abandi ko ari “inyankaburundi”… Erega n’uwutaciye ku ntebe y’ishure, arazi yuko “Mu bihe bisa, ibituma bisa vyama bizana ingaruka zisa”… Mu kinyamazuru bavuga ngo “Dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets”….

12. Mu kuva kuri uwo mumanuko, udusubiza inyuma nk’ibirenge, twavuze kandi tubisubiremwo tuti “inzira si nyinshi”. Ah’ubona abahisi Mwalimu Nyerere na Mandela, bari badufashije cane, mu gushika ku Masezerarno y’amahoro n’ukunywanisha abarundi y’i Arusha. Bamaze kwibagira ko, ari ayo masezerano nyene abagejeje aho bari ubu, baciye bayata nk’akanuka. Rero mama ngo, bahindutse ibihangange, mu vyo gutorera umuti ivyasinzikaje abarundi ariko bibagiye ko, ibiganiro ari yo nzira twiyemeje gukurikiza, maze bata kure ingendo yaciwe n’ayo masezerano. Turasubiye gutera akamo Nkurunziza, ave mu kinyegero, aje ahabona, yitabe ibiganiro arivyo vyonyene bizozana ituze n’amahoro mu gihugu, tumusavye kandi ahagarike, inyifato n’imvugo zose z’amacakubiri bidusubiza inyuma. Ntarindire ko, kubera gushegeshwa n’intwaro z’agahotoro,hagira abarundi bakoresha inguvu, mu kwikurako ubutegetsi bwigize akagaramaruganda, bwigize suri ivu.

13. Bagumyabanga ba CNDD, mukomeze umugambwe wacu CNDD, muzirikana ingendo n’ihangiro vyawo.
Turafise, kandi twama twagerageje gukwiza, mu banywanyi inyigisho n’imigambi vy’umugambwe wacu CNDD. Ndasubiye gusaba nshimitse nti, Nimubikwize mu banywanyi, no mu gihugu cose. Twarasohoye ico twise “Urupapuro rw’inzira rwa CNDD 2017-2019”, rurimwo imigambi 69. Uko bizogenda kwose, badadika, bagira nte, dutegerezwa kwitunganya kugira ngo, ni yo hagera igihe amatora akaba, turabe ingene twotuma igihugu cacu, kiva mu kaga kirimwo. Twagerageje gutanga, uturorero dukeyi dukora ku mutima, w’uwo ari we wese, yaba umugumyabanga w’umugambwe wacu,; yaba rero n’uwundi munyagihugu wese, yipfuza kwiruhutsa, ati “Ashiiii!” Nimuze mwese tugire urunani rwo guharanira, no gutsimbataza ingendo ya demokarasi, izirana n’amabi twadondaguye, n’ayandi tutorangiza kudonda.

14. Mu nyuma, kandi tuboneyeho n’akaryo, ko gushimira ishirahamwe BLTP rihora rifasha, mu gutanga inyigisho ngenderwako zitandukanye, kuko inyigisho ziri mu migambi ihambaye, Umugambwe wacu ushingiyeko, twarasohoye, dufatiye ku migambi yacu ipfunyapfunyiwe, muri urwo rupapuro rw’inzira nyene, igitabu cerekeye “Indinganizo ngenderwako” mu kinyamazuru bita “Planification stratégique”.

15. Ivyo vyose, ni ibikoresho bihambaye ndabahamagariye nshimitse, guhanahana uko, bishoboka kwose, kwigishanya no, kubishira mu ngiro. Tubishize mu ngiro, twoshika ku ntumbero, igihugu na twebwe twese tukogorora, ata wandya wangura, ata mwana n’ikinono, igiturire n’ukwikunda bigatuzwa, abashizwe imbere kurongora igihugu, bakarazwa ishinga n’uguteza imbere abanyagihugu, aho kubanyaga n’ukubarirako utwo babiriye akuya.
Muri urwo rupapuro rw’inzira rero, ihangiro nyamukuru ni rya rindi: “Umugambwe wacu CNDD ufise intumbero yo gushinga imizi no kumenyekana mu gihugu cose mbere no mu makungu ; kugira uruhara ruhambaye mu nani z’imigambwe zishobora gushingwa ; kugira uruhara ruhambaye mu buzima bw’igihugu, kugira twitegurire ivyoshika vyose mu bijanye na poritike, na canecane mu biganiro vyotunganywa, no mu matora azotunganywa mu myaka iri imbere ».

16. Muri iri jambo ryo, kwipfurizanya umwaka mwiza mushasha, nagomba kandi gushimikira, ku bikorwa bijanye n’ukurondera, uburyo bwerekeye amafaranga, ibintu n’ibikoresho. Kuko ngo « Karahara mu ruganda ntibacura ». Nkaba mbere mboneyeho, n’ugushimira cane abama bitanga, na canecane kugira dushobore kuriha aho Umugambwe wacu ukorera, mu ngoro yo ku rwego rw’Igihugu, imbere yuko twiyubakira rwacu. Ngo « Gira aho uba wubahwe ». Nimusubire rero musome munyurwe n’imigambi iri ku nomero ya 27 na 28, muri rwa rupapuro rw’inzira. Ruri mu gifaransa no, mu Kirundi.

17. Umugambwe ufise abanywanyi bavyumva, uba ufise n’ubutunzi. Ntihagire abatana ikivi abandi, burya ngo « isorosoro rigwirira iyo rirora ». Nitwabikora twese , ntawe vyovuna, kandi mwobona, ivyo twipfuza tubishikako. Ibi vyiyumviro n’iyi ngendo, twaharaniye kuva kera, kandi n’ubu ntituzotezura, twobishikako, tukabitsimbataza kuko abanyagihugu benshi banyuzwe, bakaduhunda amajwi, ingendo yacu ni yayindi : Demokaras,,Agateka n’iterambere, ni vyo vyoca bishimikirwako, mu burongozi bw’igihugu. Tugasimba imanga, igihugu na demokarasi ntibibandanye, bisubira inyuma nk’ibirenge tubona. Ingendo, ya gikoroni n‘agacinyizo, ya « zana amashashi mezameza, intama n’inkoko, n’udufaranga twose mufise mu mipfuko », tubisezerere, ubutagisubira inyuma.
Ni kuri uwo mutumiro, n’umwizero nsozerereyeko iri jambo ry’ukubipfuriza, Umwaka mushasha muhire wa 2019, nti Nitugire - Amahoro, Iteka n’Iterambere - kuri bose !
Nihahangame Uburundi, Nihatsimbatare kandi hahangame umugambwe wacu CNDD.

Umukuru w’Umugambwe CNDD

Umushingamateka Leonarudo Nyangoma

]]>
DéclarationsWed, 02 Jan 2019 13:33:29 +0000
DECLARATION DU CNDD SUR L’ARRESTATION ARBITRAIRE DU CHERCHEUR NATUROPATHE ALEXIS HARIMENSHIhttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/897-declaration-cndd-arrestation-alexis-harimenshi http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/897-declaration-cndd-arrestation-alexis-harimenshiDECLARATION DU CNDD SUR L’ARRESTATION ARBITRAIRE DU CHERCHEUR NATUROPATHE ALEXIS HARIMENSHI

LES FAITS.

1. En date du 11 Octobre 2018, le Ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, Thaddée NDIKUMANA accompagné des agents de police, des journalistes et certains agents de l’administration ont procédé à la fermeture des bureaux et laboratoire d’un certain Alexis HARIEMENSHI, chercheur naturopathe accusé de violer les lois du pays.

2. Le Parti CNDD rappelle que Alexis HARIMENSHI, un rescapé des massacres des quartiers du nord de la capitale des années 90 a dû abandonner les études, comme beaucoup d’autres burundais. Il a dû chercher des moyens à lui seul pour les reprendre, mais cette fois-ci en ligne. C’est une personne courageuse et persévérante et cette qualité n’est pas donnée à tout le monde.
C’est un autodidacte qui a bien assimilé beaucoup de connaissances en naturopathie et en médecine Burundaise. Grâce à ses activités de recherche, Alexis HARIMENSHI a réussi à promouvoir :
-la transformation et l’usage des produits agricoles locaux pour en faire des compléments alimentaires
-la culture des papayes en créant de l’emploi (à travers la culture, la récolte et même la transformation).
Alexis a pu mettre les progrès de la science au service de la société. Ainsi il conduit des études de recherche et dispense la formation à des personnes intéressées, il organise aussi des conférences locales et participe à des colloques internationaux sur la santé, il collabore avec d’autres centres de recherche et nutritionnistes, etc.

3. Une vérité indéniable aujourd'hui comme hier, c’est grâce aux hommes et femmes de sciences très dévoués et passionnés comme Galilée, Newton, Marie Curie, Albert Einstein ou Cheick Anta Diop que le monde a réalisé des progrès scientifiques et technologiques spectaculaires…. Par ses réalisations, Alexis HARIMENSHI compte parmi les grands scientifiques et de ce fait honore le Burundi notre pays et notre continent l’Afrique depuis l’année 2002.

4. Le régime du Burundi est en train de détruire sa propre indépendance, en interdisant des initiatives de création et d’innovation comme celles d’Alexis HARIMENSHI.

5. Le Parti CNDD regrette que depuis un certain temps, pour des raisons économiques et financières, certains groupes transnationaux impliqués dans la fabrication et commercialisation des produits pharmaceutiques s’arrogent le droit de saper les activités des jeunes générations qui essaient de trouver des solutions alternatives aux problèmes de santé , entrainant ainsi certains gouvernements corrompus et complices dans la déstabilisation des travaux de recherche de leurs propres citoyens comme c’est le cas d’Alexis HARIMENSHI au nom de la protection de la population alors que c’est suite aux pots de vins de ces grands fabricants et à leur protectionnisme.

6. Le Parti CNDD rappelle que certaines puissances impérialistes ayant implanté des usines de fabrication des produits pharmaceutiques de connivence avec des lobbies mènent une campagne dans le monde pour faire croire à l’opinion que les africains sont incapables d’inventer des produits efficaces pour la santé, dans l’objectif d’inciter nos populations de continuer à consommer uniquement leurs produits. Cela sous-entend qu’elles utilisent l’argent que nous payons à la fois pour favoriser la fuite de nos grands cerveaux, inciter les régimes à leur dévotion pour déstabiliser les travaux de recherche et d’innovation initiés par les africains comme cela vient d’arriver au Burundi.

7. Le Parti CNDD trouve que le régime en place du Burundi ne cesse de remettre en cause la souveraineté et l’indépendance ; mais en toute hypocrisie, les ténors de ce gouvernement ne cessent de servir au monde une phraséologie creuse, souverainiste et indépendantiste, alors qu’ils persécutent et déstabilisent les meilleurs filles et fils qui se distinguent dans l’affirmation et l’enracinement de l’indépendance par des actions concrètes.

II. POSITION DU CNDD

8. Le Parti CNDD demande la libération immédiate et sans condition de Alexis HARIEMENSHI et la restitution de ses équipements confisqués sans motifs valables, obtenus au prix des efforts inouïs.

9. Le CNDD exige des excuses de la part du Ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, qui, visiblement a utilisé un zèle prononcé contre le chercheur Alexis HARIMENSHI pour des intérêts mesquins et inavoués.

10. LE CNDD demande encore une fois au régime burundais que l’encadrement des artistes, scientifiques, chercheurs soit une obligation constitutionnelle car leurs travaux aident le pays à se développer et à affirmer son indépendance indiscutablement dans les faits concrets. Au lieu de primer et récompenser à chaque fête nationale des individus qui se sont distingués dans le mal ; le fameux fonds de bonnes initiatives devrait soutenir et encourager ceux-là.

11. Le Parti CNDD demande au régime et à ses acolytes de faire usage de leur bon sens et non de leurs muscles pour mettre fin à la déstabilisation par le harcèlement et la persécution des personnes de bonne volonté qu’il ne finance même pas.

12. Le Parti CNDD demandera à un futur gouvernement démocratique d’encourager la recherche, notamment en augmentant le budget alloué à ce secteur pour aider le pays à se développer ; mettre en l’honneur et réhabiliter les sciences de la santé et la médecine Burundaise, instituer des prix et brevets aux meilleurs chercheurs et promouvoir la recherche dans les écoles et universités.

13. Le CNDD enfin, encourage les jeunes et autres personnes à ne pas se décourager suite à cette action contre les initiatives de création, mais les exhorte à doubler d’efforts pour faire des découvertes à travers la recherche scientifique.

14. Le CNDD exhorte le futur gouvernement démocratique de mettre en place un centre de détection des talents non connus et non exploités pour les encadrer utilement, les aider à se développer et à développer le pays et ainsi atteindre les niveaux en matière de recherche des autres pays comme la Chine et l’Inde qui émergent ces derniers jours.

Fait à Bujumbura le 17 octobre 2018

Pour le Parti CNDD
Léonard Nyangoma, Président

]]>
DéclarationsWed, 17 Oct 2018 08:49:56 +0000
IJAMBO UMUKURU WA CNDD, LEONARUDO NYANGOMA, ASHIKIRIJE KW’IGENEKEREZO RYA 24 NYAKANGA 2018, Isabukuru ya 24 CNDD ishinzwehttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/896-ijambo-nyangoma-24nyakanga2018-cndd-ishinzwe http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/896-ijambo-nyangoma-24nyakanga2018-cndd-ishinzweIJAMBO UMUKURU WA CNDD, LEONARUDO NYANGOMA, ASHIKIRIJE  KW’IGENEKEREZO RYA 24 NYAKANGA 2018, Isabukuru ya 24 CNDD ishinzwe

Bagumyabanga,

Barundi, Barundikazi mwese,

Ndabaramukije amahoro, iteka n’iterambere!

Ijambo rya mbere na mbere nagomba kubashikiriza indamutso y’urukundo, ndabamenyesha kandi ko ndi muzima nkomeye. Vyongeye, kw’ishaka n’umutima wanje wose, ndacari wawundi, niyemeje ubuzima bwanje bwose kuzoguma ndi Nyangoma azira akagaye n’akarenganyo, iyo biturutse hose.
Nagomba kandi ndabasabe, muri ibi bihe igihugu gisa n’icasubiye ku ntwaro y’umugambwe umwe, ko mwogumana wa mutima rugabo benshi mwamanye kuva CNDD ikivuka kw’igenekerezo rya 24 Nyakanga 1994 gushika n’ubu; kandi mubandanye mugwanira demokarasi n’agateka ka muntu, kugira ntibigende akagirire.

1. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi dusangiye ugupfa n’ugukira, uyu musi, imyaka 24 irarangiye CNDD ivutse. Ni ukuvuga ko umwana yavutse ico gihe atahuye n'ingorane, arahejeje ishure kaminuza. Ntihabuze n'abavutse ico gihe bamaze kwubaka izabo. Iyi sabukuru rero ije mu bihe bigoye, igihugu cacu cugarijwe n’amagume, na canecane y’ubukene butagira uko bwovugwa, ubona n’uko amakungu igihugu cacu yagihariye ivomo. Kanatsinda, ubusuma n’ubunyonyezi, ubuhumbu, ububegito n'ibindi bibi vyose na canecane uguhonyanga agateka ka zina n’amabwiriza vyasasiwe indava n'ubutegetsi.

2. Uyu musi rero si umusi usanzwe, kuko imyaka 24 si mike, ni ikiringo umuntu canke igihugu gishobora kuba caranguye ibikorwa bitari bike. Nico gituma mwompa akanya tugasubira tukibukanya ihangiro nyamukuru ryatumye dushinga CNDD, kuko benshi, na canecane mu rwaruka, ivyo bavyumva nk'umugani, nka kahise. Barakunda kubaza bakuru babo ico twagwanira? Bati umwansi wacu yari nde? Twashitse kuki? Haracariho inzitizi z'ico twaharanira? Hokorwa iki kugira ziranduranwe n'imizi muri ibi bihe? Imigambi dufitiye abarundi ni iyihe kugira igihugu gisubire koko ku ngendo ya Demokarasi?

3. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; Nk'uko benshi muri mwebwe babizi, hari nk’aya mango kw’igenekerezo rya 24 z’ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 1994, hafi inyuma y’umwaka umwe Ndadaye Melikiyoro agandaguwe, igihe Abarundi bahurikiye mu migambwe myinshi, abandi ku giti cabo, bakorana, bakiyungunganya bagashinga umuhari CNDD ari wo: Inama y’Igihugu Igwanira Demokarasi, hamwe n’ishami ryawo rya gisirikare FDD-Intagoheka. Abo bose bari bashegeshwe n’intwaro z’igikenye n’agahotoro zari zihejeje kunigira mu menshi demokarasi, mu kugandagura Umukuru w’Igihugu Melikiyoro Ndadaye, ku wa 21 Gitugutu 1993, umurundi wa mbere kuva Uburundi bubayeho yari yitorewe n’abanyagihugu kugira arongore igihugu. Umuhari CNDD n'ishami ryawo rya gisirikare FDD, kuva bikivuka rero, waciye wiyemeza kuremesha urugamba rwo guhabuza demokarasi yari ihejeje kunigirwa mu menshi. Abawugize baritanga batiziganya, n’Abarundi isinzi barawuhurumbira, mbere imikangara y’imisore n’inkumi bemera n’ukwitanga kugeza no ku buzima bwabo. Nkako, ico gihe nta kindi cari gisigaye, atari ugushira mu migere, kubera yuko abo twahangana aho kwisunga amategeko bakoresha inguvu n'inkoho; mbere tukaba twisunga intangamarara y’Itangazo mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu, aho bavuga bati: “Kubera ko ari ngombwa ko agateka ka muntu gakingirwa n’intwaro igendera intahe n’ingingo kugira ngo abanyagihugu ntibarinde gushika aho bagumuka kugira bikureko intwaro y’umukazo n’agacinyizo”. Muribuka yuko n’umuhisi prezida Mandela, intibagirwa mu makungu, tugerageje gusigura mu rurimi rwacu yavuze ati: “Igihe cose, Uwucinyiza ni we yereka uwucinyizwa uburyo yokwigwanira… Ati, Uwucinyiza akoresha igikenye, nta bundi buhinga ku wucinyizwa atari ugukoresha igikenye na we”. Abazi igifaransa yavuze ati “C’est toujours l’oppresseur et non l’opprimé qui détermine la forme de la lutte…Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’a d’autres choix que de répondre par la violence”. Vyinshi muzobisanga mu bitabu n'inzandiko abahinga bari mu bashinze umuhari CNDD bariko barasohora, kugira ukuri kumenyekane. Murabisanga kandi mu masanamu yatangajwe mu kinyamakuru c'umugambwe CNDD gicishwa mu buhinga ngurukanabumenyi: “www.cndd-burundi.com”.

4. Ivyo vyose rero, babigira kugira Abarundi basubizwe intahe n’ijambo, Uburundi buvavanure n’intwaro z’ivyaduka n’agahotoro kavanze ububegito; ata kindi kiziraza ishinga atari kunyonora no gukandamiza abanyagihugu. Murazi ko twahavuye tubangondoza gushika aho abahora bagwana bemera bakicarana, bakaja mu biganiro gushika aho batera ibikumu ku masezerano y’amahoro hariya i Arusha muri Tanzaniya. Naho hakiri ingorane muri ibi bihe ziterwa n’ubutegetsi bw’iki gihe butitwararitse ineza y’abanyagihugu, twokwemeza ata guhigimanga ko CNDD yagwanye kandi igatahukana intsinzi ihambaye kuko: Abarundi baragize intambwe nini mu nzira ya demokarasi no gusubira kubana neza, badakebana bapfa ubwoko canke intara bavukamwo n’ibindi bitaja ntibize bidusubiza inyuma nk’ibirenge. Si agaseseshwa rumuri, uku guserura ivyiyumviro ata kurya umunwa, ata bwoba, ukwo kudakingira ikibaba abasahura itunga ry’igihugu canke kutemera gutwarwa bunyamaswa, ntimwibaze ngo vyarizanye. Haba namba. Ivyo, Abarundi benshi barabihabiye batako baravyigura n’ubu bakiriko. Ivyo ni vyo twaharaniye kuva dutangura urugamba rwa demokarasi turongowe na Nyakwigendera Perezida Melikiyoro NDADAYE mu myaka ya 1986, no kuva bamugandaguye, ari na ho twibuka imyaka 24 umuhari CNND ushinzwe. Vyongeye, ba sesankuyoze bafadikanije n’abanyamahanga baragerageje kudutesha urwo rugamba bibata ku w’amazi. Mbere bamwe muri bo ni bo bari ku butegetsi none vyagaragaye ko ico baharanira canecane yari amaronko n’ivyubahiro gusa. N’ubu rero ijambo n’umugambi vya CNDD ni vya bindi: mwame maso, murabona ko hari abo bitanejereje kubona amaradiyo n’ibinyamakuru bitakivuga amarongerano ya Reta gusa, kuko ivyo vyarasizwe, uwihenda ni uwibaza ngo bizosubira inyuma. Ni bateshwe bate kuko “Ivyari imagera vyarageruye”.

5. Bagumyabanga ba CNDD, Banyagihugu mwese; Abarundi barakunda kuvuga bati Imisi irasa ntingana. Turamutse duhimbaza iyi Sabukuru mu bihe bigoye vy’igihugu. Muri iki gihe igihugu kirongowe n’inzego z’inyomekerano na canecane kuva 2015, zishize ku butegetsi zibanje guhonyanga Ibwirizwa shingiro, kandi ari wo mutima w’igihugu. Reta ya CNDD-FDD nk’uko muvyibonera yaratugarukanye mu ntwaro z’umukazo zishimikije umugambwe umwe, zimwe twasezerera kuva mu 1993. Ivyo rero ntibikiri agaseseshwarumuri, vyarigaragaje kuva uyo mugambwe ugiye ku butegetsi mu 2005, urisubiriza mu 2010, tutavuze mu 2015. Murazi ko ata munsi wijana inkumbi itaguye. Abantu benshi baricwa bagahera mazimayongo. Kuva ico gihe abaharurwa mu majana atanu baranyagwa ubuzima bwabo uko umwaka utashe, bakicwa bunyamaswa bamwe bagatabwa mu nzuzi canke mu biyaga, abandi na bo bagatabwa mu mvuto, abandi isinzi baranyuruzwa, abarenga 400 000 barata izabo barahungira mu bihugu bibanyi n’ivyakure. Mwibaze namwe kwumva ababikira b'Abataliyano batatu, bangana na ba nyokuru, bagandagurwa nk'ibikoko ataco bazira, abantu bariko barafasha abakene mu Burundi mu kubavura ku buntu. Abakora ubwo bubisha eka n’abafatanywe itonga baridegemvya, hakaba abari mu nzego z’igihugu, canecane mu rwego rw’iperereza, abandi ni imisoresore bahenze bakayishira mu migwi bita Imbonerakure zisigaye mbere zitagera umutwe abaporisi n’abasoda. Abo rero bakwiragiye mu gihugu cose. Nimba atari bo, ni batwereke abakora ayo mashano maze bahanwe ivy’akarorero. Tuboneyeho akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo muri iyo myaka 13 irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Tugatera ivyatsi twivuye inyuma ubwo bwicanyi butagira izina. Igihugu cacu c’Uburundi ubu kikaba gisigaye ari ikibazo giteye umutima uhagaze amakungu. Bikaba bibabaje cane kubona Igihugu cacu cabaye itukisha mu makungu, kugeza aho aduharira ivomo, witwa ko arongoye igihugu ntarenge irembo, ari na ho ubukene buguma bwiyongera ku munsi ku munsi, abantu bakabura ayo bacira n’ayo bamira.

6. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; ntawovuga amahano n’amabi Reta ya CNDD-FDD n’imigambwe bacuditse iriko irakorera abanyagihugu ngo ayamare. Ico mwomenya ni uko iyo migambwe yagize ubusuma ubuhizi, ingeso yo gutwaza umukazo bakoresheje inzego z’umutekano n’imirwi bahaye inkoho itahindutse. Iyo ntwaro irazirana n’uwo wese yubahutse kudoma urutoke ku bitagenda neza, uwo wese ayihinyuje canke ayikebuye aca acika umwansi wo gucisha ku buhombo. Iyo ntwaro yarishize hejuru y’amategeko, nta tegeko na rimwe yibanga, ikitavuzwe co ni guhamba Amasezerano y’amahoro ya Arusha yavuye kure cane, n’Ibwirizwa Shingiro riyakomokako. Tuvyihweje neza rero, igihugu gifatiwe amaboko imugongo n’akarwi kishira hejuru y’amategeko, karazwa ishinga n’ubunyonyezi n’amaronko, tutibagiye ivyubahiroimwe birengeje. Noneho ubu vyabaye urudubi. Uretse amatagisi n’amakori y’umurengera n’intererano zo ku nguvu, kandi agashahara ku wagize Imana akaronka akazi kama hahandi, ubu umutegetsi wese aho agiye kwiyamamaza, ubona ko bama mu myiyamamazo, abanyagihugu baho bakubitirwa kugaba izo badafise. Hanyuma ngo “ba Zana amagi zana amasoro” baragiye! Inzego zose z’inyomekerano, yaba Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka canke Urwego rw’ubucamanza, dusanga izo nzego aho kuvugira abanyagihugu n’ugucungera Reta, ahubwo zikingira ikibaba bwa bubisha bukorerwa abanyagihugu. Bisa rero n’uko ata nzego ziriho, kira noneho nta n’uwazitoye. Ni na co gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kwose muri CNDD, kugira duhabuze demokarasi twahabiye kuva kera kugira igihugu cacu kive mu kaga kirimwo, kandi birashoboka.

7. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; twebwe turemera amahoro, turemera demokarasi, ari na co gituma twebwe tubona ko igihugu gishobora kugaruka mu nzira y’amahoro n’umutekano biciye mu biganiro hagati ya Reta, imigagambwe icuditse na Reta n’imigambwe itavuga rumwe na Reta. Birakenewe, kandi birihuta, ko Reta n’imigambwe itavuga rumwe nayo, vyokwicarana maze bagatorera umuti ibibazo nkoramutima biraje ishinga abarundi n’Uburundi imbere yuko uyumwaka wa 2018 urangira; twinjire mu mwaka mushasha wa 2019, abarundi bafise amahoro mu mutima no mu ngo zabo. Ivyo vy’amatora bivugwa ntibishoboka igihe induru ziriko ziravuga, nta matora ashoboka igihe umunyagihugu adashobora guserura iryo agona, canke ngo yidegemvye mu gihugu ciwe, nta matora ashoboka igihe abanyagihugu benshi bagipfungiwe ivyiyumviro vyabo, abandi bataye bakomoka bagahunga, nta matora ashoboka igihe mu gihugu cose hanyagara inkoho zatanzwe na Reta. Amatora nk’ayo yama azana indyane nk’uko tumaze kubibona ngaha mu Burundi kuva mu 1961, canke mu bihugu nka vyose muri Afrika.

8. Kugira rero ivyo biganiro n'amatora bize bigende neza, ni uko bitangura imitima y’abanyagihugu iri hamwe, hakagaruka icuka ciza mu gihugu, Abarundi bagasubira kwizerana. Ivyo rero tuzobibona mu gihe: Nkurunziza avuye mu gacerere arimwo agatangaza icese ko ubwicanyi buhagarikwa mu gihugu, maze akiyemeza kugarukana icuka ciza mu gihugu. Bitegerezwa kugaragazwa n’uko abapfungiwe ivyiyumviro vyabo barekuwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gukora ku mugaragaro, ubutegesti buhagaritse itotezwa ry'abatavuga rumwe na bwo, ubutegetsi bwafuse imanza za ngondagonde zikurikirana abarongoye imigambwe n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike, hafuswe imirwi yose y'abagwanyi yashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi duhereye ku Mbonerakure, Reta ivavanuye na poritike yo gucacagura imigambwe mu gushinga amashami mu migambwe, ari vyo vya "Nyakuri", amaradiyo yaturiwe asubiye kugururwa.
9. Ivyo biganiro na vyo bizoshimikira ku bibazo nkoramutima nko gusubiramwo amategeko amwamwe mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi, ibibazo vy’umutekano n’intwaro, vy'ubutungane, ubutunzi, umutekano n'intwaro, na canecane gushiraho inzego zitegura zigatunganya amatora yizigiwe n'abarundi bose kubera bazibonamwo.

10. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; Birababaje kubona twibuka iyi sabukuru y’imyaka 24 umuhari CNDD ushingwa, turi mu bihe umunyagihugu rara atubitse uwa vubi, atinya guserura iryo agona ngo ntarizire, mu kabare umuntu akabanza guhweyutsa abo baro kumwe, umwizero mu bajejwe umutekano no mu bucamanza ukagabanuka ku musi ku musi, akazi canke ikindi cose umunyagihugu afitiye uburenganzira, ngo utari mu mugambwe uri ku butegetsi ntihagire ico ubaza, n’uwuri muri mugambwe mbere akabanza kugurisha agatongo! Bose barararira bati none twavuye he tuja he?

11. Ntawari akeneye gusubira mu bihe nk’ivyo twarimwo, igihe twatanguza urugamba rwo guhabuza demokarasi. Ubuho rero, uwo muhari watevye uba umugambwe wemewe n’amategeko kuva kw’igenekerezo rya 13 Nzero 2005. Nico gituma tubateye akamo mwese aho muri kugira mugume kw’ibanga, mumere magabo mukomeze umugambwe CNND. Turasubiriye kubararika, noneho ni umurimo mwitumo, mwanke mwankirize intwaro, yubakiye ku busuma n’igikenye, tutavuze ukutibanga agateka ka zina muntu, kugeza aho hari abasigaye bavuga ngo jewe nokwica nkaguherana. Iyo ntwaro ntaho itaniye n’izahahora twari twasezereye, ntibaze babahume amaso, bababwira ivyiyumviro vyataye igihe vy’amacakubiri, ayo ari yo yose, yaba ayo agatumba basigaye bitwaza cane ubu, kandi twari twarabisezereye, ay’ubwoko n’imigambwe. Ayo mamiriyaridi basahuye ntibayasahuriye ubwoko kanaka, canke intara kanaka, abarundi bose bo mu ntara zose, baguye ruswi, bugarijwe n’ubukene n’umutekano muke, uhera ku mutekano wo mu nda.

12. Mwamize ku mutima ko igihugu ari icanyu, Uburundi si ibiti, inzuzi canke amabuye gusa. Uburundi ni wewe wa munyeshure, ni wewe wa murimyi, wewe mworozi canke umunyakazi. Mumenye ko, ata munyamahanga azoza kutwigura. Uruhara rwo guharanira igihugu cacu, ni twebwe vyega imbere ya vyose, kandi ngo “Uwubandwa ni we abanda urugi”.

13. Umugambwe CNDD urasubiye kwemanga indangu umurango ko utazotezura ku rugamba rwo guharanira demokarasi. Ni ngombwa dusohore amasiha mu kigega ca Reta, ni ngombwa ubutegetsi bw’igikenye ntibusubire kwiganza mu Burundi. Turasavye rero mwese abagumyabanga mube imboneza muri urwo rugamba. Turasavye Abarundi bose, abanyamahanga bakunda Uburundi, bahagurukire rimwe, maze twanke ko Uburundi buguma butemba, buja mu manga tubona, abategetsi baguma bahuma amaso abanyagihugu ngo ejo ni heza.

14. Naho turi mu bihe bigoye, uwuramutse amahoro arakeneye kubaho, gufungura, kwikiza inyota tutibagiye ukwiteza imbere n’uguteza imbere igihugu. Ni na co gituma nsubiye kubararika nkuko nama nabibabwiye ko mwokwijukira ibikorwa vyo kwiteza imbere aho muba, ntimurindire iyo Reta y’inyomekerano ngo hari ico izobamarira atari ukubambura n’utwo mwirondereye. Ndasavye nshimitse mwese mwijukire umugambi wo kuja mu mashirahamwe na canecane umugambi w’amakoperative.

15. Bagumyabanga namwe Barundi mwese mukunda ivyiyuumviro dukunda gushikiriza, mu kurangiza nagomba nshimire abagumyabanga bose kuko muri ibi bihe mwaragumije ibanga, mwaririnze icoza kibavangura, turazi ko babagerageje kugira mute umurongo ariko mukabankira, murariryamako na kare, ngo “Uheza kugoka ibigori bikera”. Bitebe bitebuke, tuzokwogorora kuko ngo “Nta mvura idahita”.

16. Mboneyeho ndetse n’akaryo, ko kubasaba ngo mukomeze, ubumwe hagati yanyu, mushwabura n’abandi banywanyi benshi, bicuza kubona barakurikiye uwo mugambwe uri ku butegetsi, bakaba bamaze kwicuza babonye iyo uriko urajana igihugu. Abo na bo ni benshi bashaka kugaruka, tutavuze abandi bo hirya no hino, bagomba kudufasha gukomeza CNDD, kugira tuwubake nk’uko twabigize kuva ku wa 24 Nyakanga 1994. Tubasavye rero ko mwokwama mushira imbere imigambi y’iterambere muri demokarasi abarundi basubire kwiruhutsa, intsinzi ya demokarasi twari tumaze gushikako ntisubire inyuma nk’ibirenge turorera.

Niharambe umugambwe CNDD, abagumyabanga, Abarundi n’Abarundikazi.
Niharambe Uburundi buharanira agateka n’izina mu makungu,
Nti Ni mugire Amahoro, Iteka n’Iterambere, n’ukwibuka iyo sabukuru mushira imbere gutera imbere nk’umuzinga mu nzira ya Demokarasi twaharaniye kuva kera!
Ku bw’Umugambwe CNDD,
Umushingamateka Leonarudo NYANGOMA,

]]>
DéclarationsWed, 10 Oct 2018 08:50:57 +0000
La nécessité de donner un nouvel élan au mouvement de gauche panafricain face à la domination impérialiste.http://cndd-burundi.com/actualites/actualites-internationales/895-necessite-elan-gauche-contre-domination-imperialiste http://cndd-burundi.com/actualites/actualites-internationales/895-necessite-elan-gauche-contre-domination-imperialisteLa nécessité de donner un nouvel élan au mouvement de gauche panafricain face à la domination impérialiste.

Avant l’adoption de la charte de l’OUA le 24 mai 1963, Nkwame N'krumah dira « nous devons nous unir maintenant ou périr ».

Message de Léonard Nyangoma, président du CNDD, à l’occasion de la fête de Solidarité organisée par Manifesta édition 8 et 9 septembre 2018.

Chers camarades militants du Parti des Travailleurs de Belgique (PTB),
Chers camarades organisateurs de ces journées de solidarité et de fraternité,
Chers invités
Chers tous, en vos titres et qualités,

1. Au nom de notre parti, le Conseil National pour la Défense de la Démocratie au Burundi (CNDD, en sigle), de ses militantes et militants du Burundi et d'ailleurs dans le monde, de son Comité Exécutif ainsi qu’en mon nom propre, je salue chaleureusement tous les camarades organisateurs de ces journées de solidarité et tous les invités ici présents, et remercie particulièrement de tout cœur le Parti du Travail de Belgique (P.T.B-Belgique) d’avoir imaginé ces journées de solidarité, d'échange d'idées et de joie partagée deux jours durant. Je salue toutes les délégations ici présentes, en particulier celles venues des autres continents du monde notamment de l’Amérique du Sud et de l’Afrique. Leur présence ici témoigne de la dimension mondiale et identique de nos luttes d'émancipation des peuples, du rêve partagé et de l'urgence et de la possibilité de bâtir un autre monde, un nouvel ordre mondial beaucoup plus juste et de fraternité que l'actuel, fait d'inégalité, de duperie et de fourberie d'un groupe minoritaire oligarchique et tentaculaire, une sorte d'hydre invisible qui veut assoir sa suprématie et sa domination politique, économique et culturelle sur la majorité du reste de l'humanité. Notre commune Humanité. Comment, en ces moments où la domination mondiale par le capitalisme financier atteint des sommets sans précédents, ne pas se réjouir d’être aujourd’hui ensemble dans ce grand rassemblement ? Merci de prendre à cœur l’Afrique qui est devenue un enjeu mondial à tous les plans depuis plusieurs siècles déjà, et qui devrait mobiliser tous ceux qui se battent contre l'ordre prédateur et nihiliste néolibéral ambiant, ayant pour idéologie de maintenir le système impérialiste sous des formes variées, dynamiques dans le temps mais toujours pareilles, et d’imposer le système capitaliste aux pays africains comme au reste du monde. C'est-à-dire vous et nous !

En guise de liminaire

2.1. « Hasta siempre Che Guevara ». Je me réjouis profondément de nous retrouver ensemble avec Aleida Guevara, fille d'une figure aussi marquante et emblématique de l'Histoire de l'humanité, en tous cas des luttes anti impérialistes aujourd'hui néolibérales, est tout un symbole. A travers elle je voudrais saluer la mémoire de son père, El Commandante Ernesto "Che" Guevara (dont il sera dans un petit mois, jour pour jour, le 51e anniversaire de son ignoble assassinat) ; le Che dont les actes et l'idéal, malgré ce que l'on puisse dire de la fin des idéologies, continuent d'inspirer tous ceux qui placent l'humain au centre du combat politique.

2.2. Bien qu'il soit difficile de relever le défi de ramasser en six minutes l'histoire d'un mouvement d'idées et de luttes politique, culturelle, philosophique... vieux de plus d'un siècle si l'on se réfère à ses initiatives fondatrices telle la première conférence panafricaine de Londres en 1900, voire de plus de deux siècles si l'on considère la révolution haïtienne de 1804 comme le moment fondateur des luttes pour l'émancipation du peuple noir de partout, de l'époque dite moderne par la découpe chronologique des historiographes.

Mon parti, le CNDD est panafricain par essence

3. La question qui nous est soumise et à laquelle je tâcherai de répondre en ce laps de temps est formulée ainsi : "comment à partir de votre expérience de parti politique d'opposition vous êtes arrivés à trouver important le mouvement panafricaniste ?" L'articulation de ma réponse à la question devrait d'abord omettre le mot opposition de la question, car notre vision politique inscrite dans les statuts et les fondements mêmes de notre parti sont panafricanistes par essence. Et c'est plutôt peut-être à cause de cela que notre lutte dès la naissance du mouvement de lutte politico-militaire, le CNDD, né de la nécessité de résister et d'organiser le peuple burundais contre un régime sanguinaire alors vieux de 40 ans et qui, au lendemain de l'assassinat du camarade Président M. NDADAYE en octobre 1993, heurte les tenants du statu quo ante. Le pouvoir de NDADAYE allait constituer un obstacle majeur aux impérialistes pour la conquête de la région, notamment la République Démocratique du Congo. Notre combat pour la liberté et la libération du peuple burundais, disais-je, a subi aussi le courroux des impérialistes et de leurs suppôts locaux, conscients ou non, tout au long de son existence, y compris quand il est devenu parti politique. Aujourd'hui en opposition au régime fantoche, tyrannique et anti démocratique de Bujumbura, le CNDD l'est devenu justement, car arrimé aux idées et idéaux panafricanistes et une vision anti impérialiste et ses tenants ou serviteurs, tel le régime burundais actuel.

4. Dès qu'il a été mis sur fonts baptismaux par son Assemblée Constituante le 8 mars 2003 et agréé comme parti politique le 13 janvier 2005, le CNDD s'est montré résolument dans la ligne du panafricanisme.
Cela se reflète notamment dans son manifeste : l'article 10 de ses statuts stipule que : « l’idéologie du Parti CNDD tire sa source dans la longue lutte pour l’émancipation des classes, peuples et nations opprimés ou dominés par d’autres. L’Idéologie du Parti CNDD se range dans le camp progressiste englobant les courants démocrate, socialiste, social-démocrate et écologiste. ». Par conséquent, de nos principes qui guident l’action du militant du CNDD, on retrouve ceux inspirant les vrais panafricanistes à savoir, entre autres : Unité et Solidarité ; Compter sur ses propres forces ; direction collégiale des affaires politiques ; critique et autocritique positives ; culte de la vérité et la transparence et enfin la concertation verticale et horizontale.

5. Qu'il suffise enfin de citer en illustration de notre inscription dans le sillage du panafricanisme un des 111 engagements de notre campagne électorale 2005 : "Le CNDD veillera à promouvoir ses relations avec toutes les institutions et ou groupes d’initiative panafricanistes" (Engagement 21). Et pour cela nous envisagions, et envisageons toujours, afin de mener à bien nos ambitions en matière de formation et d’éducation populaire, de doter le parti d’une école de formation politique et d’éducation populaire dans la perspective de préparer les jeunes regroupés au sein de la JPD (Jeunesse Panafricaine pour la Démocratie) et les femmes rassemblées au sein de la fédération des femmes du CNDD « ABAGUMYABUNTU » et ainsi vulgariser nos idées, éveiller enfin la conscience citoyenne et solidaire. Plus nous importe donc de parler de la nécessité de faire triompher les idéaux du panafricanisme.

Le panafricanisme est PAN-Liberté : toujours d'actualité, le combat du panafricanisme exige la solidarité de tous les combattants de la liberté de partout
6. Comme chacun sait, une action politique qui ne s'inscrit point dans le sens de l'histoire est vouée à l'échec: le panafricanisme comme système idéologique tel que développé depuis plus d'un siècle, et auquel s'arrime notre parti, avec ses hauts faits et ses bas moments, s’oppose en s'opposant à d'autres idéologies beaucoup moins reluisantes, voire néfastes et criminelles contre l'Humanité telles que l'esclavagisme, le racisme, le colonialisme et le capitalisme (et son pendant néolibéralisme), des systèmes qui, à dessein d'exploiter sempiternellement les richesses du continent africain, ont scellé son sort et hypothéqué l'émancipation de ses habitants depuis des siècles. Systèmes synonymes d'oppression (aujourd'hui sibylline), soumission (politique, économique et culturelle) et misère (physique, morale et spirituelle).

7. La réalité contre laquelle s'opposaient déjà les esclaves révoltés dans les cales des bateaux les amenant de force vers les Amériques, à savoir la déportation de dizaines de millions de Noirs Africains durant presque quatre siècles, déportation aux conséquences dramatiques et sans laquelle l'occident ne serait ce qu'il est aujourd'hui; la réalité contre laquelle se sont plus tard révoltés à Saint-Domingue ou Hispaniola (Bohio ou Ayti sont plus indiqués pour respect de la mémoire des Taïno des Arrawaks exterminés par la suite par les conquistadors de Christophe Colomb), les Dessalines, Christophe, Toussaint Louverture et surtout les célèbres Marronniers, à savoir la déportation et le traitement inhumain et dégradant des Africains, voilà la justification historique initiale de la naissance et de l'évolution du PANAFRICANISME. Redonner à l'homme noir et par-delà l'Afrique, à l'homme tout court, tout homme, sa dignité et sa liberté est le leitmotiv de sa lutte. Ce sera aussi celle des premières initiatives avérées depuis la première conférence de Londres de 1900 notamment par Henri Sylvestre Williams de Trinidad et Tobago et ses camarades : les terres africaines déjà émiettées et balkanisées par le fameux congrès de Berlin (partage du gâteau africain) sont aujourd'hui toujours bradées à vil prix en faveur des multinationales véreuses. La terre d'Africa est inviolable et non cessible ; elle ne se vend pas, car elle est considérée comme un don de Dieu : tel est un des principes fondateurs de nos ancêtres depuis nos ancêtres les Pharaons et autres Nubiens de la vallée du Nil. Notre combat panafricain est donc toujours de libérer totalement la terre africaine de ses prédateurs, de quelque acabit ou couleur de peau qu'ils soient.

8. De L'UNIA de Marcus Garvey (incarnant le panafricanisme populaire à l'origine du Negro Improvement and Conservation Association connue -UNIA- lors de la première convention internationale des peuples nègres du monde ) au premier congrès panafricain par William E. Du Bois en 1919 (panafricanisme intellectuel); du congrès de Bruxelles, avec Paul Ponda Fanana, soulevant avec véhémence, déjà, devrions-nous dire, le cas du Congo (actuelle RDC) et demander de l'inscrire au cœur de la lutte panafricaine; des actions d'un George Padmore inspirant N'krumah et Namdy Azikiwe d'où naitra le 5e congrès panafricain de Manchester, dont un memo qui devait être présenté à la conférence de San Francisco (création de l'ONU) ne put jamais avoir l'agrément des puissances prédatrices; du combat culturel des Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Senghor et les autres (Mouvement de la Négritude au niveau culturel qui est aussi un aspect du combat pour la liberté), en passant par les plus proches des années dites des "indépendances" comme les Sékou Toure, Kwame N'krumah, Modibo Keita, Lumumba, Rwagasore, Nasser , Nyerere, Amilcar Cabral, Franz Fanon ; la liste des leaders et des phases phares du panafricanisme est longue.

9. Ce qu'il convient de garder en tête et qui sera une œuvre de longue haleine, c'est que toute initiative, tout projet panafricain doit aboutir à créer ce que tous ont appelé de leur vœu : les Etats Unis d'Afrique. Mais cela n'est pas dans le sens des intérêts des puissances : N'krumah, Sankara et tous les autres, beaucoup d'autres l'ont payé presque toujours de leur vie.

10. Le panafricanisme a définitivement constitué un espace de débat politique et de refus de l’asservissement ; il est devenu dès lors la chose non gratta partout, car faisant de l'ombre aux prédateurs.

11. N'ayons pas peur de le dire, l'ordre mondial, dont l'ONU est une des manifestations visibles est contre l'Afrique et la majorité des peuples exploités ; l'institution est bâtie sur la logique de la domination des puissants (dits vainqueurs de la 2e guerre mondiale) sur les faibles dont l'Afrique et le souffre-douleur. La SDN l'était encore davantage au temps des colonies. Ça n'a pas changé et donc le panafricanisme a encore beaucoup de jours devant lui. Les institutions dites de Bretton Wood ont été créées en décidant de maintenir l'Afrique sous domination au profit des économies occidentales. Et quand cela ne fonctionne pas par le biais des PAS (Politique d'Ajustement structurel) ou par des contrats léonins sur le pétrole, le gaz, l'uranium, le cobalt et les nombreuses autres richesses dont regorge le continent, les puissances changent de pouvoir, par la duperie des urnes ou par des coups d'Etat. Cela dure depuis des dizaines d'années, des guerres du Biafra, de la sécession katangaise aux récentes guerres de Cote d'Ivoire, Mali, Lybie, Darfour, Sud Soudan, Centrafrique, Rwanda, Burundi, RDC, etc. Chaque pays africain depuis les années 1960 des indépendances a connu sa ou ses guerres. Ainsi comme l’a si bien dit récemment, le sociologue Jean Ziegler dans son dernier livre « Le capitalisme expliqué à ma petite fille (en espérant qu’elle enverra la fin) », pour l’Afrique, « la troisième guerre mondiale est en cours ».

S'unir maintenant ou périr !

12. Dans une intervention célèbre de Thomas Sankara le 29 juillet 1987, soit trois mois avant son assassinat ignoble, alors qu'il appelait ses pairs devant la tribune de l’OUA à le soutenir dans son élan de refus de payer la dette honteuse aux institutions de Bretton Wood, l'illustre figure du panafricanisme a déclaré, je cite :

"Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de part ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent ce sont ceux-là qui nous ont colonisés ; ce sont mêmes eux qui géraient nos économies ; ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès de s bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer ; la dette c'est encore le néocolonialisme ou les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques, en fait nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement. Des bailleurs de fonds, internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait pour créer le développement chez les autres. (...) Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. (...)
Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne voulons pas payer la dette, non pas dans un esprit belliqueux belliciste, ceci pour éviter que nous n'allions nous faire individuellement assassiner. Si le Burkina Faso refuse tout seul de payer la dette je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous nous pourrons éviter de payer..."

Sitôt dit sitôt fait. "Si le Burkina Faso refuse tout seul de payer la dette je ne serai pas là à la prochaine conférence » : Le soutien ne vint pas et le président Sankara ne fut pas des leurs la conférence suivante !
"Avec le soutien de tous, et donc j'ai besoin » : on peut mutatis mutandis dire la même chose dans la construction d'un panafricanisme décisif en cours.

13. Dans son discours de clôture de la conférence de janvier 1961 des Etats indépendants du groupe dit de Casablanca, Kwame N'krumah déclare et je cite : Je ne vois pas comment les Etats d’Afrique seraient en sécurité si leurs chefs, dont nous-mêmes-mêmes, n’avons pas la conviction profonde que le salut de l’Afrique est dans l’Unité…,car l’union fait la force, et , je le constate, les Etats africains doivent s’unir, ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes pour une assiette de soupe, ou encore se désintégrer individuellement. Plus tard, s’adressant à ses pairs avant l’adoption de la charte de l’OUA le 24 mai 1963, il dira « nous devons nous unir maintenant ou périr ». Lui faisant écho dans une de ses nombreuses conférences, le Pr Obenga dira quant à lui, parlant de passer tout de suite sans conditions préalables à l'étape décisive de la construction des Etats Unis d’Afrique : "Faisons » !

14. Les empêcheurs de la réussite de l'Afrique sont toujours aux aguets. L'on sait que Du Bois et Blaise Diagne incarnent déjà l'opposition progressiste aux réactionnaires et conservateurs, aujourd'hui on dirait modérés ; ce ne sont pas seulement des clivages de type linguistique qui nous ont poursuivis jusqu'à nos jours, mais aussi idéologique, notamment manifestés entre le groupe Casablanca et Monrovia des années de la création de l'OUA en 1963. Malgré tout, la dynamique du panafricanisme s'est maintenue, car toujours justifiée par les rebondissements de l'actualité dans les relations de l'Afrique avec le reste du monde.

15. L'on se souvient que N'krumah, joignant la parole aux actes, a tout fait pour convaincre Nasser à apporter son soutien aux mouvements de libération à la Guerre d'Algérie notamment, soutien aussi à la guerre de libération au Cameroun. Mais les clivages ont parfois triomphé : Groupe des radicaux Casablanca (Ghana, Guinée, Maroc et Egypte et Mali de Modibo Keita) et le Groupe Monrovia dit des modérés ou conservateurs qui ont fait allégeance à la France, souvent pour des intérêts individuels (Ph. Houphouët Boigny). C'est le grand défi du panafricanisme : unir le continent et parvenir à se hisser à la tête des Etats unis d'Afrique parlant d'une même voix sur tous les aspects de la direction des peuples : politique, diplomatique, économique, militaire, culturel, scientifique etc. Un exemple positif récent de négociations groupées pour le continent. Les récentes négociations des accords APE où l'Afrique de l'Est a surpris Bruxelles par des arguments imparables et parlant d'une seule voix.

16. Sur la lancée de N'krumah et ses pairs panafricains, l'époque avant les indépendances fut bénie pour le panafricanisme. Le Panafricanisme de lutte est canalisé par Nyerere,père de l'indépendance en Tanzanie : tous les révolutionnaires passeront par Nyerere (Angola, Mozambique, Afrique du Sud, y compris Guinée Bissau de Amilcar Cabral, Zimbabwe, Namibie…). La lutte contre l'apartheid a entretenu la flamme du panafricanisme. Cuba, Tanzanie ont aussi inspiré et propulsé le combat panafricaniste avec toujours pour toile de fond la nécessité de repenser le rôle de l'Afrique dans le monde. Une dormance relative sera observée durant les années 1990 où toutes expériences éparses semblent définitivement annihilées, cette dormance est renforcée par la dislocation du bloc des pays de l’Europe de l’Est donc l’URSS.

17. Au début des années 2000, une certaine volonté de relancer le mouvement a pris de l'ampleur, notamment avec Thabo Mbeki pro renaissance africaine. Mouammar Kadhafi relancera le panafricanisme à coup de milliards (sommet de Sirte), ce qui lui a valu le sort qu'on connait. La création en 2002 de l'Union africaine s'inscrit dans cette perspective, bien qu'elle soit malheureusement calquée sur le modèle chancelant de l'union Européenne dont on sait qu'elle est plus celle des finances et non des peuples : il était prévu un parlement panafricain une des rares bonnes promesses allant dans le sens d'un panafricanisme des peuples.

18. On le sait les forces négatives sont toujours à l’œuvre : les divisions et guerres sur base ethnique dans nombre de pays africains durant toute la période coloniale et post indépendance (Guerre du Biafra, Kolwezi, Zimbabwe et Angola, Mozambique, etc.). Berlin de novembre1884- 26 février 1885 pour le partage de l'Afrique selon des frontières artificielles a constitué un précédent qui continue ; un des moments clé qui a scellé le sort de l'Afrique moderne et hypothéqué son destin de liberté. Le démembrement du Soudan (Darfour et Sud Soudan), les tentatives sur la RDC, le Cameroun, le Mali, le Tchad, le Nigéria, la Cote d'Ivoire, la Tanzanie (partie de Zanzibar), le Sahara occidental (République arabe Sahraouie) et j'en passe sont dans le même sillage.

19. Pourtant l'unicité de l'Afrique culturelle, anthropologique, et donc aussi de l'espace politique et géopolitique n'est plus à démontrer (voir L'unité de l'Afrique par C. A. Diop). Le pan-négrisme se transformera en panafricanisme, un mouvement un projet politique de libération de toute l’Afrique. « Je déclare aussitôt que cette indépendance nationale n’aurait pas de sens si elle n’était pas liée à la libération totale du continent africain. ». Le Ghana devint ainsi une plaque tournante du panafricanisme. Si nous voulons rester libres…nous devons nous unir disait Nkrumah dans son livre « L’Afrique doit s’unir ». la politisation des identités, ethniques, territoriales, culturelles et sociales sur lesquelles les puissances coloniales se sont longtemps appuyées pour assoir leur autorité resurgit sous de nouvelles formes dans le processus de décolonisation dans plusieurs régions de l’Afrique: la RDC, le Soudan, le Nigéria, l’Erythrée, le Sahara, le Mali., le Cameroun….

Unité et solidarité des mouvements et partis de gauche d'Afrique et d'ailleurs.

20. La gauche africaine doit prendre l’initiative comme avant-garde du panafricanisme d’émancipation. Le panafricanisme comme mouvement de libération de la domination coloniale est un succès indéniable, mais un échec comme mouvement d’intégration ou d’unification de l’Afrique notamment la construction d’une Afrique unie des peuples. Nous l’avons vu, les défis sont à la fois externes et internes : le néocolonialisme, le néocolonialisme, l’impérialisme. La chute des régimes coloniaux n’a pas du tout éliminé la domination. Les Etats africains sont aujourd'hui néocoloniaux, pro-capitalistes et pro-impérialistes et sont là pour préserver le statu quo de l’exploitation et l’oppression de la majorité pauvre par les quelques élites dirigeantes riches et le sous-développement des pays africains par les pays impérialistes. En plus les états sont dirigés par des élites qui amassent d’énormes richesses à travers la corruption et par le pillage de la terre et les ressources de la terre par le capitalisme bureaucratique et la collaboration avec le capitalisme externe. La façon dont ces leaders et les états exploitent et oppriment leur peuple diffère d’un pays à l’autre.

21. Malgré l’existence du multipartisme et des élections régulières, la majorité de la population africaine est encore pauvre et continue d’être aliénée à la terre et aux ressources de la terre. Beaucoup de peuples africains dans tous les pays africains n’ont pas accès aux services de base tels que nourriture, logement, vêtement, soins de santé, eau potable et un environnement sain. La pauvreté domine dans tous les pays tandis que toutes les cités, villes et zones urbaines sont caractérisées par des quartiers pauvres. La division de classe entre les quelques riches et la majorité pauvre est manifeste partout. Au même moment les élections multipartistes qui sont tenues après un peu d’années recyclent les mêmes élites pro-capitalistes qui utilisent le tribalisme, la corruption, l’argent, les médias qu’elles contrôlent et même la violence pour « gagner » les élections (cas du Burundi).

22. Une multitude de sectes religieuses (plus de 1000 au Burundi), des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les Organisations des Sociétés Civiles (OSC) ont poussé comme des champignons à travers les pays africains. Elles jouent un rôle important dans la vie des pays et influencent leur développement politique, économique, social et culturel. Cependant la plupart des ONG et OSC sont financées par les Gouvernements et les ONG des pays impérialistes. Par conséquent elles servent parfois les intérêts du capitalisme et de l’impérialisme. Au mieux, elles organisent les masses africaines pour lutter pour les réformes démocratiques et progressistes à l’intérieur du capitalisme et de l’impérialisme.

Que faire face à la situation ?

23. Au regard de la situation actuelle du mouvement panafricaniste, l’idéal de l’unité des peuples s’estompent au fil des temps, en même temps que se dessine une lueur d’espoir au vu de l’éclosion actuelle des intellectuels et penseurs africains, hommes et femmes, afro-américains surtout de tendance panafricaniste très dévoués pour l’unité de l’Afrique, je pense notamment à : le professeur Théophile Obenga, l’historien écrivain Amzat Boukari-Yabara, le sociologue Saidi Bouamama, le professeur Coovi Gomez, le jeune activiste Kemi Seba, Madame Ama Mazama ou la militante Aminata Traoré, le chercheur Kalala Omotunde, le penseur et économiste Jean-Paul Pougala, les professeurs Bilolo, Mbong, Madame Marie Louise Eteki-Otabela et bien d'autres. La masse est devenue critique assez pour produire les effets escomptés. Le fruit de l'élan panafricain est aujourd'hui bien mûr.

24. Le contexte actuel mondial peut constituer un accélérateur de l’histoire : la nouvelle guerre froide entre les puissances occidentales et puissances des BRICS, les moyens de communication fournis par internet accessibles pour une grande majorité des classes moyennes….
Mais le mouvement panafricaniste actuel qui est en train d’émerger partout, risque d’être récupéré par certains dictateurs africains avec l’aide même des extrêmes droites de l’occident, cas du belge Luc Michel, devenu l’avocat de plusieurs dictateurs africains comme Nkurunziza du Burundi et leur attribue régulièrement des certificats de mérite panafricaniste; ou encore de l'ancien premier ministre britannique Tony Blair qui pour des intérêts pécuniaires et autres ose descendre si bas et apporte des soutiens aux dictatures en Afrique. Ils occupent le vide laissé par les partis de la gauche européenne, celle-ci considère encore la question impérialiste comme un problème secondaire. Chaque fois qu’un dictateur entre en conflit avec les puissances impérialistes, qui n’ont plus besoin de lui, il devient panafricaniste d’occasion. Vous vous souviendrez du célèbre discours de Mobutu aux Nations Unies dans les années 70, il a tenu un discours mémorable. Resté aujourd’hui dans la liste élogieuse des plus grands discours du XXe siècle. Nkurunziza du Burundi menacé par la CPI pour crimes commis contre son peuple a dû retirer le Burundi de la CPI. Parfois de bonnes initiatives mêmes prises par un dictateur avec des arrières pensées, il faut les saluer et les encourager.


25. De tout ce qui précède, la gauche africaine, celle notamment rassemblée au Forum du Réseau de la Gauche Africaine (FRGA) ou en anglais African Left Network Forum (ALNEF) doit sortir de sa léthargie et reprendre l’initiative de mettre sur les rails du socialisme le mouvement panafricaniste. L’idéal panafricaniste de l’ALNEF est dans ses missions, à savoir :
. Unir les Partis et organisations Politiques Africains de Gauche et forger la Solidarité entre eux dans la lutte pour le Socialisme dans leur pays et en Afrique ; et
. Mobiliser toutes les forces populaires sur le continent africain pour une Révolution Démocratique Nationale, une Union Révolutionnaire Africaine et finalement une Afrique Socialiste Unie.

Quelques objectifs du FRGA :

1. Lutter pour la défaite du colonialisme et du néo-colonialisme et de toutes leurs manifestations en Afrique ;
2. Surmonter les divisions superficielles et artificielles utilisées pour diviser les peuples africains et pour forger la désunion, le préjudice et les guerres civiles ;
3. Consolider et développer les Partis de Gauche et forces en Afrique ;
4. Lutter pour gagner le pouvoir politique dans nos circonstances nationales et pour bâtir des espaces populaires, démocratiques et progressistes ;
5. Accélérer le processus d’Unité et d’Intégration continentales et régionales (Sud-Sud) ;
6. Lutter pour vaincre l’impérialisme et ses étapes locales ;
7. Lutter pour une démocratie participative et la réalisation des droits de l’homme et pour consolider et défendre les acquis démocratiques gagnés jusqu’ici par la lutte des peuples ;
8. Considérer le FRGA comme une plate-forme pour les perspectives et vues de la Gauche Progressiste représentant le continent, approfondir le programme théorique de réalisation des plates-formes communes à des niveaux variés à travers tout le continent ; et
9. Lutter pour le Socialisme individuellement dans les pays et dans l’ensemble sur le continent africain

Priorités des priorités pour booster et donner un nouvel élan au panafricanisme

1°. Décoloniser mentalement les esprits en mettant un accent particulier sur l’éduction populaire surtout de la jeunesse estudiantine pour l’élévation de la conscience nationale et panafricaine. Insister notamment sur les aspects historiques et du moment qui redonnent aux africains leur fierté. Ce rôle doit être conduit par les organisations et militants progressistes. Le panafricanisme doit être guidé par une orientation socialiste et progressiste
2°. Fédérer les luttes et organisations panafricanistes au sein de chaque pays, région et à l’échelle du continent et du monde à travers les congrès des peuples nationaux, régionaux et africains. Participeront dans ces congrès les délégués des peuples : partis, délégués des jeunes, délégués des femmes, délégués des syndicats, des associations et ONG….
3°. Stimuler la création des organisations de la société civile panafricanistes
4°. Participer aux actions concrètes de solidarité panafricaine : conférences, médias, publications de conscientisation ; soutiens massifs concrets aux organisations panafricanistes pour la conquête du pouvoir.
5° Campagne de solidarité concrète les périodes électorales
6° Créer des espaces de rayonnement panafricaniste et socialiste : médias, bibliothèques, espaces d’éducation populaire, etc.

Avoir comme objectif au moins trois Etats panafricanistes (donc gouvernements), à l'intérieur d’une des cinq régions du continent (cinq dans chaque région serait l'idéal) qui créent l’embryon de l’Etat Fédéral Africain.

26. Chers camarades, la gauche africaine rassemblée au sein de l’ALNEF doit se réveiller pour donner un nouvel an au mouvement panafricaniste, ce n’est pas seulement une nécessité mais un devoir en particulier pour la gauche africaine et pour la gauche dans le monde entier en général. Seule la gauche africaine est capable de donner une orientation socialiste à ce mouvement, sinon il risque d’être dominé ou récupéré par les courants ultralibéraux, au mieux par des courants nationalistes.
Cet idéal panafricaniste est juste et légitime, l’Afrique a trop souffert, il faut rendre la dignité aux peuples africains, honorer la mémoire de nos leaders africains ou afro-américains, la plupart comme Lumumba, Sankara, Rwagasore, Malcom X, Cabral… Kadhafi, assassinés au front de lutte contre la domination impérialiste, leur assassinat prouve que la cause de l’unité africaine qu’ils défendaient était juste, il vaut la peine de la poursuivre jusqu’à la victoire matérialisée par la construction d’une Afrique unie socialiste des peuples. D'autres sont muselés ou injustement emprisonnés comme le Président L. Gbagbo. Seule cette Afrique unie sortira les peuples africains de la soumission, elle sauvera non seulement l’Afrique, mais le monde entier, car une Afrique Unie pourrait mieux contribuer à la paix et au progrès de l’humanité comme le disait Nkrumah. La paix mondiale exige aujourd’hui l’unité africaine pour éliminer des éléments qui créent les conditions de guerre en Afrique.

Que vive l’Afrique.
Que vive la solidarité internationale de gauche.
Léonard Nyangoma, président du CNDD

]]>
Actualités internationalesSun, 16 Sep 2018 11:01:34 +0000
PROPOSITION DU CNARED-GIRITEKA EN VUE DE LA PRÉPARATION DU 5ème ROUND DES POURPARLERS INTERBURUNDAIShttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/894-proposition-cnared-5eme-round-pourparlers http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/894-proposition-cnared-5eme-round-pourparlersPROPOSITION DU CNARED-GIRITEKA EN VUE DE LA PRÉPARATION DU 5ème ROUND DES POURPARLERS INTERBURUNDAIS

I. INTRODUCTION

La Médiation/Facilitation dans la crise burundaise vient d’inviter le CNARED-GIRITEKA, pour des consultations, après sa tournée à Bujumbura. L’objet de ces consultations est de s’entendre sur l’agenda d’un « prochain round » de négociations, qui aboutirait à la signature d’un Accord devant notamment conduire le Burundi vers des élections crédibles. La présente proposition a pour objectif de donner un éclairage sur le contexte dans lequel vont se dérouler ces négociations, les facteurs déterminants à prendre en considération, les erreurs à éviter et les voies à privilégier pour espérer résoudre durablement la crise burundaise.

II. LE CONTEXTE QUI PREVAUT AU BURUNDI

La crise multiforme qui prévaut au Burundi depuis 2015, suite au 3ème mandat que M. NKURUNZIZA a brigué en violation de l’Accord d’Arusha et la constitution de 2005, qui en est issue, loin de s’estomper s’aggrave chaque jour davantage et ce sur tous les plans : politique, sécuritaire, économique, les violations des droits de l’homme, etc. et touche autant la population intérieure que la population en exil.

La crise burundaise s’aggrave d’autant plus que des actions, des lois, des événements hautement politiques viennent de se passer tout récemment, risquant de compromettre définitivement les pourparlers en cours, qui du reste battaient déjà de l’aile, pour plusieurs raisons.

Nous commenterons dans la présente proposition les plus dangereux pour le retour à la paix, à la sécurité pour tous et à la démocratie qui doivent passer impérativement par la restauration de l’esprit et de la lettre de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000.

Il s’agit de :

1. La récente promulgation d’une nouvelle constitution qui enterre définitivement l’Accord d’Arusha ;
2. La préparation et l’adoption unilatérale par le seul parti au pouvoir et ses alliés d’une feuille de route pour les élections de 2020, sans créer d’abord un environnement politique, sécuritaire et économique favorable à la tenue des élections crédibles.
3. La nomination précipitée et unilatérale d’une Commission Nationale Electorale indépendante(CENI), juste après l’annonce du prochain round des négociations.
4. L’annonce persistante du pouvoir de Bujumbura et même de la Médiation/Facilitation d’un 5ème round, comme étant le dernier round des négociations, alors que les négociations n’ont jamais réellement démarré.
5. La dégradation de la situation socio-économique et politico-sécuritaire ainsi que les violations massives des droits de l’homme au Burundi ;
6. L’identification des parties prenantes au conflit et leur inclusivité (partis politiques, société civile et autres groupes y compris les groupes armés), le mode d’invitation, la méthodologie et le cadre juridique des négociations.

II. LA NOUVELLE CONSTITUTION PROMULGUEE LE 7 JUIN 2018 ENTERRE L’ACCORD D’ARUSHA.

Outre que le processus d’amendement de la constitution du 18 mars 2005 a été émaillé de beaucoup d’entorses, d’irrégularités et de violences sur le plan juridique et politique, le contenu de la nouvelle constitution vient enterrer définitivement l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi de 2000 et verrouiller tous les espaces des libertés civiles et politiques, rendant ainsi impossible l’exercice d’un pouvoir véritablement démocratique au Burundi.

La portée des dispositions élaguées et celles qui les remplacent montrent à suffisance que la constitution de 2005 est abrogée et avec elle l’Accord d’Arusha enterré.

Il n’est pas superflu d’ajouter que tous les garants de l’Accord d’Arusha avaient déconseillé au gouvernement burundais d’entreprendre cette démarche périlleuse sans requérir le consensus de toute la classe politique burundaise.

1. La non référence à cet Accord et le rejet de son esprit

La détermination réaffirmée dans le préambule par les signataires de l’Accord d’Arusha pour mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d’exclusion … est également supprimée. C’est pour nous un acte négationniste et une dénégation des crimes de droit international que le pouvoir de Bujumbura est entrain de commettre.

Toujours dans le préambule, la référence à des textes fondamentaux en matière de respect des droits de l’homme est sciemment omise. C’est le cas de la Déclaration universelle de droits de l’homme du 10 décembre 1948 et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples du 18juin 1981.

2. La nouvelle constitution ne laisse pas de place à une compétition démocratique et équitable ( Cf. art. 99 & art. 174)

3. La nouvelle constitution maintien de façade des équilibres ethniques et du genre,mais sans assise constitutionnelle (Cf. art. 175, art. 180 & art. 289)

4. Des pouvoirs exorbitants concentrés dans le seuls mains du président de la
République

Alors que dans la constitution de 2005, « le pouvoir exécutif était exercé par un Président, deux Vice-présidents, de la république et les membres du gouvernement »(article 92), la nouvelle constitution concentre tous les pouvoirs dans les seules mains du Président. L’article 93 est très explicite à ce sujet : « Le Président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Il est assisté dans ses fonctions par un Vice-président ».

Toujours au niveau de l’Exécutif, alors que dans la constitution de 2005, « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation dans le cadre des décisions prises par consensus en Conseil des Ministres (article131), dans la nouvelle constitution, le consensus saute au profit de la volonté du seul Président de la République. « Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique telle que définie par le Président de la République» (article 16). Le gouvernement n’a donc plus de pouvoir décisionnel, il est désormais confiné dans un rôle subalterne d’exécutant des ordres du « guide suprême éternel ».

Sur le plan législatif le Président de la République devient la loi puisqu’il s’accorde la main mise sur les lois votées à l’Assemblée Nationale et au Sénat. En effet, l’art. 202 stipule :
« Une loi adoptée par le parlement est réputée caduque lorsque le Président de la République ne la promulgue pas dans un délai de 30 jours calendrier. »

5. Une constitution taillée sur mesure et qui règle des comptes à certaines catégories de citoyens.

Alors que la loi est par essence générale et à fortiori, la loi suprême, il apparaît que la nouvelle constitution prive certains citoyens burundais de leurs droits civils et politiques. C’est le cas des Burundais qui ont une double nationalité qui ne peuvent pas accéder aux fonctions de Président de la République, de Premier Ministre, de Vice-président, de Président de l’Assemblée Nationale ou de Président du Sénat.

C’est un traitement d’exclusion de la participation à la vie sociale, politique, contraire à l’article 13, mais aussi discriminatoire qui pèche contre l’article 22 de la constitution.

6. La nouvelle constitution a profondément divisé le peuple burundais

Alors que l’article 299 de ladite Constitution de 2005 stipule qu’ « aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité nationale, à la cohésion sociale du peuple burundais, à la laïcité de l’Etat, à la réconciliation, à la démocratie,… », la constitution qui vient d’être irrégulièrement adoptée et promulguée a divisé profondément la population burundaise en deux catégories de citoyens : d’un côté les tenants du « oui » au référendum constitutionnel, qui sont « les vrais » , « les bons » citoyens (Abenegihugu) et de l’autre ceux qui ont prôné , enseigné et voté le « non », souvent au péril de leur vie. Ceux-là sont devenus les ennemis de la Nation qu’il faut tuer et jeter dans le lac Tanganyika pour nourrir les poissons comme cela a été dit et enseigné durant la campagne référendaire.

7. La nouvelle constitution fait du Burundi, un état-refuge de tous les criminels et terroristes, y compris ceux poursuivis pour des crimes de droit international

Dans la constitution de 2005, il était stipulé à l’article 50 que l’extradition était autorisée dans les limites prévues par la loi. Dans la nouvelle Constitution, il est indiqué qu’ « aucun burundais ne peut-être extradé, même dans les poursuites d’une juridiction internationale pour crimes de guerre, crimes de génocide te crimes contre l’humanité. »

L’article 59 alinéas 2 de la constitution de 2005 qui précisait qu’ « un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme peut être extradé » a été également élagué.

En clair, la nouvelle constitution consacre à tout jamais le règne de l’impunité et fait du Burundi, un état-refuge, le terreau de tous les criminels de droit international et les terroristes de tout acabit qui menacent la paix et la sécurité dans le monde.

IV. LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLES A DES ELECTIONS CREDIBLES

Il saute aux yeux de tout observateur avisé que cette nouvelle constitution est porteuse de tous les dangers pour la paix, la réconciliation, la sécurité et la démocratie au Burundi et qu’elle constitue une entrave majeure au processus des négociations.

Pour le CNRED-GIRITEKA, l’enterrement de l’Accord d’Arusha est non négociable et tout accord conclu ou imposé au peuple burundais qui ne sauvegarde pas ce pacte social historique, socle de la paix qui sera voué à l’échec et ne fer qu’aggraver la crise à court terme.
Le CNARED-GIRITEKA exige donc son abrogation pure et simple. Si amendement, il doit y avoir, il interviendra quand le pays aura retrouvé la paix et la sécurité, et à travers une démarche consensuelle initiée par un pouvoir légal et légitime.

La crise que vit le Burundi depuis avril 2015, découle de la violation fragrante de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et la Constitution qui en est issue. Comme si cela ne suffisait pas, la constitution nouvellement promulguée a enterré complètement les outils de légitimité et de légalité du pouvoir au Burundi.

Contrairement aux déclarations du pouvoir de Bujumbura, la situation socioéconomique et politico-sécutaire s’est lamentablement dégradée.

A ce titre, la violation massive des droits de l’homme tel que les tortures, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, etc. sont devenues le lot quotidien, avant, pendant et après le Référendum.

Pour mettre fin à cette crise, un dialogue inclusif entre le pouvoir de facto de Bujumbura et ses alliés d’une part, le CNARED et ses alliés d’autre part, s’impose.
C’est pour cette raison que le CNARED et tous ceux qui luttent pour le rétablissement de l’Etat de droit au Burundi, sont disposés à répondre présents au prochain round de négociations interburundaises.

Succinctement, les conditions favorables aux élections crédibles sont les suivantes :
1. La restauration du cadre légal garantissant les libertés politiques fondamentales à travers le retour de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ;
2. La recherche des voies et moyens pour restaurer l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation au Burundi et la Constitution de 2005 ;
3. La réouverture et réhabilitation des radios et des télévisions détruites pendant la crise ;
4. La libération des prisonniers politiques et d’opinion ;
5. Le rapatriement et la réhabilitation des réfugiés ;
6. La sécurisation de la population par le démantèlement des milices et le désarmement des civils ;
7. La dépolitisation des forces de défense et de sécurité et des services de renseignement ;
8. Le rapatriement, la réinsertion et la réhabilitation des membres des forces de défense et de sécurité ;
9. Le retour, l’installation et la protection des leaders politiques ;
10. Réhabilitation des leaders politiques dans leurs biens ;
11. La remise des partis politiques à leurs leaders légitimes ;
12. La réouverture de l’espace politique ;
13. La réouverture des organisations de la Société civile et le rapatriement de leurs leaders.

V. LES AUTRES POINTS A NÉGOCIER DANS LE PROLONGEMENT DE CET ACCORD

1. Feuille de route (2013-2018) ;
2. Commission Electorale Nationale Indépendante ;
3. Code électoral ;
4. Cour chargée du contentieux électoral ;
5. Cour Constitutionnelle ;
6. Sécurité des élections.

VI. MECANISME DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD, SUIVI ET ÉVALUATION DES ÉLECTIONS

a) Commission mixte chargée du suivi et de la mise en application de l’Accord et garants de son inviolabilité (Nations Unies, Union Africaine, Communauté Est-Africaine et les représentants des parties en conflit)
b) Force de protection internationale ;
c) Institutions de missions.

VII. CONCLUSION

Le CNARED-GIRITEKA s’inscrit dans la logique des négociations inclusives comme la meilleure voie pour résoudre pacifiquement la crise burundaise qui n’a que trop duré. Le CNARED-GIRITEKA reste néanmoins convaincu que seul un cadre constitutionnel qui restaure l’esprit et la lettre de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ainsi que la Constitution de 2005 est un préalable indispensable pour le retour à une société réconciliée avec elle-même où règne la démocratie, la paix et la sécurité pour tous.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2018

Pour le CNARED-GIRITEKA

Dr Minani Jean, Président

]]>
DéclarationsMon, 10 Sep 2018 14:53:38 +0000
Démographie africainehttp://cndd-burundi.com/actualites/actualites-internationales/892-demographie-africaine http://cndd-burundi.com/actualites/actualites-internationales/892-demographie-africaineDémographie africaine

Par l’Alliance des Forces Progressistes pour l’Afrique (AFPA)

Juillet 2018

L'évolution démographique du continent africain est-elle une chance ou une bombe à retardement quant aux perspectives de développement du continent ? Certains occidentaux bien-pensants n'hésitent pas à parler de « bombe démographique » à même de réduire à néant les espoirs d'amélioration des niveaux de vie promis par la croissance économique. D’autres estiment que les pays africains vont bénéficier d'un « dividende démographique ». En d'autres termes, d'une brusque accélération de la croissance économique, un événement qui se produit lorsque le nombre d'actifs est supérieur à celui des enfants et des personnes âgées. Mais ces discours relèvent généralement d’un européocentrisme teinté de culpabilité historique et parfois de racisme latent. Le spectre d’une Afrique surpeuplée qui se déverserait sur l’Europe sert bien les intérêts des puissances financières occidentales tout occupées qu’elles sont à détourner l’attention des peuples européens des vrais problèmes d’injustice économique et sociale qu’elles provoquent.
Après avoir fait état de quelques données démographiques, nous tenterons de déconstruire ces discours et de tracer des perspectives s’inscrivant dans une volonté progressiste mondiale, tant pour l’Afrique que pour l’Europe.

1. L’Afrique est sous-peuplée

Avec une densité de population de 40 habitants au km2 l’Afrique se situé entre l’Europe (33) et l’Asie (99). L’Asie, une fois et demie plus grande que l’Afrique, est trois fois plus peuplée ; l’Europe trois fois moins grande que l’Afrique est une fois et demie moins peuplée.
Si nous corrigeons les 30,3 millions de km2 de l’Afrique des 9 millions de km2 de déserts, soit environ un tiers de la superficie globale, nous obtenons une densité de 58 habitants au km2 ce qui reste largement inférieur aux chiffres asiatiques.
Jusqu’au XVIème siècle l’Afrique fut une zone de basse pression démographique dans laquelle la lutte pour l’espace était inconnue. Une première augmentation de la population se produisit à la suite de l’introduction des plantes américaines (maïs, haricots, patates douces, manioc) par les Portugais, augmentation qui se traduisit par le défrichage de nouveaux milieux et en dernier ressort par le développement d’une culture guerrière dans certaines zones.
Mais nous ne devons pas oublier qu’après cette stagnation démographique millénaire, l’Afrique a subi la ponction des traites esclavagistes par les arabes (30 millions d’africains réduits en esclavage sur dix siècles) puis par les européens (30 millions d’Africains réduits en esclavage sur deux siècles) ce qui l’a privé de sa dynamique démographique. N’oublions pas aussi les guerres de conquête coloniale, le choc microbien, le travail forcé et la participation des africains colonisés à des guerres lointaines ; tout ceci cumulé démontre que l’Afrique a un passif démographique.
Le décollage du peuplement se fait à partir des années 30 avec le développement de la médecine coloniale. Le continent compte alors 150 millions d’habitants, soit seulement 8% de la population mondiale ; 300 millions en 1960, 600 millions en 1989, un milliard en 2010. Les projections donnent un peu plus de deux milliards en 2050 soit 25% de la population mondiale soit le prorata qui fut celui de l’Afrique en 1650 avant les catastrophes.
L’Afrique ne fait donc que rattraper son retard démographique. Au-delà se posera certainement la question de la viabilité d’une continuation de cette tendance mais on peut déjà parier que si les conditions économiques et sociales s’alignent pendant cette période sur les standards mondiaux la question démographique trouvera en elle-même sa propre régulation.

2. Evolution de la situation démographique globale

Actuellement, le taux de croissance démographique moyen de l’Afrique est de 2,7 %, contre 1 % au niveau mondial, et à peine 0,4 % en Amérique du Nord, tandis que l’Europe est quasi stationnaire. Cette situation spécifique s’explique par le fait que la mortalité en Afrique baisse fortement – l’espérance de vie a gagné plus de vingt ans depuis 1950, passant de 36 à 57 ans – alors que la fécondité, elle, ne ralentit que faiblement.
Une population à majorité jeune
Alors qu'une partie importante du monde doit faire face à une population vieillissante, le continent africain, lui, apparaît comme un espace où la place la plus importante est occupée par les jeunes. En tête sur le continent, comme aujourd'hui : le Nigeria, qui aura, selon les dernières estimations de l'ONU, le plus grand nombre de moins de 25 ans dans le monde. Il devrait ainsi croître pour atteindre 114 millions d'habitants à l'horizon 2050 et 303 millions d'ici 2100. D'après les mêmes projections des Nations unies, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et la Tanzanie seront également dans la liste des pays comptant la population la plus jeune. En bas du classement : le Gabon, le Swaziland ou encore le Botswana et Djibouti. Un chiffre néanmoins à relativiser, car ces derniers pays restent dans la moyenne haute de la fourchette mondiale.
Une attention particulière doit être accordée à la jeunesse : en 2060, il y aura plus de jeunes en Afrique subsaharienne (1,4 milliard) que dans tous les pays du G201 réunis (1,3 milliard). D’ici à 2035, le continent comptera 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail, soit 22,5 millions par an. Actuellement, les moins de 25 ans représentent 36 % de la population en âge de travailler et 60 % des chômeurs du continent.
1 Le G20 regroupe 20 membres (19 Etats et l’Union européenne) : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union européenne.

3. Un taux de mortalité en baisse

Ce dernier est passé en moyenne de 26 % en 1950 à moins de 10 % aujourd'hui. Ajouté à cela, une espérance de vie qui a gagné plus de 20 ans, passant de 36 ans à 57 ans dans la même période, alors qu'a contrario, la fécondité ne ralentit que faiblement. « Depuis 1950, la mortalité juvénile a été divisée par trois au sud du Sahara, passant de 30 % à 10 %, mais cela n'a pas encore eu d'effet sur la fécondité », soulignait Henri Leridon, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, dans Le Monde diplomatique, en 2015.
Fécondité
« Les sociétés africaines continuent de valoriser les familles nombreuses et les femmes ayant beaucoup d'enfants. La persistance de ces normes natalistes s'est traduite par une résistance à une utilisation de la contraception », explique Jean-Pierre Guengat, démographe et directeur de recherche émérite à l'Université Paris 1-IRD. Ainsi, un couple n'imagine pas avoir moins de 6 enfants dans les 18 pays africains étudiés en 2010 par l'United States Agency for International Development. En tête du classement : le Tchad avec un « idéal » de 13 enfants par famille. Selon ces chercheurs, les familles et leurs communautés peinent encore aujourd’hui à internaliser la baisse spectaculaire de la mortalité infantile.

Nous contestons cette appréciation idéologique eurocentrée. En fait, il n'y a pas un refus ou une opposition des femmes à l'usage des outils modernes de contraception : il s'agit plutôt de la faillite ou de l'absence de politiques d'information et d'éducation. De plus, avoir de nombreux enfants n'a jamais semblé être un véritable désir chez les Africaines, même chez les villageoises. Bien au contraire, quand les femmes ont trois ou quatre enfants, elles aspirent à la paix ; mais elles sont incapables de se rendre maîtresses de leur corps. Alors, malgré elles, elles s'abandonnent « aux lois de la nature », comme elles disent. Dans les villes, beaucoup de femmes africaines sont stériles ou n'ont qu'un enfant parce que, souvent, elles ont trop abusé des avortements clandestins souvent réalisés par des méthodes peu recommandables.
Enfin cette situation n’est pas homogène et le rythme décroit dès que s’enclenche un mécanisme de développement : l’Afrique du Centre comme l’Afrique de l’Ouest se caractérisent par une fécondité élevée (entre 5 et 7 enfants par femme), suivis de l’Afrique australe et de l’Est avec des niveaux intermédiaires (entre 3 et 5), et enfin le Maghreb qui se singularise par une fécondité proche de celle des pays occidentaux.
Mais, considérons un peu l’histoire :
Ceux qui prétendent de nos jours que l’Afrique est surpeuplée et présente une menace démographique pour l’Europe n’ont pas toujours tenu ce discours : souvenons-nous de la « force noire » de Mangin mise en première ligne sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. Certes, les différences en Afrique subsaharienne épousent en partie les contours des deux anciens empires coloniaux français et britannique. La France avait imposé au sein de ses colonies la loi de 1920, qui interdit toute forme de contraception. Cette législation est restée en vigueur jusque dans les années 1980 dans la plupart des pays, où il n’était pas question de politique antinataliste. C’est le cas du Burkina Faso et d’autres pays, qui ont dû attendre la Conférence internationale sur la population à Mexico en 1984 pour comprendre l’importance de cet aspect démographique. Le Kenya, ancienne colonie britannique, s’y est intéressé dès les années 1960.
En matière d’éducation, on observe des différences notables. La France avait davantage pour ambition de former des commis, qui puissent servir de petites mains pour l’administration coloniale. L’enseignement y était plus limité que dans les colonies britanniques. Même si les différents pays ont voulu rattraper leur retard au moment des indépendances, on ressent encore certaines séquelles laissées par le colonisateur.
Les commentaires de certains idéologues occidentaux qui expliqueraient l’évolution de la démographie africaine par un soi-disant habitus culturel contraignant la femme africaine à faire beaucoup d’enfants relèvent du fantasme.

4. Cette évolution de la démographie africaine est-elle une chance ou un risque ?

Mais cette évolution démographique est-elle une chance ou un risque pour les perspectives de développement du continent ? Les plus optimistes estiment que l’Afrique va bénéficier de ce que l’on appelle un « dividende démographique », autrement dit une brusque accélération de sa croissance économique – événement qui se produit lorsque le nombre d’actifs est nettement supérieur à celui des enfants et des personnes âgées.
« Ce phénomène a contribué à l’émergence des pays d’Asie, notamment de la Chine », admet Henri Leridon. « Mais cette fenêtre d’opportunité ne produit d’effets positifs qu’à certaines conditions, notamment celles de disposer d’une main-d’oeuvre bien formée et d’un marché du travail pour l’employer », précise-t-il.
Disposer d’une population jeune dope indéniablement l’offre et la demande, ce qui est favorable à la croissance économique. Et l’on a effectivement constaté une augmentation moyenne du PIB africain de 5 % ces dernières années, ce qui est une performance remarquable. Mais pour que l’impact de la transition démographique soit durable et soutenable, il faut qu’elle se combine avec quatre autres transitions : économique, technologique, politique et écologique.

Cette question a un historique qu’il est nécessaire de rappeler. Revenons en particulier sur la conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, qui a marqué un changement de paradigme important : l’abandon du discours de contrôle de la population et le refus de toute politique démographique qui transformerait les êtres humains en objectifs chiffrés. Un consensus fondateur y a été trouvé. Il s’agit de le défendre en toute occasion : les politiques en matière de population doivent être fondées sur les « droits reproductifs », c’est-à-dire « ces droits, possédés par toutes les personnes, leur permettant l’accès à tous les services de santé reproductive… Ils incluent aussi le droit de prendre les décisions reproductives, en étant libre de toute discrimination, violence et coercition… Les droits reproductifs sont intimement liés à d’autres : le droit à l’éducation, le droit à un statut égal au sein de la famille, le droit d’être libre de violence domestique, et le droit de ne pas être marié avant d’être physiquement et psychologiquement préparé pour cet événement » [ONU, 1998 a : 180]. C’est un enjeu éthique mais aussi un enjeu d’efficacité des actions. Les programmes d’accès à la contraception fonctionnent quand ils se basent sur une approche intégrée du développement humain et qu’ils promeuvent le libre choix.

Nous l’avons dit : certains pays africains, et seulement certains –– présentent des taux de fécondité élevés et que l’augmentation rapide d’une population dans un contexte de pauvreté implique une proportion très importante de jeunes et donc des besoins éducatifs et sanitaires conséquents. Mais ce ne sont pas les déclarations malthusianises des parlementaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad, affirmant vouloir limiter à trois le nombre d'enfants par femme qui vont contribuer à faire évoluer la situation. Là où ces beaux messieurs parlent d'accès universel à la planification familiale, et utilisent à dessein la menace de l’immigration vers l’Europe de millions de jeunes, ils feignent d’ignorer que seule l'augmentation du niveau d'éducation des femmes pourra contribuer à un meilleur équilibre démographique. Même s’il ne faut pas sous-estimer les résistances des milieux religieux, il faut surtout savoir reconnaître que les programmes de planning familial là où ils ont trouvé un début de mise en œuvre se sont rapidement heurtés aux restrictions budgétaires des programmes d’ajustement structurels là où il aurait fallu investir durablement dans la santé publique.
La croissance démographique est une variable qui interagit avec l’économie et le social (notamment la santé et l’éducation). Elle peut s’avérer bénéfique pour l’économie africaine, à condition de s’accompagner justement d’importants investissements dans l’éducation et d’un marché de l’emploi dynamique. C’est ce qu’on appelle le « dividende démographique ». Pour réussir son « dividende démographique », il faut investir massivement dans l’éducation des jeunes et dans leur employabilité.

En Afrique, si le taux de fécondité poursuit sa diminution, nous nous retrouverons d’ici une ou deux décennies dans une situation où il y aura davantage de personnes actives (les 20-64 ans) que de personnes dépendantes. C’est une opportunité, car les actifs pourront davantage investir dans l’éducation de leurs enfants, être davantage productifs et pouvoir épargner. Autant de facteurs de croissance, dans lesquels il faut investir massivement.
À l’inverse, on peut très bien observer un « dividende démographique » qui n’a pas réussi. C’est le cas de certains pays du Maghreb où l’on a enregistré une baisse importante de la fécondité accompagnée d’une hausse de l’éducation des jeunes. Mais ces derniers se sont retrouvés massivement sans emploi, à cause d’un marché du travail peu dynamique. Un phénomène qui est en partie à l’origine du Printemps arabe.
En Asie, la transition démographique s’est déroulée très rapidement, avec une baisse importante du taux de fécondité. Mais ce processus a été particulièrement long en Europe, sur des décennies ou voire un siècle. Preuve que les situations varient énormément selon le contexte.

L’évolution suit tout de même son cours, mais à un rythme lent. Dans les années 1960-65, le nombre d’enfants par femme était de 6-7. Aujourd’hui, il est tombé à moins de 5. Sans parler des zones urbaines où il se situe autour de 3 à 4.
Il existe un lien avéré entre l’éducation et la croissance démographique. Imaginez une jeune fille issue d’un milieu rural, qui termine ses études primaires à l’âge de 11 ou 12 ans dans un pays d’Afrique subsaharienne. Elle n’a souvent aucune chance de poursuivre jusqu’au secondaire. Quelles sont ses perspectives ? Le mariage et faire rapidement des enfants. Si elle poursuivait ses études, elle pourrait au contraire se projeter davantage dans la vie et retarder l’âge d’entrée en mariage et la naissance de son premier enfant.

L’éducation joue aussi particulièrement sur le recours à la contraception. Il faut bien entendu que les femmes aient accès aux moyens contraceptifs. Les responsables politiques, tant africains qu’européens, ont donc la responsabilité historique de plaider à contre-courant des idées dominantes défendues tant par les djihadistes que par la droite religieuse américaine (Trump vient de réactiver une décision prise par George W. Bush coupant tout crédit américain aux organisations internationales finançant le contrôle des naissances).
Rappelons que l’Afrique recèle environ 60% des terres arables du monde qui n’ont pas encore été mises en exploitation.
Une croissance agricole soutenable est possible et permettrait de doubler les rendements en milieu paysan sans apport de coûteux fertilisants et pesticides chimiques. Mais la mise en œuvre de ces techniques implique des programmes de développement rural de grande ampleur dans un contexte où les budgets locaux sont asphyxiés par les dépenses de sécurité, alors que l’aide internationale s’est désinvestie de ce secteur.
Un développement économique basé sur les nouvelles technologies de l’information et les énergies renouvelables permettrait à l’Afrique de valoriser sa culture et sa sagesse traditionnelle auprès du monde entier. L’Afrique doit cesser d’être « mondialisée » par l’impérialisme occidental pour redevenir un acteur libéré, enfin décolonisé, autonome et volontaire de la mondialisation : c’est donc à elle et à elle seule d’en décider du rythme.

Pour cela deux prérequis :

L’aide publique occidentale au développement de l’Afrique est de 54 milliards d’euros par an et les investissements privés représentent 46,5 milliards d’euros. Un doublement de ces sommes d’ici à 2020 permettrait de générer une augmentation du PIB de 447 milliards par an pour l’ensemble du continent. Il ne faut pas ignorer les investissements en Afrique faits par les puissances des BRICS comme la Chine, l’Inde, la Turquie… qui doivent avoir dépassé probablement l’Occident. Un rapport publié fin juin par le cabinet McKinsey Africa révèle qu’en deux décennies, la Chine est devenue le partenaire économique le plus important pour l'Afrique. « Non seulement le commerce sino-africain a été multiplié par 20, mais les investissements chinois ont passé la surmultipliée. L'implication de la Chine en Afrique serait donc beaucoup plus importante et plus diverse que ne le suggéraient les études précédentes ». Plus de 10000 entreprises chinoises opèrent maintenant en Afrique. L’Inde loin derrière la Chine passe pour le deuxième partenaire économique de l’Afrique. La France vient en troisième position.
Quant à la France elle doit couper définitivement le lien néocolonial qu’elle entretient avec ses anciennes colonies, comme a su le faire la Grande Bretagne depuis longtemps.
Alors les Africains auront enfin la possibilité de chasser leurs dirigeants actuels, incapables de faire vivre l’espoir et de se choisir des dirigeants capables de libérer les capacités productives de leurs ressortissants.
Le recul économique de la France en Afrique, au regard de la montée en puissance de la Chine et d’autres pays émergents est consubstantielle au modèle colonial datant du XXème siècle et qui n’a pas été repensé. Dans ce statut de simples pourvoyeurs en matières premières, aucune industrie de transformation n’a été encouragée dans ces pays. Cette stabilité économique s’était arrimée aux dictatures politiques qui ont assumé une continuité du modèle colonial. Le modèle d’un pré-carré français, où le sud est spécialisé dans les industries extractives, sans valeur ajoutée localement, valable au XXème siècle (1945-1990), devient obsolète et inopérant. Avec les NTIC, la diversification économique du 21ème siècle s’est émancipée en partie des matières premières. L’atout linguistique que constitue la francophonie peut être un levier pour de nouveaux partenariats économiques France-Afrique qui feraient de la jeunesse africaine, non pas un péril, mais un atout majeur en implantant en Afrique subsaharienne des industries françaises nécessitant une main d’œuvre à bon marché, et porteuses de valeur ajoutée.

5. Le cas particulier de la démographie sahélienne

Par suite de l’inertie des phénomènes démographiques, même si ces pays engageaient demain une vigoureuse campagne de limitation des naissances, l’impact d’une telle politique sera minime à échéance de vingt ans et ne commencerait timidement à porter ses fruits que vers 2050. Pour donner un exemple, le Niger, qui est certes un cas particulièrement inquiétant, comptait 3 millions d’habitants en 1960 et en a 20 millions actuellement. Il en aura de 42 à 45 millions en 2035 et de 62 à 89 millions en 2050. Ceci dans un pays où seulement 8 % de la superficie peut être cultivée.
Dans tout le Sahel, malgré la forte croissance urbaine, nous constatons une poursuite de la croissance de la population rurale de l’ordre de 2 % par an, ce qui est un cas unique au monde. Cette croissance de la densité rurale provoque la destruction des sols par raccourcissement des jachères et accroît les tensions entre agriculteurs et pasteurs, qui ne disposent plus d’espace libre pour leurs animaux. En l’absence d’investissements adaptés dans l’agriculture, la dépendance à l’égard des aides alimentaires augmente régulièrement.
Avec une croissance du PIB de 5 %, si le taux de croissance démographique est comme actuellement au Sahel de 3,5 %, la croissance effective du PIB par habitant n’est que de 1,5 % et il faudra quarante-cinq ans pour doubler le niveau de vie par habitant. Lorsque les enfants en bas âge ou en âge d’être scolarisés représentent la moitié de la population, la satisfaction des besoins en éducation, en formation et en santé devient un fardeau financier insupportable pour les budgets nationaux.

Au total, la transition démographique au Sahel ne s’achèvera pas avant plusieurs décennies, provoquant au cours des trente années à venir un accroissement spectaculaire du nombre de jeunes qui va peser sur les disponibilités alimentaires, sur les niveaux de vie, sur les dépenses sociales et surtout sur l’emploi. Le plus probable est que la paupérisation du monde rural et la perte d’espoir des jeunes feront le lit du djihadisme bien avant que ne se manifestent des famines régionales. L’insécurité a toutes les chances de se généraliser au Sahel, au point de paralyser les circuits économiques. Cette paralysie de l’économie rurale liée à l’insécurité est la première cause des famines qui frappent actuellement le nord du Nigeria, le Soudan du Sud et la corne de l’Afrique et qui contribuent à la vague actuelle de migrations africaines vers l’Europe.

La FAO estime que 80 % des terres sahéliennes sont dégradées ; la pluviométrie erratique laisse prévoir une hausse de la température de 3 à 5 degrés dans le Sahel d’ici 2050.
Si le désert occupe 1/3 de l'Afrique, il ne doit pas être exclu de l'espace occupé ou à occuper, de l'espace de vie. En effet, le désert africain n'est pas un espace vide de population. Situées en plein désert, les villes de Tombouctou (Mali) compte 54000 habitants, Kidal (Mali) 25000 habitants, Agadès (Niger) 124000 habitants, Zouerate (Mauritanie) 34000 habitants, Faya-Largeau (Tchad) 48000 habitants, Tamanrasset (Algérie) 136000 habitants. Au regard de l'immensité du désert, la densité de population est certes faible, mais c'est tout de même un espace de vie que les Africains savent valablement exploiter. A moins d'une catastrophe naturelle, les êtres humains savent toujours s'adapter à leur cadre de vie. Ceux qui migrent vers l'Europe ne viennent d’ailleurs pas de ces villes du Sahara. Des mobilités vers les pays voisins sont habituelles et servent de régulateur.
Il est cependant urgent que soit mis en œuvre par les pays sahéliens un plan de développement dans l’agriculture accompagné d’une maitrise forte de la natalité et d’un rattrapage scolaire important seul en mesure de redonner confiance en l’avenir (le taux de scolarisation en primaire au Mali et au Niger était d’environ 30 % en 2015).
Avec les recherches scientifiques actuellement disponibles, le Sahara, loin de constituer une zone de non-vie, devrait être un enjeu en termes de recherches fondamentales et appliquées pour son reboisement. Des technologies peuvent être créées pour verdir le Sahara, mais aucune volonté politique n’anime, ni les pays concernés, qui n’encouragent pas l’expertise locale, ni la communauté internationale habituée à des solutions standards. Une solution consistant par exemple à créer un barrage sur l’Oubangui pour canaliser les eaux de ce fleuve vers le lac Tchad, est très dangereuse pour l’écosystème et le climat dans le bassin du Congo. Alors que si les dirigeants africains avaient foi en l’avenir, en leurs spécialistes, en lieu et place de faire appel à l’expertise chinoise dans la construction d’un tel barrage, ce sont les intelligences africaines qu’on aurait rassemblé autour d’un colloque pour poser le vrai problème en deux questions. Comment, avec qui, avec quels moyens peut-on stopper l’assèchement du Lac Tchad ? Quelles technologies mettre en œuvre pour reboiser le Sahara et vaincre définitivement le réchauffement climatique ?

Conclusion : Mais pourquoi donc le reste du monde est-il tellement préoccupé par la question de la démographie africaine ?

Cet intérêt de l'Europe pour la démographie africaine, nous pensons qu'il ne se justifie pas par la peur de devoir faire face à une immigration d'origine africaine de plus en plus forte. En effet, alors que cette immigration fait les gros titres de l'actualité depuis des années, elle se situe très loin dans le flux migratoire vers l'Europe. On remarque que chaque fois que l'on fait parler les statistiques ce sont trois pays du Moyen-Orient qui arrivent en tête avec la Syrie et l'Afghanistan en première et deuxième places. Quant au pays de destination des migrants, malgré les vociférations des hommes politiques, la France est très loin dans la liste des pays d'accueil. Ce sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suède qui accueillent le plus de migrants.
La peur des capitalistes européens face à la démographie galopante africaine se situerait plutôt du côté des ressources naturelles du continent noir qui bénéficient pour le moment presque exclusivement à l'Europe depuis bientôt deux siècles. Ne dit-on pas de plus en plus dans les milieux économiques français que "l'Afrique est l'avenir de la France" ? (Le Monde 5/01/2017). Le rapport Védrine publié en 2016 ne propose-t-il pas des stratégies de reconquête de l'Afrique ? Ne voit-on pas aujourd'hui que les Etats-Unis, l'Europe, la Chine, et dans une moindre mesure l'Inde, cherchent à bien se positionner en Afrique ? Cette convergence d'intérêt réside dans le fait que non seulement ce continent est celui qui compte la plus grande diversité culturelle au monde), mais c'est également celui dont les ressources naturelles abondantes sont les plus variées et les moins exploitées. Il faut donc croire que si les pays africains venaient à être aussi peuplés que certains pays comme la Chine et l'Inde, ils auraient forcément besoin de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Les pays africains apparaîtront alors comme de sérieux concurrents dans la course à l'exploitation des ressources qui nourrissent aujourd'hui le développement industriel et économique de l'Europe. En clair, les Européens ont peur de la démographie galopante de l'Afrique parce qu'ils estiment que le gâteau ne sera pas suffisant pour tout le monde ; surtout qu'ils se comptent parmi les invités à la table de l'Afrique.
Le cynisme de certains commentateurs (par exemple Stephen Smith « La ruée vers l’Europe ») atteint des sommets lorsqu’ils écrivent que continuer à aider l’Afrique à se développer augmente l’envie de partir, sous prétexte que les gens étant mieux éduqués peuvent imaginer des solutions d’exil qui ne leur viendraient pas à l’esprit s’ils restaient isolés dans leur misère. Faire semblant d’ignorer que les violences économiques d’une mondialisation imposée agrémentées de violences destructrices des puissances impérialistes interventionnistes ne seraient pas les causes principales dont l’Occident est bien responsable, permet à la fois de développer un discours de culpabilisation des peuples africains et de faire peur à bon compte aux peuples européens.
C’est bien cette hypocrisie que nous voulons dénoncer.

Tous ces problèmes de développement accéléré de l’Afrique ne pourront trouver des solutions que dans une Afrique Unie comme l’a bien démontré le premier président du Ghana indépendant, Kwame Nkrumah il y a presque 60 ans. Une Afrique unie signifie une planification économique générale au niveau continental pour accroitre la puissance économique et industrielle de l’Afrique et vaincre ainsi la pauvreté. Il serait possible de réaliser de grands projets communs notamment de production de l’énergie (barrage d’Inga pour alimenter en énergie toute l’Afrique Centrale, centrale solaire dans le désert du Sahara), des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien, de freiner l’avancée du désert par la réalisation effective de la ceinture verte.
A partir de cette ceinture verte, de proche en proche, il est possible de verdir le Sahara, dans le cadre effectivement d’une Afrique Unie mettant en commun ses chercheurs et universitaires au sein d’une Institution Panafricaine de Sciences et Technologies. Ce nouveau puits de carbone ainsi créé dans le Sahel, contribuera à ralentir, baisser ou pourquoi pas à inverser la courbe du réchauffement climatique sur l’ensemble de la planète terre.
Une Afrique unie signifie aussi une armée et une stratégie militaire communes, ceci permettrait aux divers états de l’union de diminuer les dépenses militaires colossales actuelles, de fermer les bases militaires étrangères présentes dans plusieurs pays. Une armée commune africaine préserverait la paix en Afrique et dans le monde, personne n’osera attaquer l’Afrique. Tout comme la construction de l’Union Européenne après les deux guerres a pu préserver la paix en Europe après des guerres en partie alimentées par les courants nationalistes.
Une Afrique Unie signifie une politique commune étrangère. Tout cela suppose la mise en place des institutions communes : gouvernement, parlement, une banque centrale et monnaie communes.
Une Afrique prospère pourrait au contraire attirer beaucoup d’Européens et autres étrangers vers l’Afrique. Ce processus de panafricanisassions doit être conçu comme un combat permanent des forces progressistes africaines.
Le XXIème siècle avec l’abolition virtuelle des frontières géographiques devra être celui du partage équitable des savoirs et des technologies. La France, disposant d’un capital culturel énorme en Afrique, dispose d’une longueur d’avance dans ce nouvel élan des forces progressistes mondiales qui impulsent un nouvel ordre économique planétaire. Mais à condition que la Françafrique accepte d’opérer une mutation conceptuelle et irréversible entre les économies extractives et l’innovation d’autres partenariats gagnant-gagnant d’une part, le déliement du nœud dictatorial au profit d’une démocratisation assumée des régimes africains d’autre part. Dans un tel contexte, la démographie africaine deviendra une thématique obsolète. En effet, la fin des dictatures et la mise en œuvre d’espaces économiques novateurs sur le sol africain contribueront à l’autonomisation de la jeunesse africaine dans le continent où elle aura plus à gagner que dans l’immigration.

Annexe : Le mépris macronien

Samedi 8 juillet 2017, en marge du sommet du G20 (groupe des vingt pays les plus riches) qui s’achevait à Hambourg, le président français Emmanuel Macron a répondu à cette question d’un journaliste ivoirien : « Combien de pays du G20 sont prêts à mettre dans l’enveloppe pour sauver l’Afrique ? » Après avoir écarté l’idée d’un Plan Marshall pour l’Afrique en arguant que cette aide historique qui a sauvé l’Europe d’après-guerre « était un plan de reconstruction, dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité », le locataire de l’Elysée a estimé que le « défi de l’Afrique est différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel ». Et de conclure : « Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien. »
Macron a déclenché de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. On lui a notamment reproché de « s’attaquer aux ventres des femmes africaines ».
Les paragraphes suivants sont des citations d’Elsa Dorlin :
« Il a récidivé au Burkina Faso le 28 novembre 2017. En parlant de « défi civilisationnel », Emmanuel Macron comprenait les enjeux de la « transition démographique » et, en la matière, il rendait hommage à l’un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, qui, dans l’amphithéâtre de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar, s’était senti totalement légitime d’expliquer à « l’homme africain » comment s’extraire du temps cyclique de la nature, où il n’y a pas de place ne serait-ce que pour « l’idée du progrès ».
Ce sont les femmes africaines qui cette fois sont visées, comme leur enlisement dans le temps cyclique de la reproduction sans limite ; ces ingrates Africaines à la sexualité débridée et irresponsable. Ce « vous pouvez décider de dépenser des milliards », c’est en fait un « nous » (nous, les pays riches qui supportons ce fardeau de l’aide et de la philanthropie paternaliste), c’est l’argent de la France et du monde.
Aujourd’hui, c’est encore ce préjugé de la surnatalité, conséquence des politiques d’appauvrissement du continent africain (comme de ses relais autoritaires locaux) et de sa mise sous tutelle monétaire, économique et frontalière, qui active ici ce sentiment d’indifférence face à ces corps abandonnés, parqués sans chaussures, sans toilettes, sans nourriture en Europe, échoués en Méditerranée, face à ces esclaves torturés dans des zones de trafic, à ces corps affamés sur des zones de conflits où seules les ressources minières, fossiles ou les découpages géostratégiques émeuvent.

Cette migration-déportation a eu et continue d’avoir des objectifs politiques tout à fait réfléchis : extorquer des ressources humaines, intellectuelles et culturelles, créant par des politiques universitaires et des privilèges de circulation des ponctions dans la jeunesse et les élites ; prétendre le faire au nom des valeurs et de la qualité supérieure des systèmes éducatifs comme des mœurs métropolitaines, alors qu’il s’agit dans ces mêmes néo-métropoles d’aller faire le sale boulot.
Emmanuel Macron n’a pas « de leçons à donner », et, pour nous en convaincre, il ne va effectivement pas donner de leçons à « l’Afrique » quant à l’irresponsabilité de ses femmes ; au contraire, il va défendre ces femmes africaines : les sept, huit ou neuf enfants par femme, êtes-vous sûrs, vous, hommes africains, que c’est le choix de vos femmes ? Emmanuel Macron a donné le ton : son discours sera féministe, ou plutôt « fémocolonialiste », parce que, dans la défense du choix des femmes africaines quant à leurs droits et choix reproductifs, le président français se place en chevalier blanc. Evoquant l’octroi de bourses d’études par les consulats français, il déclare que ces bourses seront en priorité offertes à des jeunes filles.
"Si l’Afrique veut réussir, et la France avec elle, ce grand basculement du monde, nous devons former et éduquer tout le monde, et nous devons éduquer les jeunes filles, nous devons avoir des jeunes filles et des femmes libres, libres de choisir. Et je le dis pour vous, jeunes hommes qui êtes là, c’est bon pour vous. »

Dans ce discours, il y a quelque chose de particulièrement écœurant. Sous couvert d’un engagement qui emprunte au féminisme son lexique, il n’est question que d’une forme actualisée de triage colonial : à la surnatalité prétendue des femmes africaines, l’Etat français propose, comme il l’a toujours fait, la migration prétendument éducative et diplômante.
Or, si cela relève clairement d’une action positive ou, plus exactement, d’une biopolitique par définition sélective, le seul et unique effet visé est précisément de stigmatiser les hommes du continent africain pour leur patriarcat d’un autre temps, eux qui ne laissent pas choisir leurs femmes. En plus d’ignorer les mouvements féministes et d’émancipation africains – dans la ville même où fut assassiné Thomas Sankara –, il s’agit de faire des femmes africaines des complices de ce nouvel impérialisme si elles acceptent la façon dont, pour l’Etat français, il convient qu’elles se libèrent.
Ici, la promotion des femmes africaines, forme de sélection genrée, n’est qu’un autre moyen d’ériger des frontières de race et de creuser des lignes de couleur. Quant au libre choix des femmes – là-bas, ici, ailleurs, partout –, ce n’est certainement pas à un homme d’Etat d’en décider. Idéalement, il peut œuvrer pour que des politiques publiques assurent les conditions matérielles de ce libre choix, a minima il peut se taire et, surtout, nous épargner ce « fémocolonialisme », terreau du racisme comme de l’antiféminisme, qu’il faut abattre urgemment. »

AFPA regroupe les organisations et partis politiques suivantes:  CNDD (Burundi), UFR-CB (Congo), PCPI (RDC), SADI (Mali),ANC (Togo), UNDR ( Tchad),ANC Togo), CORED (Guinée Equatoriale),ACRA (CONGO), JDS,PADDEC (Caméroun)...

]]>
Actualités internationalesTue, 07 Aug 2018 07:42:56 +0000
Déclaration du Parti CNDD concernant la menace de rapatriement forcé des réfugiés burundais en Tanzanie.http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/891-declaration-cndd http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/891-declaration-cnddDéclaration du Parti CNDD concernant la menace de rapatriement forcé des réfugiés burundais en Tanzanie.

1. Depuis la rencontre entre les présidents MAGUFULI de la Tanzanie et Nkurunziza du Burundi en juillet 2017, les réfugiés burundais en Tanzanie ont été de plus en plus invités à rentrer dans leur pays par les autorités des deux pays.

2. Devant l’absence d’engouement pour le rapatriement volontaire des réfugiés encore traumatisés et craignant encore pour leur sécurité, ce qui était au départ un appel est devenu, une coercition de plus en plus forte. En Août 2017 le ministre tanzanien de l’intérieur Mr Miguzu Lamek CEMBA avait menacé de recourir à l’armée pour rapatrier les réfugiés burundais qui refusaient le retour volontaire.
3. En septembre 2017, dans son rapport intitulé « Se soumettre ou fuir. La répression et l’insécurité poussent les burundais à l’exil », l’organisation Amnesty International alertait déjà en écrivant : « Des milliers de réfugiés burundais font l’objet de pressions de plus en plus fortes visant à les inciter à rentrer dans leur pays, où ils risquent pourtant d’être tués ou plus généralement torturés ».
4. Ces derniers jours, la menace de rapatriement forcé se fait de plus en plus intense. La semaine dernière le Gouverneur de Kigoma, Mr Emmanuel MAGANGA, a mené une campagne dans les camps de réfugiés visant à forcer les exilés à rentrer au Burundi. Il a déclaré que les ONG qui assistent les réfugiés les incitent à refuser le rapatriement, et a interdit toute activité génératrice de revenus aux réfugiés burundais.
5. Un climat d’insécurité et de violations des droits de l’homme persistant. La situation politique, sécuritaire et des droits de l’homme ne s’est guère améliorée au Burundi. Elle tend même à se détériorer à l’approche des élections générales de 2020.
6. En Mars 2018, la commission d’enquête des Nations Unies dans son rapport notait que la situation des droits de l’homme dans le pays en 2018 était similaire à celle de 2017 (https://news.un.org). « Les opposants font l’objet d’arrestations et d’exécutions sommaires » précise la commission. Son président Mr Doudou DIENE, a dénoncé les arrestations et détentions arbitraires, les cas de torture, les disparitions et le non-respect du droit à un procès équitable. Le rôle de la milice Imbonerakure, des autorités administratives et politiques est particulièrement souligné dans le rapport. Dans son dernier rapport annuel l’organisation Human Rights Watch, revient sur les mêmes accusations.
7. En Avril 2018, l’Eglise catholique a dénoncé les contributions financières forcées aux élections générales de 2020 (https://.www.la-croix.com). La milice du pouvoir les imbonerakure appuyée par des autorités politiques et administratives usent de la violence (bastonnades, arrestations, emprisonnement, privation des services publics comme les soins de santé ou accès à des places de marchés, etc.) pour forcer les citoyens burundais assaillis par la misère de contribuer au financement des élections générales de 2020.

Appel au respect à l’humanisme et aux droits des réfugiés.

8. Depuis les nombreuses crises politiques qu’a connues le Burundi depuis 1965, la Tanzanie a toujours accordé l’exil à de centaines de milliers de burundais. Dans sa magnanimité, ce pays a accordé la nationalité tanzanienne à 162 000 burundais.
9. Le CNDD saisit cette occasion pour renouveler sa gratitude au peuple et à l’Etat tanzaniens pour ce sens élevé de l’humanisme et de solidarité entre les peuples africains.
10. Le CNDD demande au gouvernement et au peuple tanzanien de ne pas se lasser des réfugiés burundais et de garder leur légendaire sens de solidarité et d’humanisme à l’égard des peuples en détresse.
11. Le CNDD rappelle que la Tanzanie est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui stipule à son article 33, alinéa 1 : «Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». La Convention de 2009 de l’UA sur les réfugiés et les déplacés interdit également le rapatriement forcé des réfugiés en son article 5, alinéa 1 : «Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. »
12. Le CNDD est convaincu, que les réfugiés burundais rentreront massivement et volontairement dès que la paix et la sécurité seront de retour au Burundi.
13. Le CNDD demande à son Excellence le Président MAGUFULI d’user de sa grande autorité et de son aura pour exiger à son homologue burundais d’adhérer au processus de dialogue sans faux fuyant avec l’ensemble de l’opposition politique afin de trouver une solution définitive à la grave crise politique au Burundi.
14. Le CNDD, renouvelle ses remerciements aux Nations Unies et aux ONG qui apportent l’assistance à nos compatriotes exilés dans la Région des Grands Lacs et ailleurs, et leur demande de poursuivre ce noble travail humanitaire.
15. Le CNDD demande à l’Union Africaine, à l’Union Européenne, aux Nations Unies et aux organisations de défense des droits de l’homme d’intervenir auprès des autorités tanzaniennes afin qu’elles mettent fin à la campagne de pressions exercées sur les réfugiés burundais afin qu’ils soient contraints au rapatriement contre leur gré.

Fait à Bujumbura le 30 juillet 2018
Honorable Léonard NYANGOMA,
Président du parti CNDD.

]]>
DéclarationsWed, 01 Aug 2018 13:02:53 +0000