Déclarationshttp://cndd-burundi.com Thu, 17 Aug 2017 01:51:08 +0000fr-frIJAMBO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MURI CNDD, ku wa 22-4- 2017.http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/871-ijambo-nyangoma-ashikirije-ndamukiza http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/871-ijambo-nyangoma-ashikirije-ndamukizaIJAMBO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MURI CNDD, ku wa 22-4- 2017.

Bagumyabanga mugize Komite nkuru y’umugambwe,
Bagumyabanga murongoye intara
Bagumyabanga murongoye umuhari w’abagumyabuntu FFD
Bagumyabanga murongoye umuhari w’urwaruka JPD-INTEBUTSI
Bagumyabanga muserukira CNDD mu bindi bihugu

Ndabaramukije amahoro iteka n’iterambere n’umutima wuzuye urukundo n’inkumbu nyishi cane.
Imbere y’ukugira ikindi ndabashikiriza, ntanguye kubashimira kuba mutataye umurongo muri ibi bihe bigoye cane, igihugu kiri mu ngorane ntangere, tutakironka uko tuzivuga. Umwaka uheze n'uyu twatanguye w'2017, twarabuze abagumyabanga b'imboneza barongoye abandi ku rwego rw'intara, muri abo twovuga Melchior w'i Muyinga, Ndayisaba Daniel wo mu Rutana na Nizigama Jean wo mu gisagara ca Bujumbura, bari abashingantahe, abagumyabanga b'indyamunyu, b'intamuheba tutazokwigera twibagira canke nko tudehe. Ndabasavye mwese ko mwohaguruka umunuta umwe tukabunamira mu gacerere. Murakoze. Inyuma y’ako kajambo k'indamutso no kwibuka abacu twabuze tutanka, reka duce ku mayange amakuru y’irya n’ino na canecane ayajanye n’ubuzima bw’igihugu cacu n’ingene twonagura tugatsimbataza umugambwe wacu CNDD.

1. Nk’uko mubizi mukama munavyumva ku makuru yo hirya nino na canecane mu binyanyamakuru ngurukanabumenyi nka wotsapu, kubera amaradiyo y'imvugakuri Reta yayasambuye, igihugu cacu kiri mu magume n’ingorane vy’umurengera, sinokwirirwa ndabigarukako, kuko mubibamwo. Ubukene bwarazingamitse igihugu, ubwicanyi aho kugabanuka buguma bwiyongera, nta munsi urangira utihaye ibara, abategetsi barishize hejuru y’amategeko, abarundi barenga ibihumbi 400, barataye izabo barahungira mu bihugu vyo hanze, canecane ibi duhana imbibe, ayo mabi n'amahano ariko arakorerwa abarundi, ntawoyadondagura ngo ayamare.
Ikibabaje kandi ni uko abo bategetsi bishize ku butegetsi ku nguvu, ubu baratoye ayandi mayeri yo kumara abantu mu gacerere, bakoresheje umugambi wo gusokora kamwekamwe, hanyuma bagaca babakora mu nkovu, bihaya, ngo umutekano ukwiye mu gihugu cose, canke ngo igihugu kirateye imbere, ngo amahoro atemba nk'amazi. Mbe nimba umutekano uriho, ni kuki Nkurunziza iyo afashe urugendo bugara amabarabara yose acamwo, agaherekezwa n'isinzi ry'abasoda ? Ahandi naho bakihaya ngo twarikukiye, dukora ivyo dushaka. Ntawovuga ko yikukiye mu vy’ukuri igihe adashobora no gufungura na rimwe ku munsi. Wikukiye gute igihe imfungurwa nka zose zisigaye ziva hanze ? Wikukiye gute, igihe udashobora kurera abana b'igihugu, mu gufata ingingo zo gufuta agafashanyo kagenewe urwaruka rwiga muri kaminuza ? Tubigereranya no gufuta kazoza k'igihugu cose. Ng’Uwutigaburira ntiyigaba. Wikukiye gute igihe ibice birenga 50% vy’amahera Reta ikoresha ku mwaka biva hanze ? Wikukiye gute igihe mu Burundi tudashobora no guhingura igikwashu canke akihaganyuzo ? Ibikoresho nka vyose vya nkenerwa nk’ impuzu, isima, imodoka, inzembe nka vyose biva hanze. Ukwikukira ntawe guha uburenganzira bwo kwishira hejuru y'amategeko, canke kwica no gutoteza abo mutavuga rumwe, canke mudasangiye ubwoko n'agatumba. Ukwikukira ntawe guha uburenganzira bwo kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu.
Ntiturikukira rero mu gihe umunyagihugu agitotezwa kugeza n’aho agandagurwa ahorwa ivyiyumviro vyiwe, ntiturikukira mu gihe abarundi isinzi bagorewe mu buhungiro, abarundi benshi bataye izabo bagahunga ubutegetsi kumwe bahunga ikimoko c’ababirigi. Ntiturikira mu gihe urwaruka rwacu nka rwose rutagira akazi rwugarijwe n’ubushomeri, abarangiza amashure baca bataha bakaguma i muhira bugatondera kubera ata kazi bafise. Nk’uko Umuganwa Rwagasore yiguze intahe y’ukwikukira yabivuze ati « Tuzokwemera ko twikukiye vy’ukuri, mu gihe hazoba hari ubutegetsi nyabwo …». Muca mwibonera ko impinga ikiri ndende kugira abarundi bashikire ukwikukira nyakuri koko. Ariko vyose bituvako, « Vyose ni ishaka », tuvuze nk’incungu ya demokarasi, nyakwigendera Perezida Ndadaye Melikiyoro!

2. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, naho ibintu bimeze uko, turabona, turumviriza abarundi, ntibarashika ku rugero rwo kwihebura. Murumva ko hirya no hino bacinanata, bakadoma urutoke ku bitagenda neza mu kwiyamiriza intwaro y’umukazo. Mwariyumviye ijambo ry'agakura Patiri Hermenegilde Coyitungiye aheruka gushikiriza abakristu kuri Pasika. Ikindi kidushimisha, ni uko abanyagihugu benshi bimye amatwi abo bose bashaka kutuvangura bakoresheje amacakubiri y'amoko canke y'intara. Birumvikana, kuko ukuri kurazirwa, ariko kugakiza benshi, amaherezo kuruhira gutsinda, na kare kwamye guca mu ziko kugafyuka kudora. Umugambwe wacu nawo nyene urafise ingorane zifatiye ku bukene, ku mwuka uri mu gihugu urangwa n’umutekano muke n’iterabwoba. Mu gihugu nka hose, imigambwe itavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi ntishobora gukora uko vyategerezwa, kubera abategetsi bayiburagiza mu gushuhurira urwaruka rwawo bita imbonerakure kuri benewebo bari mu yindi migambwe. Ariko naho ibintu vyifashe uko nsubiye gushimira cane abagumyabanga ba CNDD, na canecane mwebwe mubarongoye kuko ni bake cane muri bo bataye umurongo. Mwagumye mu muco aho kwiroha mu mwijima kubera amaronko canke ubwoba.
Naravuganye muri iyi minsi n'abatari bake muri mwebwe canecane abarongoye intara, abagumyabanga bacu baripfuza kandi barasaba ko indongozi za CNDD zohaguruka maze zigatunganya ibikorwa vy’umugambwe, inzego zigasubira gukora, amanama agatunganywa, inzego zo hasi zikanagurwa, mu bwitonzi bwinshi.
Twaraganiriye n’abatari bake muri mwebwe, twese twaribajije ibikorwa muri ibi bihe twoshimikirako. Twasanze twoshimikira ku bikorwa bitatu kugira tunagure umugambwe : tuzoshimikira ku bikorwa bijanye n’inyigisho za poritike mu mugambwe, tutibagiye kwigisha ivyiyumviro vyo kumenyekanisha umugambwe wacu ; ikindi igikorwa gihambaye tuzoshimikirako cerekeye kugwiza ubutunzi bw'umugambwe, no kwijukira ibikorwa vy'iterambere riciye mu nzira yo gushinga no gutunganya amakoperative ; igikorwa ca gatatu tutosiga inyuma, ni ikijanye no guhanahana amakuru hagati yacu, dukoresheje ubuhinga bwa none, tudasize inyuma igikorwa co kumenyekanisha amakuru tubicishije mu binyamakuru vyacu canke bindi. Ico gikorwa kikazokwunganirwa n'igikorwa cerekeye imigenderanire n'amakungu na canecane imigambwe ducuditse kandi dusangiye ivyiyumviro. Abajejwe imibano n’imico kama, umutekano, eka nta gisata na kimwe cohara tutibagiye abajejwe igikorwa gihambaye cerekeye uguhanahana n’ukumenyesha amakuru.

3.1. Ni kuki tuzoshimikira ku nyigisho ?
Umunyaporitike adafise inyigisho zikwiye za poritike na canecane abarongoye abandi, ntabona iy’aja, aba ari mu mwijima kandi ntashobora kuronka n’ico abwira abanywanyi basanzwe. Ni ngombwa ko abagumyabanga na canecane mwebwe murongoye abandi mumenya ivyo igihugu, mumenya ibiba mu makungu kuko kenshi na kenshi birafise ingaruka mbi canke nziza ku gihugu cacu. Utororero ntituri kure nimwirabire namwe indyane zabaye mu Rwanda ingene zagize ingaruka mbi ku gihugu cacu, ingwano zibera mu gihugu ca Kongo zizotuma akarere kacu, eka na Afrika nzima bitagira amahoro arama. Kugira dushobore gutegura imitego yose abakeba badutega dutegerezwa kumenya kuyitegura. Inyigisho rero zirakenewe ku bagumyabanga bose iyo bava bakagera, ku rugero rwose na canecane duhereye ku rwaruka : abanyeshure bo muri kaminuza, abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, abanyeshure bo mu mashure matomato, abanyagihugu batize tutibagiye n’abarangije amashure. Inyigisho rero zirahambaye kugira ejo canke hirya yejo tuzobe dufise abanywanyi babona kure, bakunda igihugu n’abanyagihugu, badahahamira amaronko azanwa n’ubutegetsi, bashobora kwerekana ubudasa. Bagenzi, tutabigize, tuzokwama hahandi, umuntu atowe ngo arongore abandi, muri ibi bihe, aba azi ko bamuhaye igihugu canke intara yo kurya, murazi ko aba DD bivugira ngo « kuguguna igihugu, kurya, bakaguguna n’igufa ». Ntitwibagire yuko ca gihe mu 2006 Reta ihejeje kunyuruza ya ndege Falcon 50 yahora irerura umukuru w’igihugu, Karenga Ramadhani akiri umushikiranganji, yivugiye ati : « Mumenye ko twatowe, na gusa twari kuyitanga».
Uyo mugambi ujanye n’inyigisho mumenye ko uhambaye cane, ni ngombwa tuwutangure, kuko tutabikoze ntawundi azobikora mu kibanza cacu, ataraho tuzozimangana. Noneho amategeko y’umugambwe arabitomora neza.
Muri ico gikorwa cerekeye inyigisho haramaze kurangurwa ibitari bike : Integuro ya programe y’inyigisho murazi ko yarangiye. Tuzohera ku nyishu z’ibibazo vyerekeye ubuzima bw’igihugu n'umugambwe. Poritike twumva ivugwa kuva kera ni iki ? Izi ngorane zugarije Uburundi ziterwa n'iki ? Umuti wazo ni uyuhe ? Demokarasi ni iki ? Amategeko agenga CNDD ? Umugambwe ni iki ? CNDD ni iki ? Ni igiki kidutandukanya n’iyindi migambwe ? Intwaro tuzi zirangwa na demokarasi ni izihe ? Twokora iki kugira ivyiyumviro vy’umugambwe wacu bishikire abanyagihugu bongere babihurumbire ? Ni igiki gituma demokarasi idashinga imizi iwacu no mu bindi bihugu vyinshi ? Inyigisho zijanye no gutunganya no kuringaniza ibikorwa vy’umugambwe. Koperative ni iki? Bashinga gute ishirahamwe rya koperative? Kumenya amategeko agenga igihugu nk’Ibwirizwa shingiro, irigenga amatora, irigenga amakomine, irigenga amatongo…. Ivyohinduka canke vyokongerwako muri ayo mategeko ni ibihe kugira demokarasi ishinge imizi mu gihugu?
Ico gikorwa c'inyigisho kizojana n'igikorwa co gushinga no kunagura inzego z'umugambwe, mu gihugu cose.

3.2. Umugambi ugira kabiri, kandi tuja twaratanguye ni umugambi ujanye n’iterambere biciye mu nzira y’amakoperative. Mboneyeho mbere akaryo ko gushimira bamwebamwe muri mwebwe, bitavye akamo twabateye bagashinga amakoperative atari make mu gihugu, muri abo twoshira imbere umugumyabuntu Makurata yitanga atiziganya kugira ico uyo mugambi ntudindire. Turazi yuko uyo mugambi wahuye n'ingorane zatumye amakoperative menshi ahagarika ibikorwa, ariko ivyo ntibituvune inkokora ngo duhagarike uyo mugambi, turabona ko demokarasi ngaha iwacu yazingamitswe n'ubutegetsi, ariko ntituzokwigera tureka kuyiharanira. Uyu mugambi urahambaye cane, igikorwa co gutunganya amakoperative, kuyayobora novuga ko ari umwimenyerezo uzofasha abagumyabanga bazoterwa iteka bagatorwa kuyobora inzego z’igihugu. Wa mugumyabanga, igihe udashoboye kuyobora ikoperative, ntuzoshobora kurangura neza amabanga y’ubumusitanteri, eka nta n’umutumba ushobora kuyobora. Vyongeye, naho turi mu bihe bigoye vy’ubuzima bw’igihugu, ejo aho bukera Uburundi buzokwogorora, bitebe bitebuke, Reta nsiha izoyonga, hazoboneka Reta yitayeho iterambere ry’abanyagihugu. Iyo Reta bizoyorohera gufata mu mugongo izo koperative, kuko ni yo nzira irashe y’iterembere ku munyagihugu mutomuto, eka mbere n’uwisununuye. Ibihugu vyinshi bitunze vyaciye mu nzira nk’iyo y’amakoperative, kandi n’ubu ni ko bimeze. Amakoperative indwi aramaze kuvuka, twipfuza ko uyu mwaka urangira tumaze gushinga amakoperative 20. Ayo makoperative azokorera mu runani, azoba ari magiriranire: tuvuge nka koperative yo mu Rumonge ishoye amavuta canke indagara mu Mugamba, koperative yo mu Mugamba na yo ikayishorera amata canke ubwishaza, koperative y’i Rwibaga yorora inka zo kubaga, koperative yo mu Kabezi izoba ifise icuniro izogura izo nka izibage igurishe inyama mu makoperative yo mu gisagara canke ahandi, birashoboka muri ico gihe ko hashingwa koperative ihingura ibirato ikoresheje inshato zivuye muri koperative y’icuniro ryo mu Kabezi. Nsavye nshimitse abagumyabanga bacu bari mu mahanga ko bofadikanya na benewabo bari mu gihugu mu gushigikira uyo mugambi.
Ni vyo, ayo makoperative yose yavutse yaragize ingorane zihagaze ku bintu bikurubikuru bibiri, kandi n’ejo n’ejo bundi, ugatangura umugambi ntuhure n’ingorane, uyo mugambi ntuzoba ari wo:
-Ingorane ya mbere: Uburyo buke, kugira koperative kanaka ivuke birakenewe ko abajejwe ku rwego rwo hejuru kwigisha uyo mugambi bagendera iyo koperative kugira basigurire abashaka gushinga koperative ingene bigenda, barakenera inahuri n’ibindi. Vyongeye umutahe usabwa kugira winjire muri koperative ni amafaranga 50.000; abanyagihugu barakenye cane, hari benshi bayabura. Imigambi y’iterambere abanywanyi ba koperative bashira imbere isaba imitahe minini.
-Ingorane ya kabiri: Ubumenyi buke ku bijanye n’umugambi w’amakoperative na canecane kahise kabi kuri uyo mugambi, amareta yagiye arivanga cane mu vy’amakoperative canke amashirahamwe, ni na co catumye koperative zugara.
Kugira izo ngorane zirangire, nsavye igisata kijejwe iterambere cicare cihweze icatumye ingorane zashikiye amakoperative amaze gushingwa, congere gitorere inyishu ingorane zose zashikiye ayo makoperative. Kugira uburyo buboneke, ni gukomeza umugambi w’ikigega c’iterambere kizohora giha ingurane amakoperative yerekanye umugambi utomoye w’iterambere, abarundi bari mu mahanga bafadikanije n’abari mu gihugu barashobora kubombora iki kigega, tutiriwe turapfukamira abazungu, na kare ngo Ak’imuhana kaza imvura ihise.
-Ingorane ya gatatu, ni uko bamwe mu barongoye umugambwe badatanga akarorero keza mu kwijukira ayo makoperative, no kuyayobora. Muri bo hari n'abaheraniye amahera menshi urwo runani rw'amakoperative, tukabasaba ko bokwishura ningoga batabanje gushengezwa muri sentare.
Muri wa mugambi w’inyigisho twavuga, birakenewe ko hategurwa inyigisho zerekeye amakoperative n’amashirahamwe, zikaja mu gatabu gatoya.

3.3. Umugambi ugira gatatu, ni umugambi werekeye amakuru n'imigenderanire.
Aha tugomba kuvuga guhanahana amakuru yerekeye umugambwe, ivyo igihugu, hagati y'inzego canecane, ivyo bikadufasha gufata ingingo bikenewe, no kuremeshanya. Tugomba kandi gutangaza mu binyamakuru (Ikete rya CNDD, ikinyamakuru ngurukanabumenyi ca CNDD: site web: www.cndd-burundi.com) vyacu canke ibindi, amakuru igihe bikenewe, amakuru meza canke mabi yerekeye ibiriko biraba mu gihugu. Ico gikorwa gisaba ubukerebutsi mu kwegeranya ayo makuru no kuyatangaza mu binyamakuru. Igisata kijejwe amakuru ni ryo jwi ry’umugambwe, umugambwe utavugwa mu binyamakuru, ku maradiyo uba ugira ushobore kuzimangana. Tugiye kandi gukomeza inani zo guhanahana amakuru biciye muri bwa buhinga bwa none (nka wotsapu), naho tuzi ko hari benshi badashobora gukoresha ubwo buhinga, ariko bizofasha cane ku bagumyabanga bari mu mahanga, eka n’abatari bake bari mu gihugu.
Umugambi w'imigenderanire n'imigambwe, amashirahamwe, canecane ducuditse haba hagati mu gihugu na canecane hanze, urahambaye. Ngo Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi ngo Ubwenge burarahurwa. Tugiye kuwijukira, tukomeze ubucuti mu bo dusanganywe twongere tugwize abagenzi mu bihugu vyinshi, vyaba ivyo mu karere canke ivya kure. Dusanzwe dufise ubuserukizi mu bihugu birenga 15. Nkaba mboneyeho n'akaryo ko gushimira amasegisiyo yo hanze yagize akigoro agaterera uburyo bwadufashije gutunganya iyi nama, kugira mushobore kwiyunguruza no guhura.
Ivyo tutashize muri iri jambo, muraja kubisanga muri uru rwandiko ruje ruherekeje iri jambo.

4. Bagumyabanga, iyi migambi yose twadondaguye, ntishobora kuja mu ngiro ata buryo bubonetse, uburyo na bwo ntahandi buzova atari muri twebwe nyene. Ng’Umwenge w’inzu umenywa na nyeneyo, kandi ngo Uwubandwa ni we abanda urugi. Turazi ko ubukene bwigize ndanse mu gihugu. Ariko mwomenya ko ku rwego rw'igihugu, eka no ku rw’intara, turakeneye ingoro y’aho dushobora guhurira. Iyo ku rwego rw'igihugu iriho, nkaba nshimiye umunyabigega, umugumyabanga Juvente yama yitaye ku rutare kugira iyo ngoro mwakoraniyemwo uno munsi ntibayugare. Ni na co gituma mwebwe murongoye abandi mwobabera akarorero mukama mwatanze intererano mwemeye ku gihe, kandi mukugurura n'ingoro z'umugambwe ku rwego rw'intara. Uretse abo barongoye abandi rero, umugumyabanga wese nyawe, aterere ico ashoboye kuronka. Ba sokuru barayamaze bati “Isoro rigwirira iyo rija”. Umugambwe ufise abanywanyi benshi uba ufise ubutunzi ntangere. Ivyiyumviro n’imigambi myiza irabura ingene yotera imbere igihe uburyo butabonetse.

5. Bagumyabanga, muri iki gihe Umukuru w’umugambwe, Icegera ciwe, Umunyamabanga mukuru w’umugambwe batari mu gihugu kubera imvo mutayobewe, ibikorwa vy’umugambwe ntivyodindira ngo mwabuze ababagirisha inama. Umugambwe ni mwebwe, naho tutari hafi turi kumwe mu vyiyumviro, no mu bikorwa bitari bike. Tugiye gushira umurwi uzokwirikirana ibikorwa vy'umugambwe mu bisata vyose.


Bagumyabanga,
Mwarumvise ko kuva aho Nkurunziza yihaye manda ya gatatu yo kurongora igihugu ku nguvu, mu mwaka w'2015, abarundi benshi babiteye ivyatsi, barakora imyiyerekano mu mabarabara yo kuvyiyamiriza, Reta ica itangura gukoresha inguvu nyishi ikoresheje n'inkoho. Vyatumye abarundi benshi bomoka bagahunga, harimwo n'indongozi z'imigambwe n'amashirahamwe atavuga rumwe na Reta.
Benshi baragiye hamwe barashinga urunani bise CNARED, baradutora ngo tururongore, turavyemera, kugira turabe ko vyofasha kugira igihugu kive mu kaga kirimwo. Ntaco tutakoze kugira tumenyekanishe mu makungu ingorane ziterwa n'ubutegetsi mu Burundi, amakungu aho ageza yarakoze ibishoboka mu gufyonda ubutegetsi kugira buhagarike ubwicanyi, gutoteza agateka ka muntu no kugira Reta yemere ize mu biganiro vy'amahoro n’abo batavuga rumwe, bibera hanze. Gushika ubu Reta iguma ikwega amaguru, nta biganiro ishaka, ivuga ngo abayigwanya nta nguvu bafise, ngo nibabanze bazerekane. Ni co gituma mwumva hirya no hino havutse imirwi myishi ivuga ko yitwaje ibigwanisho. Nkurunziza rero akaba arindiriye ko ibanza gukomera kugira yitabe ibiganiro. Ntafyine ku bukera kubera ivyo birashoboka. Ntawari azi ko Kabila yamaze imyaka 30 asa n’uwahevye urugamba rwo kugwanya Reta ya Mobutu yari gusubira kuvyuka. Ibiganiro rero vyaradindiye kubera Reta itabishaka, kandi mu karere na Afrika, amareta ntavuga rumwe ku kibazo c'Uburundi nk’uko twabibonye mu 1998, kuri Reta ya Buyoya, aho mu karere, Afrika nzima, ico gihe bose bavuga rumwe.
Muri CNARED rero, hari benshi bayinjiyemwo, bazi yuko ibiganiro bizorangira ningoga, maze Reta ya Nkurunziza igaca ivaho bakayisubirira. Baciye batangura kuniganira ibibanza vyo kuyirongora bibaza yuko uwurongoye CNARED, umuhuza azoca amushikiriza igihugu. Gushika n’ubu ni ko bikimeze. Aho gutunganya urugamba, kugira tugondoze Reta yemere ibiganiro, bama bariko baracimbana, mu kwita imbere mu burungozi bwa CNARED, bakibaza ko amakungu ariyo azoza kutabara Uburundi,ntibamenye yuko ata munyamahanga azoza kwigura Uburundi. Ni co gituma CNARED igoyagoya ata ntege isigaranye zo gukirana na Reta y'icaduka ya Nkurunziza. Ivyo ntibidusamaze, burya inani z'imigambwe ihuza ivyiyumviro no kubona kumwe intumbero y'urugamba zizovuka. Izo ngorane kandi ziraterwa no kuba kure na kure, bigatuma abarongoye abandi badashobora guhura kenshi ngo baganire amaso mu yandi.

6. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, ng’Ukuvuga menshi si ko kuyamara, mbaye ndagejeje ngaha. Mu kurangiza nobibutsa ka gani ngo Ubuntu burihabwa. Naho igihugu kiri mu magume nk’uko twama tubivuga, eka n’amaradiyo akama abishikiriza, abantu barakibamwo; barafungura, rimwe na rimwe barinezereza, ari na co gituma nsaba nshimitse ko mwebwe muri imboneza, mutorambirwa, naho urugamba rwabaye rurerure, murazi akahise k’ibihugu vyinshi, kugira vyogorore vyaciye kure cane. Na ANC iri ku butegetsi muri Afrika y’epfo yashinzwe mu 1911, itsinda mu 1994 haheze imyaka irenga 80. Iwacu sinibaza ko ari umushike ugumye cane, kandi ngo Akagumye bagumako. Noneho, uko bimeze iwacu, Akica urugo karuva imbere. Murabona ko n’abo muri Palestine bangajwe kuva mu 1948 babandanya urugamba, kuko bazi ko bari mu kuri naho bahangana n’ibihugu vya rutura. Nta nkeka ubutegetsi bw’igikenye buzosendwa. Mu Burundi, ntawasumvya inguvu wa mugambwe Uprona, twatsinda impaga mu 1993 tuwita “mporona”! Twaratsinze amacakubiri y'amoko n’aho Reta iguma yitwara ku buryo ako gatima k’amacakubiri gashobora kuvyuka, nta kibuza yuko n'uru tutoritsinda. Nsubiye gukebura ubutegetsi bwa Nkurunziza, ko bworeka kwica amatwi, bukemera bukicarana nabo batavuga rumwe, kuko ni abarundi, kugira dutorere umuti ibibazo bibangamye igihugu cacu. Abegereye ubutegetsi badutahura, kandi sinkekeranya bariho, bagume bahanura, na kare uwutosora ifuku yamiza akatsi mu jisho. Ibiganiro niyo nzira yonyene itazimiza.

Ndasavye nshimitse mwese bagenzi dusangiye urugamba, mukure amaboko mu mpuzu, twigishe umugambwe wacu, dushwabure abanywanyi. Dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa, bafise disipirine, urwaruka rwinshi rw’inkerebutsi; hari n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike akomeye cane kandi na yo aharanira cane demokarasi. Vyose biriho, birakwiye hasigaye kunyiganza gatoya kugira urugamba turutsinde! Nkaba nongeye kubashimira, nti mukomere kw’ibanga.

Ni hahangame CNDD; Tugire amahoro iteka n’iterambere!
Umukuru w’Umugambwe CNDD,

Leonarudo NYANGOMA.

]]>
DéclarationsSun, 23 Apr 2017 14:57:34 +0000
DECLARATION DU CNDD SUITE AU DECES DE FIDEL CASTRO PERE DE LA REVOLUTION CUBAINEhttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/850-declaration-cndd-deces-fidel-castro-pere-revolution-cubaine http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/850-declaration-cndd-deces-fidel-castro-pere-revolution-cubainePrésidents Castro et Mandela

Nous avons appris avec beaucoup d’affliction la disparition du Président Fidel Castro, père de la révolution cubaine.

Dans ces circonstances très douloureuses le parti CNDD du Burundi déclare ce qui suit :

1. L’ensemble des militants du CNDD se joignent à moi pour présenter nos condoléances les plus émues au peuple cubain.
2. Le parti CNDD s’incline devant le père de la Révolution cubaine qui a libéré son peuple de la dictature de Fulgencio Batista et sorti le Cuba des serres de l’impérialisme et de la domination.
3. Le parti CNDD salue la mémoire de cette grande figure de la solidarité révolutionnaire et internationale qui a énormément œuvré à la libération de l’Afrique de la colonisation et à l’anéantissement du régime abject de           l’apartheid en Afrique du Sud.
4. Le parti CNDD reste convaincu que le peuple cubain saura garder jalousement le grand legs d’indépendance nationale, de socialisme et de solidarité révolutionnaire et internationale laissée par le Président Fidel Castro.

Fait à Bujumbura, le 26 novembre 2016
Pour le CNDD,
Léonard NYANGOMA, président

]]>
frantz.buntu@yahoo.fr (Frantz Buntu)DéclarationsSun, 27 Nov 2016 20:05:13 +0000
DECLARATION DU CNDD AU SUJET DE LA SITUATION QUI PREVAUT AU BURUNDIhttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/811-declaration-cndd-situation-burundi http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/811-declaration-cndd-situation-burundiDECLARATION DU CNDD AU SUJET DE LA SITUATION QUI PREVAUT AU BURUNDI

Le CNDD,  parti de l’opposition, suit de près ce qui se passe  au Burundi et  déclare ce qui suit :

I.  LES FAITS

 1. L’économie burundaise ne cesse de dégringoler depuis que Pierre Nkurunziza s’est présenté à un troisième mandat illégal et illégitime, en violation de la Constitution et de  l’Accord d’Arusha de 2000, qui limite à deux les mandats présidentiels.
 2. Les denrées alimentaires sont de plus en plus introuvables, tandis que la monnaie burundaise se dégrade de façon vertigineuse. La croissance économique est négative alors qu’elle devrait être supérieure à 7% pour permettre au pays de décoller. Les devises sont  devenues aussi rares que la volonté du CNDD-FDD de servir la population, ce qui handicape  les affaires de tous les contribuables et amène le régime à harceler les échangeurs libres de devises.
 3. Plusieurs de nos enfants sont en prison parce qu’ils ont osé dire à Nkurunziza qu’il n’est pas leur modèle,  et montré qu’ils sont contre le 3ème mandat par le gribouillage de sa  photo et par des caricatures dans leurs livres.
 4. Ces enfants, issus de presque toutes les provinces du pays et de toutes les ethnies, ont été obligés d’abandonner l’école, craignant pour leur sécurité, alors que l’année scolaire allait se terminer. Or, un pouvoir responsable et intelligent aurait laissé faire et vu dans les gestes des enfants un message critique à décoder.
 5. Les responsables  du CNDD-FDD ont jugé opportun d’insérer la photo d’un Président en exercice dans les manuels scolaires, or l’objectif de ceux-ci est  de véhiculer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être et non d’instaurer un culte pour les dirigeants.
 6. Après la destruction des médias indépendants, en mai l’an dernier, par des éléments de la police et des miliciens à sa solde, le régime Nkurunziza a forcé à l’exil plus de 100 journalistes et leurs collaborateurs et procède actuellement au rapt de ceux qui sont restés au pays. Deux d’entre eux sont portés disparus depuis le mois dernier.
 7. Les assassinats ciblés se sont multipliés ces derniers jours. Pourtant, le slogan du régime est que la  paix règne sur plus de 99% du territoire national du pays.
 8. Pendant que des centaines de milliers de nos compatriotes souffrent de la galère de l’exil, que la majorité des Burundais sont dans une misère inqualifiable, le régime en place refuse de s’engager dans des pourparlers susceptibles de sortir le pays de la crise.
 9. En moins d’un mois, deux personnalités ont été tuées de la même manière dans la ville de Bujumbura. Récemment Honorable Hafsa Mossi a été assassinée après que son véhicule avait été heurté par des hommes armés. Descendue pour voir par qui son véhicule avait été cogné, elle a été assassinée par balles et est décédée. Une tactique du même genre a été observée dans un accident mortel contre Jean-Bosco Niganze, un artiste qui a évolué dans la Maison Shalom de Mme Maggy Barankitse.
 10. La semaine passée, le journaliste Jean Bigirimana a mystérieusement disparu à Muramvya.

II.                  POSITION DU CNDD

 Face à tout ce qui précède, le parti CNDD demande au régime de Pierre Nkurunziza de :

 1. Cesser de harceler les opérateurs économiques victimes, comme tout le monde, de la crise qu’il a lui-même créée en violant l’Accord d’Arusha en 2015.
 2. Revenir à la raison et se convaincre que la solution au manque de devises n’est pas  la chasse aux échangeurs de devises, mais plutôt la relance de l’économie et la réouverture de l’espace socio-politique, pour que le pays inspire à nouveau confiance aux partenaires de tous horizons.
 3. Accepter les propositions de sortie de crise avancées par le CNDD et par toute l’opposition dans des négociations réellement inclusives.
 4. Le CNDD demande également :
 5. Une enquête internationale sur les crimes imputables à certains ténors du régime et sur le blanchiment d’argent opéré ces derniers jours ; 
 6. La libération inconditionnelle et rapide de 11 élèves encore détenus pour avoir  gribouillé la photo de Pierre Nkurunziza, car la place de nos enfants n’est pas dans les cachots, mais plutôt dans des écoles.
 7. La suppression et l’interdiction de toute image des dirigeants encore en fonction dans les manuels scolaires afin de sauvegarder la neutralité et la sérénité à l’école.
 8. Un effort de réflexion de la part des tenants du régime pour savoir pourquoi les enfants ont fait le choix de trouer la photo de Pierre Nkurunziza et d’épargner celles d’autres anciens dirigeants, tels que Rwagasore et les rois du Burundi, qui sont restées intactes dans leurs livres. Les enfants pouvaient-ils gribouiller l’image de leur modèle ? Est-ce en leur faisant violence qu’on va se faire aimer  ou admirer par eux?
 9. Le parti CNDD demande la libération des journalistes emprisonnés, notamment celle de Jean Bigirimana, qui a  disparu depuis la semaine passée à Muramvya.
 10. Le parti CNDD exige la réouverture des stations Bonesha FM, la  Radio Publique Africaine ainsi que la Radio-Télévision Renaissance, détruites puis fermées par des éléments de la police et des miliciens au lendemain du coup d’Etat manqué de mai 2015.
 11. Le pouvoir en place doit également cesser de  harceler le personnel de la Radio Isanganiro qui est déjà fonctionnelle, et mettre fin à la perturbation du staff de la Radio-télévision nationale par des mutations insensées et injustifiées. Il doit respecter le libre mouvement des journalistes locaux et étrangers dans le pays.
 12. Le régime en place doit créer des conditions favorables au retour des 270.000 burundais réfugiés dans les pays étrangers et des journalistes exilés.
 13. Le parti CNDD demande à la communauté internationale de mener dans l’immédiat des enquêtes neutres sur les assassinats de ces derniers jours afin que le meurtre ne soit plus jamais oublié ou banalisé.
 14. Enfin, le CNDD réitère sa ferme conviction que seules des négociations inclusives sont capables de résoudre la crise burundaise et appelle le gouvernement de facto à ne plus les boycotter. Le CNDD  en  appelle à la communauté internationale en général et à la sous-région en particulier, pour qu’elles exercent des pressions soutenues sur Nkurunziza et son régime, afin de les amener à la table des pourparlers inclusifs  pour la  paix.

Fait à Bujumbura   le 28 juillet 2016

Pour le parti CNDD

Léonard NYANGOMA

Président

                                                              

]]>
DéclarationsFri, 29 Jul 2016 17:08:20 +0000
DECLARATION DE LEONARD NYANGOMA PRESIDENT DU CNDD AU TERME DU PREMIER ROUND DES NEGOCIATIONS INTER-BURUNDAIS A ARUSHA.http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/802-declaration-nyangoma-president-cndd-premier-round-dialogue-arusha http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/802-declaration-nyangoma-president-cndd-premier-round-dialogue-arushaDECLARATION DE LEONARD NYANGOMA PRESIDENT DU CNDD  AU TERME DU PREMIER ROUND DES NEGOCIATIONS INTER-BURUNDAIS  A ARUSHA.

Au terme de ce premier round des négociations inter-burundais sous la facilitation de son Excellence Benjamin William Mkapa du 21 au 24 à Arusha en Tanzanie, le parti CNDD déclare ce qui suit :

 1. Le CNDD saisit cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude au peuple tanzanien et à son gouvernement pour son accueil fraternel qu'ils ont toujours réservé à l'endroit des réfugiés burundais durant tous les événements tragiques et cycliques qui ont jalonné l'histoire de notre pays. Cet accueil légendaire s'est aussi concrétisé par l'octroi de la nationalité tanzanienne à des centaines des milliers de burundais. Nos remerciements vont aussi à son excellence Benjamin William Mkapa pour sa disponibilité : malgré un calendrier très chargé, il a bien voulu accepter la lourde tâche de facilitation dans la crise burundaise.
 2.  Le CNDD remercie également les chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union Africaine, qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à la résolution de cette crise.Nous exprimons aussi nos sentiments de gratitude aux pays de l'Union européenne. Que les Etats-Unis se reconnaissent aussi dans cette liste non exhaustive des nations auxquelles nous devons beaucoup dans notre lutte pour la sauvegarde de l'Accord de paix d'Arusha et de la Constitution violés le 26 avril 2015 par un mandat illégal de Pierre Nkurunziza.A l'union africaine, à l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à toutes les personnalités qui se sont mobilisées pour crier au secours, nous disons également merci. Sans leur intervention les souffrances des Burundais auraient été vécues à huis-clos, sans aucun espoir.
 3. Le parti CNDD rend encore une fois hommage au courage du peuple burundais, en particulier la jeunesse, les femmes, les journalistes et les militants de la société civile de notre pays. Par leur don de soi, allant jusqu'au sacrifice suprême, ils ont honoré le Burundi et son peuple.Le CNDD rend hommage aussi à l'ensemble du peuple burundais, à tous nos compatriotes qui sont tombés sur le champ de l'honneur en défendant la démocratie, l'unité et la dignité du peuple burundais. Nos pensées vont aussi aux familles endeuillées, qu'elles trouvent ici l'expression de notre fraternelle compassion.
 4. Le parti CNDD se réjouit de sa participation active au lancement du dialogue inter-burundais, le CNDD a profité de cette occasion pendant les consultations avec le facilitateur pour indiquer un chemin clair à suivre pour accélérer le processus des négociations et conclure un accord très rapidement. Il a insisté sur les causes du conflit burundais actuel, sur la méthodologie et les principaux axes sujets qui feront objet des négociations.
 5. Pour le CNDD, le conflit actuel n'oppose pas les ethnies comme veut l'accréditer le pouvoir de facto de Bujumbura pour justifier ses crimes, il n'oppose pas non plus le Burundi et un autre pays ancien colonisateur ou un quelconque pays voisin. Le conflit est d'essence politique, économique et social.
 6. Le CNDD dénombre deux principales origines du conflit actuel à savoir :- Des origines structurelles, telles la mauvaise gouvernance faite de dictature, d'incompétence, de corruption, d'exclusion, de violence, de violation des droits de la personne, de non-respect des lois ; le désespoir de la population surtout la jeunesse frappée par le chômage et la pauvreté et l'arrogant enrichissement de quelques dignitaires du pouvoir ; la mainmise du parti de Nkurunziza sur tous les emplois publics et parapublics entraînant un sentiment d'exclusion de tous ceux qui ne sont pas du CNDD-FDD qu'il incarne ; la volonté du pouvoir CNDD-FDD d'user du forcing pour imposer les grandes décisions politiques et économiques ; les manœuvres du CNDD-FDD de détruire les partis politiques de l'opposition et la Société Civile.- Des origines conjoncturellesLa candidature du Président sortant Pierre NKURUNZIZA pour briguer un troisième mandat illégal n'a été en fait que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ; le peuple burundais en avait déjà marre. En effet, un monde rural qui végète dans l'extrême pauvreté, une jeunesse désœuvrée, sans avenir et sans espoir, une classe dirigeante corrompue, arrogante, égoïste, brutale, sans pitié et sans vision, le cocktail était trop bourré pour exploser !Comme tout ce chapelet de misères ne suffisait pas, une clique d'extrémistes a tout fait pour saper la cohésion et la sécurité publique en mettant en place une milice, la jeunesse dite les Imbonerakure, en les revêtant des tenues de la police et de l'armée nationale, une honte dans l'histoire du corps de défense et de sécurité au monde, cette milice est comparable aux Tontons Macoutes du dictateur Duvalier de Haïti en 1958.
 7. Pour le CNDD, il serait donc insuffisant et inefficace de traiter l'effet sans remonter aux causes ; nous nous devons de diagnostiquer le mal à la racine et, ensuite, d'appliquer la thérapie appropriée. En clair, le nœud du problème burundais c'est bien le système Pierre Nkurunziza. Après cet exercice de diagnostic du mal burundais actuel, le CNDD a proposé au facilitateur un certain nombre de sujets qui feront l'objet des négociations avec de très nombreux contentieux :Des Contentieux politiques liés au non respect de l'accord d'Arusha et la constitution.Des Contentieux sécuritaires matérialisés par la création de la milice Imbonerakure et la destruction des corps de défense et de sécurité. Les Contentieux juridiques liés à l'élaboration des lois liberticides.Les Contentieux économiques dus notamment à la corruption et les malversations économiques..
 8. Au regard de tous ces contentieux ; tenant compte de la nécessité d'aller à l'essentiel et d'avancer rapidement vers des solutions viables et pratiques, le CNDD propose l'agenda suivant :La création des conditions propices aux négociations notamment l'arrêt de l'engrenage des tueries sélectives et massives, la libération des prisonniers politiques, l'annulation des mandats d'arrêt lancés contre les leaders de l'opposition et de la société civile, la reprise des activités des radios détruites le 14 mai 2015, l'abandon des poursuites judicaires contre les leaders de l'opposition.Le rétablissement de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de la Constitution de la République du Burundi ;Le rétablissement de la situation sécuritaire dans le pays et l'autonomisation de la justice ;La réparation des conséquences de la crise consécutive au 3ème mandat Nkurunziza;La relance, la gouvernance et la réhabilitation économiques ;La mise en place des institutions de transition dont la mission importante sera de préparer et d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques;L'adoption d'un calendrier et garanties de la mise en application de l'accord ici conclu.Toutes ces questions sont partagées avec l'ensemble des organisations de l'opposition et devront être examinées, afin que nous stabilisions à nouveau notre contrat social.
 9. Le CNDD demande aux parties en conflit de privilégier, la paix et les intérêts supérieurs de la nation et du peuple burundais pendant ce dialogue. En particulier, le CNDD demande surtout au gouvernement de facto de Nkurunziza et ses alliés de retrouver la voie du bon sens et de la raison.
 10. Le CNDD se réjouit de la méthodologie adoptée par le facilitateur, celle d'écouter d'abord toutes les parties en conflit et d'annoncer un autre round des pourparlers dans trois prochaines semaines. Cela témoigne de la volonté ferme du facilitateur pour la recherche d'une solution rapide et durable à la crise burundaise qui n'a que trop duré.
 11. Le CNDD s'est engagé devant le facilitateur de s'inscrire dans un processus de dialogue franc et sincère. Le CNDD est prêt à discuter de toutes les questions pour l'intérêt du peuple. Le CNDD veut construire des institutions fortes et elles ne seront fortes et stables que si les dirigeants respectent la loi et la parole donnée, s'ils sont élus régulièrement de façon juste et transparente, s'ils gèrent le patrimoine national en ayant à cœur le bien de tous et non d'une petite minorité. Le CNDD privilégie la paix et rien que la paix par le dialogue, Nelson Mandela ne disait-il pas souvent que « La meilleure arme, c'est s'assoir et parler ».

Fait à Arusha le 25 mai 2016
Pour le parti CNDD
Léonard Nyangoma, président

]]>
DéclarationsWed, 25 May 2016 18:03:43 +0000
Déclaration du parti CNDD suite aux résolutions du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine sur le Burundihttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/552-declaration-cndd-resolution-union-africaine http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/552-declaration-cndd-resolution-union-africaineDéclaration du parti CNDD suite aux résolutions du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine sur le Burundi

Le parti CNDD, ayant pris connaissance des résolutions du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en sa 515ème réunion, au niveau des Chefs d'Etats et de Gouvernement le 13 juin 2015 déclare ce qui suit :

Les faits

1. Le Burundi vit une crise politique depuis l'échec électoral de 2010 qui a atteint des proportions explosives depuis le 25 avril 2015 avec l'investiture du Président Pierre Nkurunziza à la candidature au 3ème mandat par son parti le CNDD-FDD.
2. Depuis plusieurs mois déjà, la société civile, les partis d'opposition, des organisations régionales et internationales ainsi que les principaux partenaires du Burundi au développement avaient mis en garde sur le risque de troubles importants que provoquerait une troisième candidature de Monsieur Pierre Nkurunziza. Cette candidature viole en effet la loi fondamentale et les Accords d'Arusha.
3. Le parti CNDD-FDD et le Président Nkurunziza ont considéré avec mépris toutes les mises en gardes.
4. Aussi, la population burundaise notamment celle de la capitale Bujumbura manifeste quotidiennement depuis le 26 avril 2015. Ces manifestations signifient aussi le rejet du système Nkurunziza et de son parti par le peuple burundais. Un système caractérisé par : une gestion calamiteuse de l'Etat, de nombreux crimes économiques et de sang. Le peuple rejette aussi l'obstination et la volonté du président Nkurunziza de s'autoproclamer président à vie avec le risque de replonger le pays dans un monopartisme de fait des années 1966 dans le but d'échapper lui et les siens à la justice.

5. Le pouvoir réagit par une répression meurtrière et sauvage menée par les forces de sécurité du régime et par la redoutable milice armée imbonerakure.
6. Des dizaines de citoyens ont déjà trouvé la mort, des centaines ont été blessés et d'autres centaines croupissent dans les prisons et cachots de la police et des services de renseignements où ils subissent des traitements dégradants et inhumains. Par ailleurs plus de cent mille burundais se sont réfugiés essentiellement dans les pays voisins.
7. Les chefs d'Etats de la Communauté Est –Africaine réunis à Dar es Salam le 31 mai 2015 ont appelé à un long report des élections et à mettre fin à la violence.
8. Le président Pierre Nkurunziza et son parti ont ignoré l'appel de ses homologues de l'EAC et continuent à manœuvrer pour organiser des élections truquées avec la fameuse commission indépendante CENI, qui d'avance n'auront aucune crédibilité dans un contexte de désordre généralisé, de violence et de violation des textes fondamentaux du pays.

9. C'est dans ce contexte que le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine a pris des résolutions importantes sur le Burundi, qui recommandent notamment : « la reprise du dialogue entre toutes les parties burundaises... », qui « portera sur les mesures à prendre pour créer des conditions favorables à l'organisation d'élections libres, régulières, transparentes et crédibles, ainsi que sur toutes les questions faisant l'objet de divergences entre les parties; la date des élections devra être fixée par consensus entre les parties burundaises, dans l'esprit du communiqué de la CAE du 31 mai 2015 demandant un report des élections, et sur la base d'une évaluation technique conduite par les Nations unies... »

La position du CNDD.

10. Le CNDD remercie vivement les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine pour leur volonté affichée de ramener la sérénité et la paix au Burundi.
11. Le CNDD félicite les résolutions courageuses des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui si elles étaient rigoureusement appliquées permettraient de résoudre pacifiquement la crise actuelle au Burundi.
12. Le CNDD adhère à ces résolutions, car il a depuis longtemps appelé les protagonistes politiques burundais à une table des négociations. L'ordre du jour porterait sur trois questions essentielles : Les mesures urgentes de nature à apaiser le climat politique, les institutions de transition ou pendant la transition ; leur mode de désignation et leur durée, les missions de chaque institution de transition.
13. Le CNDD note avec inquiétude l'attitude rédhibitoire du Président Nkurunziza face aux résolutions de ses pairs de l'Union Africaine.
14. Le CNDD demande au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine de prendre des mesures coercitives afin que les résolutions prises soient appliquées, condition sine qua non pour ramener la paix au Burundi mais aussi la préserver dans toute la Région des Grands Lacs.
15. Le CNDD rappelle les compatriotes que les résolutions du Conseil de Paix et de Sécurité sont un encouragement pour la poursuite d'une lutte exclusivement pacifique.

Fait à Bujumbura le 18 Juin 2015
Léonard NYANGOMA
Président du CNDD

]]>
DéclarationsFri, 19 Jun 2015 11:11:27 +0000
Ijambo Leonardo Nyangoma ashikirije abarundi ryo kwiyamiriza amatora muri ibi bihe vy'intureka mu Burundi yasomborokejwe na Petero Nkurunziza n'ubutegetsi bwiwehttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/544-ijambo-leonardo-nyangoma http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/544-ijambo-leonardo-nyangomaIjambo Leonardo Nyangoma ashikirije abarundi ryo kwiyamiriza amatora muri ibi bihe vy'intureka mu Burundi yasomborokejwe na Petero Nkurunziza n'ubutegetsi bwiwe

Barundi Barundikazi
bavukanyi mwese.

1. Ndabaramukije . Tumaze imyaka 10 twikoreye inkono ishushe, iyo nayo si iyindi ni intwaro ya Nkuruniza n'umugambwe wiwe, intwaro yaranzwe n'ubwicanyi, intwaro yagize ubusuma ubuhizi, ubube gito n'ibindi, intwaro yashize abarundi mu bukene n'ubushomeri biteye agahinda. Harageze rero ko iyo nkono tuyitura, kandi nta nkeka turayishira hasi neza bavyemeye tukavyumvikana, baramutse banse naho, tuyiture hasi ishake imeneke. Igikenewe nyamukuru ubu n'uko hageze ko ituvako.

2. Barundi, Barundikazi, nagomba ntangurire kubashimira mwese na cane cane urwaruka rwahagurukiye rimwe rugashwara amabarabara,rukarahira rukarengwa ruti ntituzoyavamwo tutituye iyo nkono ishushe, tutiganzuye intwaro y'agahotoro, tudasohoye amasiha mu kigega ca Reta.
Kubera ikibi iyo ntwaro yakoreye abarundi, Nkurunziza yarahiye ati simvako ntagize iyindi manda ya gatatu, kandi si iyo gusa akaba agomba no kuzokwiyongera n'iyakane kuko azoca ahindura ibwirizwa shingiro, akishiriraho gutwara ubuzima bwiwe bwose. Muribuka ko avuga ngo azohava Yezu Kristu agarutse. Yezu Kristu tubandanije dushira inguvu hamwe, haraho n'ejo yogaruka.
Ko Nkurunziza we, yivugira kwari icayi ,dutegerezwa kumubaza ko ayo maraso y'abarundi ariko arasesa ari co cayi ciwe ! Ntidushobora kumukundira ko abandanya anywa amaraso y'abana b'Abarundi, nateshwa ate, kuko twamuhanuye akadutera akagere n'akagagazo kenshi.

3.Ubu Nkurunziza n'umugambwe wiwe basya batazambaye ngo bakoreshe amatora y'uruhendo Ariko nkuko muvyibonera, ibi bihe s'ivyo amatora, nta matora ashoboka igihe abarundi isinzi bariko barahungira mu bindi bihugu, abandi bakicwa canke bagakomereka bazira guharanira ukuri na demokarasi. Nta matora ashoboka kuko ntiyateguwe neza n'umurwi CENI abarundi bose biyumvamwo, akaba yateguwe na ca gikoresho c'ubutegetsi caraye kisambutse, na kare nta kindi yateguye atari kwiba amatora urukombamazi.
Irya sentare nayo yitwa ko yokubahiriza ibwirizwa shingiro isigaye ari urwego rw'umugambwe uri ku butegetsi , ntaho vyigeze ko umukinyi w'umupira akina akongera akaba umuhagarikizi w'urukino, canke umucamanza yicira urubanza rubi, ntavyo dushobora gusabirako. Nta matora ashoboka mu gihugu gisa n'ikiri mu ngwano kubera imbonerakure ibihumbi n'ibihumbi zitwaje ibigwanisho zashwaye imitumba yose mu gihugu hagati eka no mu makaritiye mu bisigara, zica , zikora iterabwoba kurabo bose banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi. Ninazo zatumye abantu barenga 150 000 bata izabo bagahungira mu bihugu bibanyi. Nta matora ashoboka, igihe umwizero hagati y'abanyagihugu utera ugabanuka, igihe indongozi zimwe z'imigambwe itari ku butegetsi zihigwa buhongo, igihe amaradio yose yavugira abanyagihugu amwe bayugaye ayandi agaturirwa. Gushora abanyagihugu mu matora ibi bihe vy'intureka mu gihugu ni kubagurisha, ni kubaroha,kandi ntavyo tuzokwemera. Muraraba neza aho hose batunganije amatora mu gihugu kirimwo uruhagarara, vyavuyemwo ingwano z'urutavanako, aho ni muri za Iraki, Libia nahandi.

4. Kubwizo mvo, abarundi benshi ntibatahura ivyatumye abantu bamwe bamwe n'imigambwe imwe imwe bajuragiza abanyagihugu mu kwiyandikisha kuzohiganira urwego rw'umukuru w'igihugu, bakemera guhiganwa na Nkurunziza kandi yarakuwe mw'ihiganwa n'amabwirizwa y'Uburundi amubuza kwitoza ubugira gatatu. Hari abanyagihugu benshi rero bibaza yuko abo bantu bemeye guhiganwa na Nkuruniza yuko hari amasezerano boba baragiraniye nawe mu mpisho tutazi, ariko bizobatekurukana, akamaramaza ni uko bamwe bahoze ari abakuru b'igihugu, abandi nabo bari bariyamirije ubusuma bwabaye muri 2010, baranayavamwo, none ubu hahindutse iki ko tubona ubusuma bwakoreshejwe muri 2010 ubu babugwije na cumi ? Igihe ntikirarenga ntawutihenda barashobora kuva ibuzimu bakaja i buntu bagasokora. Turasavye dushimitse abo bose biyandikishije kwitoza ku nzego zose, bace aho baciye bagende mu biro vya CENI indangu umurango, abakozi ba CENI babasubize dosiye zabo zose batanze igihe biyandikisha . Turateye akamo abarundi bose, ntihazogire numwe yitaba ayo matora y'ubusuma ya Nkurunziza, muramureke atambe yirorera nkuko abimenyereye.

5. Tumaze rero kubona amatora adashoboka, dutegerezwa kwiga ingene tuzoyategura tubanje gushiraho ikiringo mfatakibanza gikwiye kugira ituze rigaruke mu gihugu. Iki kiringo mfatakibanza si ico amagaburanyama nkuko ubutegetsi bukunda kubidumisha, ahubwo niyo nzira yonyene dusigaranye izogaruka icuka ciza mugihugu no kutuvana mu buja. Ico kiringo kirakenewe kuko imbere ya vyose, tuzobanza kugarukana umutekano mu gihugu, gusubiza agateka abarundi, mu gushobora kuronka ivyo banywa n'ivyo bafungura. Ivyo bizotuma dushobora gutegura amatora mu mwidegemvyo, twashizeho CENI na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bihurijweko n'abarundi bose. Bizotuma tuja mu matora twitonze, atawandya wa ngura, mu matora azira igitsure n'agahotoro. Mubona ubu butegetsi burasa abamanitse amaboko, butagira ikinya mu guhonyanga amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro, ubutegetsi butumva impanuro nimwe bwodutegurira amatora nyabaki ?
Ivyo navyo bizoshoboka, kandi birashoboka igihe Nkuruniza n'ubutegetsi bwiwe bituvuyeko, bikaja iruhande. Urukiza rwacu n'ukuguma twiyamiriza ibibi vyiwe n'intwaro yiwe gushika ataye akegura, tugambararire iyo Reta y'abambuzi n'imburakimazi, gushika itembagare, twivane mu buja. Akagumye bagumako.
Dukomere ku gateka kacu n'akigihugu cacu, kandi tugume dufatanye mu nda, twirinde inyosha mbi z'amacakubiri y'amoko ubutegetsi burondera kutugarukanamwo, kanatsinda umwansi wacu si ubwoko canke intara kanaka, n'ubutegetsi bwa Nkurunziza.

Tugire amahoro, iteka n'iterambere
Igenekerezo ryo kuwa 12 Ruheshi 2015

Leonardo Nyangoma
Umukuru wa CNDD

]]>
DéclarationsSat, 13 Jun 2015 13:48:20 +0000
Annahj Addimocrati exprime sa solidarité avec le peuple de Burundihttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/532-annahj-addimocrati-solidarite-peuple-burundi http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/532-annahj-addimocrati-solidarite-peuple-burundiAnnahj Addimocrati exprime sa solidarité avec le peuple de Burundi

Annahj addimocrati(Voie démocratique)-Maroc
Secrétariat national

Annahj Addimocrati suit avec intérêt la situation politique au Burundi notamment depuis le début de l'insurrection populaire le 27 avril 2015, déclenchée principalement, par la volonté de l'actuel président, Nkurunziza, à briguer un 3e mandat à la tête de l'état.

Obsédé par le pouvoir, à l'instar du dictateur Burkinabé déchu, Blaise Compaoré, Nkurunziza continue à faire face aux divers protestations par la répression sauvage.
Annahj Addimocrati ,partant de ses principes internationalistes :

 1. Dénonce avec force la politique de répression du régime despotique et policier en place et exprime son entière solidarité avec le peuple de Burundi et particulièrement les familles et les camarades des « victimes » de cette répression ( martyrs, blessés, détenus, refugiés...)
 2. Exprime son soutien au peuple de Burundi et ses aspirations à la démocratie et à la justice sociale, exige le départ de Nkurunziza et la mise en place d'un véritable régime démocratique.
 3. Exprime son appui inconditionnel à ses luttes populaires dirigées par la coalition de gauche (coalition démocratique pour le changement),comme avant-garde de la lutte de terrain menée par un front plus large regroupant les forces vives du pays y compris les composantes démocratiques et combatives de la société civile.

Vive les luttes de nos peuples pour la démocratie et la libération nationale sur la voie du socialisme.

Secrétariat national
Rabat le 2 Juin 2015.
.............................................................................................
Site :www.annahjaddimocrati.org
kitabanahj@yahoo.fr mail :
siège central :rue Taib Labsir,Imm.12 num.3 Agdal.Rabat.Maroc
Tel-Fax :0537682740

]]>
DéclarationsWed, 03 Jun 2015 21:04:51 +0000
Déclaration du CNDD suite au communiqué final du sommet des chefs d’État de l'EAC sur la crise burundaisehttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/530-declaration-cndd-chefs-etat-eac http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/530-declaration-cndd-chefs-etat-eacDéclaration du CNDD suite au communiqué final du sommet des chefs d’État de l'EAC sur la crise burundaise

Le parti CNDD ayant pris connaissance du contenu du communiqué final à l'issue du sommet des chefs d'État de l'EAC tenu à Dar Es Salam ce dimanche le 31 mai 2015, déclare ce qui suit :

Les faits :

 1. Le Burundi traverse depuis un mois une crise politique profonde exacerbée par l'arrêt du 04 mai 2015 de la cour constitutionnelle autorisant le président Nkurunziza à briguer un troisième mandat aux élections présidentielles de 2015.
 2. Le CNDD rappelle que cette décision contraire à la constitution et à l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a rencontré la désapprobation de tout le peuple burundais dans toutes ses dimensions sociales, de la majorité des pays et organismes partenaires du Burundi.
 3. Le peuple est descendu massivement et pacifiquement dans la rue pour rejeter cette candidature illégale de Nkurunziza mais aussi pour rejeter un système caractérisé par : l'incompétence, la corruption, la prédation effrénée des ressources nationales, l'exclusion, la violence comme mode de gouvernement et de résolution des conflits, le refus du dialogue, le mépris des lois, l'impunité des crimes et délits, la banalisation de la violation des droits humains, la confusion des pouvoirs et leur vassalisation par l'exécutif...
 4. Le régime de Nkurunziza s'appuyant sur sa machine de répression des milices armées Imbonerakure, le service national de renseignement et la police nationale, a réagi par l'usage brutal des moyens disproportionnés, tirant des balles réelles sur des manifestants paisibles.
 5. Le bilan est catastrophique : plus de trente morts, plus de 200 blessés, plus de 600 prisonniers, plus de 150 000 réfugiés, l'économie du pays a chuté de 40 %. Le pays est exposé à un risque de cessation de paiement.
 6. C'est dans ce contexte qu'un premier sommet de chefs d'État de l'EAC fut convoqué le 13 mai 2015 à Dar Es Salam en Tanzanie, mais suite à la tentative de contre-coup d'État contre Nkurunziza, le sommet a été reporté pour une autre date ultérieure
 7. Ainsi ce 31 mai 2015, le sommet des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est a pu se tenir à Dar Es Salam en l'absence des Présidents Nkurunziza et Paul Kagame du Rwanda. Le communiqué final du sommet « appelle à un long report des élections, pas moins d'un mois et demi », il appelle également « toutes les parties burundaises à mettre fin aux violences ».

Position du CNDD

 1. Le parti CNDD remercie les chefs d'État de la région en particulier tous ceux qui ont noté que le climat actuel au Burundi n'est pas propice à la tenue des élections libres et justes.
 2. Toutefois, le parti CNDD comme l'ensemble du mouvement-Arusha rassemblant la majorité de la population burundaise dans toutes ses composantes, estime que, les chefs d'État de la région devraient être conséquents et aller plus loin et non pas se contenter d'un simple report des élections. Le parti CNDD ainsi que la majorité de la population burundaise espéraient des actes concrets pour :
  -appuyer le peuple burundais à contraindre Nkurunziza d'abord de renoncer à ce fameux troisième mandat, celui-ci étant la principale source de la crise actuelle.
  -pousser le pouvoir au dialogue avec l'opposition, pour convenir d'un agenda pour un gouvernement et des institutions de transition d'au moins 24 mois
   
 3. Ce gouvernement aura entre autre comme missions de : dissoudre la milice qui terrorise le pays et la désarmer, désigner une autre CENI consensuelle , mettre en place une autre liste électorale, nommer une autre cour constitutionnelle, organiser le retour digne des réfugiés, organiser des élections libres, inclusives, transparentes et honnêtes...
 4. Le parti CNDD appelle encore une fois les forces vives du Burundi à intensifier leur pression sur le pouvoir en un vaste mouvement populaire, et éclairer la population burundaise pour qu'elle rejette irrémédiablement la troisième candidature de Monsieur Nkurunziza et un processus électoral fortement biaisé.
 5. Le parti CNDD demande aux autres peuples d'apporter leur appui actif et multiforme au peuple burundais, aux leaders de l'opposition et de la société civile, car la libération du peuple burundais est aussi la libération des autres peuples opprimés dans le monde et en particulier en Afrique.
 6. Le parti CNDD interpelle les organisations internationales et leur demande d'accomplir leur devoir en exerçant des pressions sur le régime de Bujumbura : pressions diplomatiques, économiques et financières exercées de manière lucide et continue, notamment la suspension de toute aide budgétaire au gouvernement et la réorientation de cette aide vers l'assistance aux réfugiés. Ainsi l'Union européenne pourrait suspendre le contrat d'appui à la consolidation de l'État (143 millions d'euros) qui comprend aide budgétaire et des appuis sectoriels à la justice, aux finances publiques et à la décentralisation, pour pousser le pouvoir au dialogue avec l'opposition.
 7. Le parti CNDD demande à l'Union Africaine et aux partenaires occidentaux du Burundi de prendre des sanctions individuelles contre les personnalités impliquées dans la répression sauvage des manifestations, dans les assassinats ciblés et dans les actes de torture.

Fait à Bujumbura le 01 Juin 2015

Léonard NYANGOMA

]]>
DéclarationsMon, 01 Jun 2015 22:00:59 +0000
Itangazo ry'umugambwe CNDD ryerekeye kwiyamiriza ubwicanyi bukorwa n'intwaro ya Nkurunzizahttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/518-cndd-kwiyamiriza-ubwicanyi-nkurunziza http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/518-cndd-kwiyamiriza-ubwicanyi-nkurunzizaItangazo ry'umugambwe CNDD ryerekeye kwiyamiriza ubwicanyi bukorwa n'intwaro ya Nkurunziza

Umugambwe CNDD, wihweje ubwicanyi bubandanya bukorwa n'intwaro ya Nkurunziza kuva ifashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005, umenyesheje ibi bikurikira :

A. Umwuka uri mu gihugu ibi bihe.

 1. Umugambwe CNDD hamwe n'abarundi bose waraye wumvise n'umubabaro mwinshi inkuru mbi y'igandagurwa ry'umukuru w'umugambwe UPD Zedi Feruzi ku rugo iwe mu Ngagara, akaba yagandaguwe urwo agashinyaguzo n'abantu bataramenyekana ariko bakekwa ko boba batumwe n'ubutegetsi.
 2. Umugambwe CNDD ntiwibagiye yuko mw'ijoro rya hirya yejo akarwi k'abicanyi batamenyekanye bateye ibombe abakenyezi bariko barigwanako mu rudandazwa kugira baronke ico bagaburira abana babo baguye ruswi, ubwo bwicanyi bukaba bwabereye hafi y'ikibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura nayo nyene yaturiwe kumvo tutaramenya gushika n'ubu.
 3. Kuva abanyagihugu isinzi bashwaye amabarabara biyamiriza ingingo Nkurunziza yafashe yo gusubira kwitoza ubugira gatatu, ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'i Arusha, Bitomora neza yuko mu Burundi ata mukuru w'igihugu arekuriwe kurenza ibiringo bibiri ayobora igihugu, Abarundi benshi baramaze kugandagurwa bazira ivyiyumviro vyabo. Abanyagihugu bashwaye amabarabara kugira biyamirize intwaro yubakiye k'ubusuma n'ubwicanyi bitagira izina, intwaro yabashize mu bukene n'ubushomeri, intwaro yagize ubusuma ubuhizi. Abanyagihugu kandi bariko biyamiriza umurwi CENI ujejwe gutunganya amatora, nawo ukaba wegamiye umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2010. Noneho vyaraye bigaragaye aho Nkurunziza ubwiwe yihaye ububasha adafise bwo guhindura ikirangamisi c'amatora, akayungururiza ku kiringo yishakiye kandi ico gikorwa cega CENI nayo ikaba itakuye ururimi mu kanwa. Abanyagihugu bariyamiriza na ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nayo nyene aho kurangura imirimo ihabwa n'ibwirizwa shingiro isigaye ari igikoresho c'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyaragaragaye igihe iyo sentare yashirisoni ikemeza izuba riva, ko Nkurunziza afise uburenganzira bwo kurongora Uburundi ikindi kiringo kigira gatatu. Mukaba mwumva neza yuko umukinyi w'umupira adashobora gukina ngo yongere ahagarikire urukino.
 4. Kuva kandi iyo myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi itanguye, iterabwoba rikorerwa abatavuga rumwe na Reta, abari mu migambwe canke mu mashirahamwe adaharanira inyungu za poritike ryararenze urugero. Iryo terabwoba rikorwa canecane n'abagize umurwi w'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi, bafadikanije na bamwe bamwe mu bagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Uwo murwi ukaba witwaje ibigwanisho bicira umiriro n'amahiri akwikiye imisumari. Urica, uratoteza abo bose badasangiye umugambwe uhagarikiwe n'abagize inzego z'umutekano bamwe bamwe. Abarundi barenga 30 baramaze gutakaza ubuzima bwabo bagandaguwe n'izo Mbonerakure n'abaporisi kandi aribo bategerezwa kubakingira umutekano. Ivyo bikaba vyatumye Abarundi barenga 150 000 bata izabo bagahungira mu bihugu vy'ibibanyi canke hagati mu gihugu. Abandi barenga 600 bari mu mabohero, abandi benshi barakomerekejwe n'izo Mbonerakure n'abaporisi.
 5. Umugambwe CNDD umenyesheje yuko ayo mabi n'amahano akorerwa abanyagihugu ata na kimwe gisemerera kubera Intwaro ya Nkurunziza iheruka gusambura no guturira amaradiyo yigenga yahora aja arasemerera avuga ibitagenda neza.

B. Umugambwe CNDD uhagaze hehe ?

 1. Umugambwe CNDD urahojeje imiryango y'abo bose bamaze kubura ababo, umuryango wa Zedi Feruzi n'abandi, bagandaguwe bazira ukuri n'umutima w'urukundo bafitiye igihugu cabo, mu guharanira demokarasi. Abarundi ntibazokwigera babibagira, batubereye incungu za demokarasi.
 2. Umugambwe CNDD urashimiye cane abarundi bose na canecane urwaruka n'abakenyezi bateye iteka igihugu, eka ndetse Afrika nzima mu kwiyamiriza abo bose bashaka kutugarukana mu ntwaro z igikenye twasezeye kuva 1993, abo rero bamenye ko ivyari imagera vyarageruye.
 3. Umugambwe CNDD rero usubiye kwibutsa abarundi n'incuti z'Uburundi zose yuko urugamba turimwo si urwo Umuhutu, si urwo Umututsi canke Umutwa, ni urugamba rw'umurundi wese, umuntu wese ashaka gusubiza agateka abarundi bose, kiremwa muntu wese na canecane muri Afrika.
 4. Umugambwe CNDD uriyamirije wivuye inyuma abo bose canecane bari mu ntwaro vyaburiye bagashaka kuryanisha amoko, bamenye ko bihora ubusa ata barundi bazokwemera kuryana bapfa ivyo amoko, abarundi barazi gutandukanya icatsi n'ururo : « Bapfana iki barutwa na bamaraniye iki ». Umwansi wabo ni abo bampemayuzuye bashaka kurya imitsi abandi babicayeko, abo bameze nk'amasiha yogeje ikigega ca Reta, iyo bahimvye baca baririmba ngo Abarundi bose barahaze.
 5. Umugambwe CNDD urasavye ushimitse inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abaporisi n'abasoda ko zokubahiriza umutekano muri ibi bihe w'Abarundi bose n'abanyamahanga bari mu gihugu, bakagambararira abo bose babatuma kwica benewabo b'abanyagihugu bakoresheje inkoho babaguriye. Bamenye ko abanyagihugu aribo babahemba, babambika, bakabagaburira, naho vyinshi abategetsi babinyuruza. Bamenye kandi ko ijambo rya nyuma ari iryo umunyagihugu.
 6. Umugambwe CNDD urasubiye kurarika abarundi bose mu gihugu hagati ; mu bisagara, eka n'abari hanze, abagabo n'abakenyezi, imisore n'inkumi, abanywanyi b'imigambwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, abasoda n'abaporisi mwese mushware amabarabara, muze muhave Reta ya Nkurunziza yeguye. Umugambwe kandi ubasavye ko hakorwa ibishoboka vyose amatora Nkurunziza yamaze kwiba bugica ntaze abe, kanatsinda nta matora ashoboka ata mwidegemvyo uri mu gihugu, igihugu kirimwo urwimo n'umudugararo, igihe abarundi isinzi bariko barahunga igihugu cabo, abandi bari mu munyororo. Dusavye dushimitse abari muri ya mirwi ya CENI kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku nzego z'amakomine bose ko botanga imihoho, abihebeye imana bo mw'ishengero rya Katorika bari baramenyesheje ko atagihindutse bazoca bidohora bakava muri iyo mirwi, batabigize bazobibazwa n'abanyagihugu, kandi uherekeje umusuma ufatwa nk'umusuma. Ayo matora ntawuzoyitaba, nta numwe azoyemera. Dushaka amatora azira igitsure n'agahotoro.
 7. Umugambwe CNDD usavye Reta ya Nkurunziza guhagarika ubwicanyi no kureka abanyagihugu bagaserura mu myiyerekano akababaro bafise ku mutima, nkuko babirekuriwe n'amategeko y'Uburundi na mpuzamakungu.
 8. Umugambwe CNDD uboneyeho akanya ko gushimira bimwe bivuye ku mutima, ibihugu bimwe bimwe bicuditse n'Uburundi, ishirahamwe ry'ubumwe bw'Afrika ku nyifato ibereye vyerekanye mu kwemanga ku mugaragaro ko bishigikiye Abarundi mu rugamba barimwo mu kwerekana ko ata matora ashoboka iki gihe c'urwimo mu Burundi, ko icihutitrwa atari amatora, ariko ari ibiganiro vyo kugarukana ituze mu gihugu.
 9. Umugambwe CNDD usubiye kwibutsa yuko igikorwa cihutirwa iki gihe ari ibiganiro hagati ya Reta n'imigambwe itavuga rumwe nayo, n'amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike akazotumirwa muri ivyo biganiro ka burorerezi. Ivyo biganiro bikazohagarikirwa n'umuntu yumvikanyweko n'impande zose, akongera akaba ari umuntu yemera kandi yaharaniye demokarasi mu gihugu ciwe.
 10. Ibiganiro bizoshimikira kuri ibi :-Ingingo zihutirwa zo gusubiza agateka umurundi.-Kwemeza imigambi y'ikiringo mfatakibanza kitorenza imyaka ibiri.-Ishirwaho ry'inzego mfatakibanza.
 11. Tugumeko, akagumye bagumako, nta butegetsi bw'igikenye bwigeze butsinda igihe abanyagihugu babuhagurukiye n'ishaka ryinshi.

Bigiriwe i Bujumbura itariki 24 Rusama 2015

Kw'izina ry'umugambwe CNDD
Leonardo Nyangoma prezida

]]>
DéclarationsSun, 24 May 2015 19:23:31 +0000
Déclaration du parti CNDD sur la prise du pouvoir par le Comité de Salut pour le Rétablissement de la Concorde Nationalehttp://cndd-burundi.com/actualites/declarations/505-declaration-cndd-prise-pouvoir-comite-retablissement-concorde-nationale http://cndd-burundi.com/actualites/declarations/505-declaration-cndd-prise-pouvoir-comite-retablissement-concorde-nationaleDéclaration du parti CNDD sur la prise du pouvoir par le Comité de Salut pour le Rétablissement de la Concorde Nationale

A. Les faits.

1. En dépit des conseils de nombreuses organisations, personnalités tant nationales qu'internationales, le parti CNDD-FDD a , le 26 Avril 2015 ; investi M. Nkurunziza Pierre à la candidature à l'élection présidentielle pour un troisième mandat.
2. Cette candidature violait la Loi fondamentale et les accords d'Arusha qui limitent le nombre de mandats présidentiels à deux.
3. La population sous la houlette des partis d'opposition et de la Société Civile sont descendues quotidiennement dans la rue pour manifester leur désapprobation de cette candidature qui était un véritable coup d'Etat constitutionnel. Malgré une répression féroce marquée par des assassinats, des traumatismes physiques, des arrestations massives, et des actes de torture, les manifestations se sont chaque jour amplifiées jusque ce 13 mai 2015.
4. M. Nkurunziza est resté sourd à ces protestations et à l'appel à la raison des pays amis et des organisations internationales et régionales. Il poursuivait sa pseudo-campagne électorale pendant que des dizaines de milliers de nos compatriotes terrorisés par la milice imbonerakure, traversaient les frontières pour se réfugier dans les pays de la région.
5. Ce 13 mai 2015, l'armée à travers le Comité de Salut pour le Rétablissement de la Concorde Nationale, dirigé par le Général NIYOMBARE Godefroid, s'est jointe à la population pour chasser l'ex Président devenu illégal et illégitime, et mettre fin à une situation qui mettait en danger la paix, la concorde et la stabilité du pays, voire de la région.

B. La position du CNDD.

6. Le CNDD tient à féliciter le Comité de Salut pour le Rétablissement de la Concorde Nationale pour s'être joint au peuple afin de mettre définitivement fin à la volonté de Nkurunziza d'imposer un troisième mandat anticonstitutionnel par la corruption des institutions et la violence contre les populations.
7. Le CNDD renouvelle ses vives félicitations à la population burundaise, en particulier la jeunesse pour sa résistance héroïque et son sens du sacrifice sans lesquels le régime Nkurunziza, ainsi que sa gestion calamiteuse et autocratique risquaient de se prolonger pour plusieurs années encore.
8. Le CNDD s'incline encore une fois devant les dépouilles de tous nos compatriotes tombés sur le champ de l'honneur et renouvelle ses condoléances les plus affligées aux familles éplorées. De même il souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés.
9. Le CNDD espère qu'un gouvernement de mission et des institutions seront rapidement mis en place pour remettre rapidement le pays au travail, et créer les conditions sécuritaires, juridiques et institutionnelles nécessaires pour des élections transparentes, libres et inclusives dans des délais raisonnables.
10. Le CNDD met en garde contre toute tentative interne ou extérieure de sauver le système honni du CNDD-FDD ou de détourner les acquis de la lutte du peuple burundais et invite les partis d'opposition, les organisations de la société civile et toutes les forces vives de la nation à rester vigilants pour déjouer toute tentative de retour en arrière inacceptable.

Fait à Bujumbura, le 13 mai 2015
Léonard NYANGOMA
Président du CNDD

]]>
DéclarationsWed, 13 May 2015 19:27:13 +0000