mardi, 27 septembre 2022 14:19 Écrit par  CNDD

IJAMBO LEONARDO NYANGOMA ASHIKIRIJE ABA CNDD N’ABARUNDI KW’IGENEKEREZO RYA 24 NYAKANGA 2022

Isabukuru y’imyaka 28 CNDD ishinzwe

Bagumyabanga,
Barundi, Barundikazi mwese,
Ndabaramukije amahoro, iteka n’iterambere!

1. Kuri uyu musi uri hejuru, igenekerezo rya 24 Nyakanga 2022, turamutse duhimbaza isabukuru igira 28 Umuhari CNDD ushinzwe, nagomba mbanze kubatura mwese indamutso yuzuye urukundo rwinshi nongere ndabamenyeshe ko nkomeye, umutima n'urukundo ndabafitiye bitahindutse.

2. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi dusangiye ugupfa no gukira, uyu musi, imyaka 28 irarangiye CNDD ivutse, ni ukuvuga, umwana yavutse ico gihe atahuye n'ingorane yararangije kaminuza, hari n'abavutse ico gihe bamaze kwubaka izabo. Ariko muri kahise k’igihugu iyo myaka si ikirenga. Ivyo bikavuga yuko urugendo rukiri rurerure rwo guharanira Demokarasi, Iteka, kugira igihugu cacu gitere imbere. Iyi sabukuru rero ije mu bihe bigoye, igihugu kikiri mu magume atagira uko avugwa y’ubukene, ubushomeri, ubusuma bwabaye ubunyonyezi. Aho rero ntituvuze kubura ivya nkenerwa vya misi yose, n’ibibonetse ugasanga ibiciro ari umurengera, agasukari canke ibitoro, n’ukwiyunguruza. Bigaca vyunyurwa n’uko baciye bafatira amaboko imigongo abanyagihugu, canecane nko mu gisagara ca Bujumbura, aho babujije amakinga, amamoto n’ubutukutu gushika aho bwahora bushika kandi vyorohereza bose, harimwo mbere n’abo bitwa ko bifise kuko n’abakozi babo bategerezwa kuja kw’isoko. N’aho rero twavuze ko hari ubukene ntangere, ntibibuza yuko inzu z’amagorofa ziduga nk’ibizinu mu gihe Reta ipanze ibiro ikoreramwo.

3. Uyu munsi rero si umunsi usanzwe, kuko imyaka 28 ntiwumve si mike, ni ikiringo umuntu canke igihugu gishobora kuba caranguye ibikorwa bitari bike. Ni co gituma mwompa akanya tugasubira tukibukanya ihangiro nyamukuru ryatumye dushinga CNDD, kuko benshi, na canecane mu rwaruka, ivyo babizi nk'umugani, nka kahise. Barakunda kubaza bakuru babo ico twagwanira? umwansi wacu yari nde? Twashitse kuki? Haracariho inzitizi z'ico twaharanira? Hokorwa iki kugira ziranduranwe n'imizi burundu imbere y'amatora yo muri 2025 mbere n’inyuma yaho

4. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi,
Nk'uko benshi muri mwebwe babizi, hari nk'aya mango, kw’igenekerezo rya 24 z’ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 1994, igihe Abarundi bahurikiye mu migambwe myishi, abandi ku giti cabo, bakorana, bakiyungunganya bagashinga umuhari CNDD ari wo: Inama y’Igihugu Igwanira Demokarasi, hamwe n’ishami ryawo rya gisirikare FDD-Intagoheka. Abo bose bari bashegeshwe n’intwaro z’igikenye n’agahotoro zari zihejeje kunigira mu menshi demokarasi mu kugandagura Umukuru w’Igihugu Melikiyoro Ndadaye, umurundi wa mbere kuva Uburundi bubayeho yitorewe n'abanyagihugu benshi kugira arongore igihugu, kandi Bamugandagurana n’abandi bategetsi benshi, Igihugu kija mu kaga gateye ubwoba! Umuhari CNDD n'ishami ryawo rya gisirikare FDD, kuva bikivuka rero, waciye wiyemeza kuremesha urugamba rwo guhabuza demokarasi, abawugize baritanga batiziganya, n’Abarundi isinzi barawuhurumbira, mbere imikangara y’imisore n’inkumi bemera n’ukwitanga kugeza no ku buzima bwabo. Nka ko, ico gihe Nta kindi cari gisigaye atari ugushira mu migere, nk’uko mbere bitomowe mu ntangamarara y’Itangazo mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu, aho bavuga bati : “Kubera ko ari ngombwa ko agateka ka muntu gakingirwa n’intwaro igendera intahe n’ingingo kugira ngo abanyagihugu ntibarinde gushika aho bagumuka kugira bikureko intwaro y’umukazo n’agacinyizo”.
Vyinshi mu misi iri imbere muzobisanga mu bitabu n'inzandiko abahinga bari mu bashinze umuhari CNDD bagiye gusohora, kugira ukuri kumenyekane. Murabisanga kandi mu masanamu yatangajwe mu kinyamakuru c'umugambwe CNDD gicishwa ku rubuga mvajuru rwa CNDD: “www.cndd-burundi.com”.

5. Ivyo vyose CNDD n’ishami ryayo rya gisirikare FDD babigira kugira Abarundi basubizwe intahe n’ijambo, Uburundi buvavanure n’intwaro z’ivyaduka n’agahotoro, ata kindi kiziraza ishinga atari kunyonora no gukandamiza abanyagihugu. Murazi ko twahavuye tubangondoza gushika aho abahora bagwana bemera bakicarana, bakaja mu biganiro gushika aho batera ibikumu ku Masezerano y’amahoro hariya i Arusha muri Tanzaniya. N’aho hakiri ingorane muri ibi bihe ziterwa n’ubutegetsi kuva bujaho mu 2005 bwitwararitse gusahagura amatungo y’igihugu n’ukwiyubakira amagorofa hirya no hino mbere no hanze y’igihugu aho kwitwararika ineza y’abanyagihugu bigorewe kuva kera, twokwemeza ata guhigimanga ko CNDD yagwanye kandi igatahukana intsinzi itari nto kuko: Abarundi baragize intambwe nini mu nzira ya demokarasi no gusubira kubana neza, badakebana bapfa ubwoko canke intara bavukamwo be n’ibindi bitaja ntibize bidusubiza inyuma nk’ibirenge. Ivyo ni na vyo twaharaniye kuva tugitangura urugamba rwa demokarasi turongowe na Nyakwigendera Perezida Melikiyoro NDADAYE mu myaka ya 1986, no kuva bamugandaguye, ari na ho twibuka imyaka 28 umuhari CNND ushinzwe. Kandi bamwe bakunda kwamura ivyamwa vy’imirima batarimye, baragerageje kudutesha urwo rugamba, ariko kuzima abanyagihugu bari bamaze guhaguruka bakamenya kwigwanira aho kuguma biganyira gusa! Vyaragaragaye ko benshi muri bo, batevye bihagira ubutegetsi, baharanira amaronko n’ivyubahiro gusa. Ntibiri agaseseshwarumuri aho twasemerereye! Hari n’akagwi, uyu mwaka nyene, kari kagomvye gusubira kugerageza gusambura CNDD, abagumyabanga mwarigumije murabatesha barata!

6. N’ubu rero ijambo n’umugambi vya CNDD ni vya bindi: mwame maso, murabona ko hari n’abo bitanejereje kubona ibinyamakuru bitakivuga amarongerano ya Reta gusa, kuko ivyo vyarasizwe, uwihenda ni uwibaza ngo bizosubira inyuma. Ntawubuza izuba kwaka canke ngo agomere Rusizi arubuze gutemba. Ni bateshwe bate kuko Ubutegetsi bugomba kugarukana intwaro y’umugambwe umwe, hamwe ata wundi aryogora, irateba ikisenyura yo nyene, na kare ngo “Agatu gatekeye amahwa karatinda kakimena”!

7. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; twama twabivuze kandi twabisubiyemwo kenshi, intwaro ya CNDD-FDD kuva igiye ku butegetsi ni intwaro yaranzwe n’ububisha bwinshi butagira uko bwovugwa. Iyo ntwaro irangwa n’igikenye, ugukumira abo mu yindi migambwe, ubunyonyezi bukabije n’isesagurwa ry’ubutunzi bw’igihugu, mu gukunda ivyubahiro n’ibindi vy’imisi mikuru y’urutavanako. Amahera yokoreshejwe mu migambi y’iterambere igashobora kumara ubukene abarundi barimwo, abakozi ba Reta, abarimu, abaganga bakaronka agahembo gakwiye, umuyagankuba n’amazi bikaboneka ku mahera makeya, abarimyi n’aborozi bibagiwe bagasubira kwimbura, urwaruka rukava mu bushomeri butagira izina, bayakoresheje mu kwubaka amazu n’amagorofa yabo, ayandi mahera bivye bayakoresha mu kugura imitima y’abanyagihugu kugira baze babatore. Bitayeko, barubaka ingoro z’umugambwe na Reta ata biro ifise ikoreramwo, imaze imyaka n’imyaka ikota, ayandi na yo, ayatari mu mazu yabo mu “makave”, bakayanyegeza mu mabanki y’ibihugu vyo hanze.

8. Mu vy’ukuri rero , nk’uko Umuganwa atari umugani, incungu y’Uburundi Rwagasore yabivuze, “Ahatari ubutegetsi nyabwo, nta mahoro, nta terambere rishoboka…”
Naho biri uko, Turashima ingingo Umukuru w’igihugu yaraye afashe zo guhasha ubwo ubunyonyezi. Nabishire mu ngiro rero, yumvirize abo bose bashaka kumufasha kugwanya ubwo busuma canke itotezwa ry’agateka ka muntu no guhonyanga imbonankubone amategeko y’igihugu.

Igikunda kubabaza kigasonga abanyagihugu, ni uko kenshi bumva ingingo nziza Umukuru w’igihugu yafashe, ariko ukarindira ishirwa mu ngiro ryazo ugahebura! None nk’agashahara k’abakozi ba Reta gasigaye ari intica ntikize, noneho hakaba harahagaritswe uturusho dutegekanijwe n’amategeko bita “Annales” bizoguma uko gushika ryari? Abantu batebe biyahure bakorokere mu mabarabara, ubona ko n’amasendika atakiryogora! Indero y’abana mu mashure iguma itituka, abanyeshure bari mu za kaminuza nta gafashanyo, kandi ari bwo Burundi bw’ejo.

9. Kugira ituze rigaruke mu gihugu, Umukuru w’igihugu nahaguruke akure icuka kibi mu gihugu, atangaze icese ko ata mbonerakure yosubira kwigira surivu, aho usanga na Musitanteri canke Buramatari atinya izo mbonerakure! Abapfungiwe ivya poritike nibarekurwe, hatibagiwe abazize inkurikizi za “mandat ya gatutu”, na Sentare yo mu karere ikaba yaraye igaragaje ko yari iy’ubusuma. Imanza za ngondagonde zikurikirana abarongoye imigambwe itari muri Reta nizihagarare, imigambwe n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike bikore ukuri kwamye kuko vyama bifasha mu kwereka Reta ibitagenda neza. Noneho ejo bundi mu matora abanyagihugu bagatora mu mwidegemvyo babona koko umugambwe ushira imbere ivyiyumviro n’imigambi bizobateza imbere. Ivyo bikazoshoboka ari uko hashizweho inzego zitegura zigatunganya amatora zizigiwe n'abarundi bose kubera bazibonamwo. Imigambwe rero idahawe ijambo kugira igire uruhara ruboneka, nta matora ngirakamaro tuzoba twiteze.
10. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi, Birababaje kubona twibuka iyi sabukuru y’imyaka 28 umuhari CNDD ushingwa, turi mu bihe ubutegetsi bugira ibishoboka vyose kugira dusubire mu ntwaro y’umugambwe umwe, intwaro yiziziwe n’abantu bo mu mugambwe umwe gusa mbere n’igisirikare, ukamengo ni intwaro yakomotse muri “Kudeta”.

11. Uwo muhari rero watevye uba umugambwe wemewe n’amategeko ku wa 13 Ruhuhuma 2005.

12. Ni co gituma tubateye akamo mwese aho muri kugira mugume kw’ibanga, mumere magabo mukomeze umugambwe CNDD.

13. Muti gute? Ica mbere nugushira mu ngiro rwa Rupapuro rw’inzira kuva mu 2021 gushika mu 2025. Umugambwe burya ugizwe n’inzego, imihari iwukomokako, abanywanyi, akarangamutima kawo, amategeko ngenderwako. Kugira ivyo vyose vyagoramye tubigorore, ni uko umugambwe wacu uzoba uri ku butegetsi, watsinze amatora yo muri 2025, maze twereke abarundi ubudasa.

Kugira rero tubishikeko, ni uko kuva ubu gushika ku wundi wa 24 Nyakanga 2023, mwoba mwaringanije amakoraniro ya segisiyo zose ku mitumba no mu makaritiye, amakoraniro ku rugero rw’amakomine n’intara. Hazoca hakurikira Ikoraniro kaminuza ry’umugambwe rizoca ryemeza n’imigambi tuzoshikiriza abanyagihugu mu matora.

Dushaka kandi ko iyo tariki yogera intara yose ifise ingoro y’umugambwe, ikonte y’umugambwe na koperative y’akarorero. Nimukure amaboko mu mpuzu, na kare ngo uwushaka umubira abira akuya, canke ngo ntawutambana na mukeba akubita urugohe. Ni mwasinzira mwizigiye ko bizokwikora muzotaha zayarora. Erega ngo urima itiro ukimbura ingonera. Ntimwibagire rero kuyora abanywanyi, mubereke ubudasa, muhe ikaze abo bose bataye ivyizigiro ku mugambwe uri ku butegetsi kuko buvuga ngo ni Reta mvyeyi, Reta nkozi ariko bukaburabuza abagomba kwiyungunganya duhereye kuri mutoyi nk’umunyekinga, uwudebagiza udutomati n’ibindi, ukageza ku mukuru aho n’amatagisi yabaye umurengera.

14. Mwamize ku mutima ko igihugu ari icanyu, Uburundi si ibiti, inzuzi canke amabuye; ni wewe canecane wa munyeshure, ni wewe wa murimyi, ni wewe mworozi canke wa munyakazi. Mumenye ko ata munyamahanga azoza kubigura. Uruhara rwo guharanira igihugu cacu ni twebwe vyega, kandi ngo “Uwubandwa ni we abanda urugi”.

15. Umugambwe CNDD urasubiye kwemanga indangu umurango ko utazotezura ku rugamba rwo guharanira demokarasi, soko ry’iterambere. Ni ngombwa dutuze abagomba kwigungirako amatungo y’igihugu, ni ngombwa ubutegetsi bw’igikenye cishimikije umugambwe umwe ntibusubire kwiganza mu Burundi!

16. Turasavye rero mwese abagumyabanga mube imboneza muri urwo rugamba. Turasavye Abarundi bose, abanyamahanga bakunda Uburundi bahagurukire rimwe twanke ko Uburundi buguma butemba tubona, mu gusubira mu ngendo zataye igihe z’intwaro y’umugambwe umwe.

17. Bagumyabanga namwe Barundi mwese mukunda ivyiyumviro dukunda gushikiriza, mu kurangiza nagomba nshimire abagumyabanga bose kuko muri ibi bihe mwagumije ibanga, mwaririnze icoza kibavangura, turazi ko babagerageje kugira mute umurongo ariko mukabankira, murariryamako na kare, ngo “Uheza kugoka ibigori bikera”. Bitebe bitebuke, ngo nta mvura idahita!

18. Mboneyeho ndetse n’akaryo ko kubasaba ngo mukomeze ubumwe hagati yanyu, mushwabura n’abandi benshi nka barya twamaze kuvuga bicuza kubona barakurikiye uwo mugambwe uri ku butegetsi bakaba babona iyo uriko urajana igihugu. Abo na bo ni benshi, bashaka kugaruka, tutavuze abandi bo hirya no hino bagomba kudufasha gukomeza CNDD kugira tuwubake nk’uko twabigize kuva ku wa 24 Nyakanga 1994. Tubasavye rero ko mwokwama mushira imbere imigambi y’iterambere muri demokarasi, abarundi basubire kwiruhutsa, intsinzi ya demokarasi twari tumaze gushikako ntisubire inyuma nk’ibirenge turorera.

19. Ni harambe umugambwe CNDD, abagumyabanga, Abarundi n’Abarundikazi bakunda demokarasi n’Uburundi. Ni harambe Uburundi buharanira agateka n’izina mu makungu, bwinganzure abagomba kubuhagarara ku gakanu iyo boturuka hose! Ni harambe Afrika yose yivane mu buja n’ubukoroni ubutagisubira inyuma.

Nti Nimugire Amahoro, Iteka n’Iterambere, n’ukwibuka iyo sabukuru mushira imbere gutera imbere nk’umuzinga mu nzira ya Demokarasi twaharaniye kuva kera!

Ku bw’Umugambwe CNDD,
Leonarudo NYANGOMA,

Les dernières actus


Actualités internationales
En tant que mouvement transnational regroupant des organisations africaines et afro-descendantes de la Diaspora et de l’ensemble du continent, ...
En savoir plus
Actualités internationales
DYNAMIQUE UNITAIRE PANAFRICAINEcontact@dup-international.org communiqué de presse Depuis le renversement du pouvoir de Mohamed BAZOUM au Niger par ...
En savoir plus
Actualités internationales
En tant que mouvement transnational regroupant des organisations africaines et afro-descendantes de la Diaspora et de l’ensemble du continent, ...
En savoir plus
Actualités internationales
  Après le coup d’État au Niger, la France se retrouve dans une impasse. En tant que mouvement transnational regroupant des organisations ...
En savoir plus
Déclarations
Les faits : 1. Une réunion ordinaire des militants du parti CNDD en commune Muha avait été prévue ce dimanche 16 juillet 2023. ...
En savoir plus
Prev Next